Spôsob pre zisťovanie hodnovernosti teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov

Číslo patentu: 222302

Dátum: 01.12.1985

Autori: Badiar Stanislav, Štanc Stanislav, Tomík Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka odboru merania teplôt. Vynález rieši problém určovania hodnovernosti nameraných teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov. Podstata vynálezu spočíva vo využívaní hodnôt slučkových odporov meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov súčasne zmeraných s teplotnými údajmi meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov pre určenie hodnovernosti odpovedajúcich meraných údajov meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov. Vynález možno použiť najmä v energetike a v chemickom priemysle. Inak je ho možné použiť všade tam, kde sa vo väčšom množstve meria teplota plášťovými termoelektrickými článkami, pričom chybný údaj môže mať nepriaznivé následky.

Text

Pozerať všetko

(75) i i Autor vynálezu ŠTANC STANISLAV ing., TOMIK JAN ing., PIEŠTANY,3 BADÍAR STANISLAV, TRNAVAí (54) Spôsob pre zisťovanie hodnovemosli teplotnýcli údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkovVynález sa týka odboru merania teplôt. i Vynález rieši problém určovania hodnovemosti Í nameraných teplotných údajov z meracích reťazĺ oov plášťových termoelektrických článkov. Podstata vynálezu spočíva vo využívaní hodnôt slučkových odporov meracích reťazcov plášfových i tennoelektrických článkov súčasne zmeraných Š s teplotnými údajmi meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov pre určenie hodnover- nosti odpovedajúcich meraných údajov meracích ~ reťazcov plášťových tennoelektrických článkov. Vynález možno použiť najmä v energetike a v chemickom priemysle. Inak je ho možné použiť všade tam, kde sa vo väčšommnožstve meria teplota plášťovými termoelektrickými článkami,pričom chybný údaj môže mať nepriaznivé následky. uVynález sa týka spôsobu pre zisťovanie hodnovernosti teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov v prevádzkových podmienkach.Pri meraní údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov je dôležité poznať,či je resp. nie je meraný údaj zaťažený chybou,spôsobenou poruchou na meracom reťazci, t. j. či je resp. nie je meraný údaj hodnovemý. Táto infor mácia je dôležitá najmä v prípadoch hromadnéhomerania teplôt termoelektrickými článkami, ked sa e ~ v 4- wvr-rv- zlątrickýelt článkov nachádzajú V podmienkach, pri ktorých je pravdepodobnosť výskytu porúch veľká, pričom chybný údaj môže mať nepriaznivé následky. Hromadné merania sa súčasne skoro výlučne prevádzajú prostredníctvom riadiacich počítačov resp. meracích ústrední. Kontrola hodnovernosti meraného údaja pri hromadných meraniach na riadiacich počítačoch resp. meracích ústredniach sa robí tak, že sazisťuje či meraný údaj a rýchlosť časovej zmeny , údaja ležia v dovolených hraniciach, platných pre meraný objekt, resp. sa kontrolujú funkčné vzťahymedzi meranými teplotami. Nevýhodou tohto spô- sobu je jeho nejednoznačnosť v prípade, keď prídek úplnému prerušeniu, čiastočnému skratovaniu, alebo nedokonalćmu elektríckému spo ju meracích reťazcov termoelektrických článkov, čo sú časté príčiny porúch. Ak sa pri postupnom prepínaní meracích reťazcov zapojí merací reťazec u ktorého nastala niektorá z uvedených porúch, ukáže analógovo-číslicový prevodník údaj, ktorý s určitou pravdepodobnosťou padne do intervalu teplôt,v ktorom ho doteraz používanou kontrolou pova žujeme za správny. Merané údaje na rozpojených ~reťazooch závisia najmä od veľkosti izolačného odporu rozpojeného meracieho reťazca termoelektrického článku a vlastností analógovo-číslicového prevodníka. Často býva tento údaj len málo odlišný od meraného údaju správneho meracieho reťazca, pripojeného v poradí pred ním.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje spôsob pre zisťovanie hodnovernosti teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pri meraní teplotných údajov meracích reťazcov pláš 222302tových termoelektrických článkov sa súčasne merajú slučkové odpory meracích reťazcov plášťových tennoelektrických článkov a na základe veľkosti súčasne zmeraných slučkových odporov meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov sa rozdelia odpovedajúce zmerané teplotné údaje meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov na hodnovemé a nehodnoverné.Výhoda navrhovaného spôsobu spočíva v jednoznačnosti pri rozlišovaní správneho a chybného údaja pri meraní na reťazcoch plášťových termoelektrických článkov. Ak sa totiž vyskytne ľubo voľná chyba na meracích reťazcoch plášťových termoelektrických článkov, to znamená prerušenievodičov meracích reťazcov termoelektrických článkov, skratovanie vodičov meracích reťazcov termoelektrických článkov, či už vodičov medzi sebou,resp. vodičov a obklopujúceho vodivého okolia,podstatné zníženie izolačného odporu medzi vo dičmi, resp. vodičmi a obklopujúcim vodivýmokolím, a porucha meracieho prístroja, prejavia sa tieto v zmene veľkosti slučkového odporu. Jedinámožná chyba, ktorá nevplýva na veľkosť slučkové- ~ho odporu termoelektrického článku je zmena» teploty porovnávacích koncov meraných termoelektrických článkov, no táto sa dá jednoducho,meraním teploty porovnávacích koncov kontrolovať. Porucha meracieho prístroja sa prejaví na veľkosti slučkového odporu v prípade, ked sa jeden merací prístroj používa ako na meranie teplotného údaja, tak na meranie slučkového odporu meraciehoreťazca. Pri známej veľkosti intervalu, V ktorom sa pohybuje slučkový odpor počas merania na meranom objekte a jeho stálej kontrole počas merania, možno rozlíšit hodnoverný a nehodnovemý údaj, čím sa zabráni využívaniu nehodnoverného údaja zaťaženého chybou, ktoré by mohlomať nepriaznivé následky pri riadení meranéhoUvedený spôsob podľa prihlášky vynálezu možno využívať aj pre preventívne zisťovanie technického stavu meracích reťazcov terrnoelektrických článkov a pre zisťovanie charakteru porúch meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov.Spôsob pre zisťovanie hodnovernosti teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov sa vyznačuje tým, že pri meraní teplotných údajov meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov sa súčasne merajú slučkové odpory meracích reťazcov plášťových termo 1 výkreselektrických článkov a na základe veľkosti súčasne zmeraných slučkových odporov meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov sa rozdelia odpovedajúce zmerané teplotné údaje meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov na hodnoverné a nehodnoverné. TvVytiskly Moravské tiskařskó závody, C e n a 2.40 K č s provoz 12. Laninnva 21. Olomouc .

MPK / Značky

Značky: termoelektrických, hodnovernosti, článkov, teplotných, spôsob, reťazcov, plášťových, zisťovanie, údajov, meracích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-222302-sposob-pre-zistovanie-hodnovernosti-teplotnych-udajov-z-meracich-retazcov-plastovych-termoelektrickych-clankov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob pre zisťovanie hodnovernosti teplotných údajov z meracích reťazcov plášťových termoelektrických článkov</a>

Podobne patenty