Způsob hodnocení odolnosti kovových materiálů proti praskání korozí za napětí

Číslo patentu: 221738

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kovář Zdeněk, Číhal Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je zdokonalení zkoušek korozivzdorných ocelí tak, aby jimi bylo možno zjišťovat chování různých typů kovových materiálů v podmínkách, kdy může dojít ke koncentraci příp. precipitaci solí. Toho je dosaženo způsobem hodnocení, při němž se vzorek zkoušeného kovu podrobuje za zvýšené teploty namáhání v korozním médiu. Teplota vzorku a média se vyváží tak, aby na úrovni stálé, případně proměnné hladiny dosahovala teplota média na povrchu pracovní části vzorku hodnoty potřebné k precipitaci solí, případně až bodu varu.

Text

Pozerať všetko

(75). Aularvynálezu ČIHAL VLADIMIR doc. ing. DrSc., KOVÁŘ znmžx, PRAHA(54) Způsob hodnocení odolnosti kovových materiálů proti praskání korozí zanapěüÚčelem vynálezu je zdokonalení zkoušek korozivzdogných oceli tak, aby jimi bylo možno zjíštovat chování různých ty ü kovových materíálů v podmínkách, kdy m že do it ke koncentraci přip. precipitaci solí. oho je dosaženo zpàsohem hodnocení, při němž se vzorek zkoušeného kovu podrobuje za zvýšené teploty namáháni v korozním médiu. Teplota vzorku e média se vyváží tak, aby na úrovni stálé, případně proměnné hladiny dosahovala teplota média na povrchu pracovni části vzorku hodnoty potřebné k precipitaci solí, případně až bodu varu.Vynález se týká hodnocení odolnosti kovových materiálů proti praskáni korozi za napětí,ke kterému dochází za podmínek koncentrace solí nebo jejich preoipitace.Austenitická korozivzdorné oceli. uhlíkové oceli a jiné kovové materiály podláhají často koroznímu poškození i za podmínek, které se běžně nezdají být nebezpečné. Jestliže však může docházet ke koncentraci soli nebo k jejich precipitaci, mohou vzniknout příznivépodmínky pro vývoj korozniho praskání. S timto druhom korozního poškození, resp. korozniho praskáni se sstkáváme stále častěji.Dosud prováděná zkoušky korozivzdorných oceli v roztoku chloridu hořečnatáho a uhliková oceli v duaičnanech při různém způsobu zatěžováni doxolují sice sledovat vliv napětí, teploty, koncentrace atd., jsou však tak příaně, že nedokáží rozliäit chování různých typů materiálů v méně agrasivním prostředí. Jsou dále známy zkoušky imitující provozní podmínky zvlhčenim a vysušováním média s přímým ohřevem vzorku průchodem elektrického proudu, kde zvlhčeni je zprostředkovano knotem, skelnou vetou apod. Dále je možno imitovet provozní prostředí ponořením vzorku do roztoku, například 30 chloridu sodného. Tyto zkoušky používají vzorku tvaru Ľ nebo drátů. Dovolují sice rozlišit vliv např. molybdenu u ausenitických chromniklovych ocelí, ale maji nevýhodu v tom, že není možno nastavit různou teplotu, kontrolovat velikost napětí - deformace ~ ve zkoušeném vzorku nebo upravovat podmínky zkoušky např. potenciostaticky, galvanioky, snímat elektrochemické charakteristiky aj.Tyto nedostatky dosud známých zkoušek odstraňuje způsob hodnocení odolnosti kovových materiálů proti praskání korozí za napětí zkouškou, při níž se vzorek zkoušeného kovu podrobuje ze zvýšené teploty nemáhání v korozním médiu, tvoŕeném roztoky anorganických solí, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se teplota namáhaného vzorku a e teplota korozního média vyváži tak, aby teplota média v místě styku jeho hladiny s povrchem vzorku dosahovala hodnoty potřebné k percipitaci v roztoku přítomných solí popřípadě až bodu veru média. Namáhání vzorku se uskutočňuje jednoosým tahem nebo ohybem břemenem konstantní hmotnosti nebo konstantní deformací, pomalou rychlostí deformace, atřídavým nebo mijivým namáhàním. Cyklickou změnou teploty vzorku, prostředí nebo periodickou zmenou výšky hladiny média se může základni statické namáhání modifikovat namáháním míjivým - nizkocyklovou únavou. Ohřev vzorku na požadovanou teplotu se zajišíuje přenosem tepla ze speciální elektrické odporové pece nebo přímým ohřevem průchodem elektrického proudu, a to v případech, kdy se neaplikují elektrochemická měření. Ohřev média se provádí bud přímo ve zkušební komúrce nebo v termostatu, popř. za podmínek cirkulace média.Zkušební média mohou být např. mořská voda, zředěné roztoky louhů, dusičnanů apod.,se kterými se v praxi setkáváme mnohem častěji než s nasycenými roztoky, a jako taková často korozní praskaní nevyvolávejí.Najpříznivějších zkušebních podmínek se dosáhne tehdy, když teplota na úrovni hladiny v místě precipitece soli dosáhne teploty bodu varu, tj. např. u chloridu sodného cca 108 °C.Možnosti využití způsobu hodnocení odolnosti kovových materiálů proti koroznímu praská ni jsou závislá na vypracovaní metodického postupu při vhodné zvolených korozních podmínkách.Popsaným způsobem lze imitovet provozní podmínky v průmyslových zařízeních, např. odperkách, paroganerátorech-aj., kde tepelný spád může vyvolat usazování soli z provozniho média.Vzorek z austenitické korozivzdorné oceli ve tvaru tyče pro zkouäku tahem, s válcovými hlavami, o průměru pracovní části 9 3 mm, v délce 30 mm byl upnut ve svislé poloze horní části do speciální pícky a tato zevěšena na horní části creepováho stojanu, Spodní částido táhla k pákovému systému, umožňujicímu vyvozeni tahového napětí, ve skleněné nádohce nahoře otevřené, s přívodem cirkulujiciho média ~ 3 roztoku NaCl, chloridu sodnéhn,ohřátého na 80 °C. Teplota na vzorku byla udržována na 280 °C. Hladina média byla udržována na konstantni výši přepedem. Rychlost cirkulace média byla volena tak, aby dooházelo jenk velmi mirnému průtoku - několik kapek ze sekundu. Na rozhrani média a vzduchu docházelok precipitaci soli, jež svou koncentrací působila na vzorek. Tímto postupem byly provedeny zkoušky tři druhů oceli, jejichž výsledky jsou uvedeny v tebulce. Pro porovnání jsou uvee deny i orientační údaje z běžně prováděných zkoušek v prostředí 35 roztoku ugclz chloridu hořečnatého.Zkouška se vyhodnocuje dobou do lomu vzorku v hodinách N značí, že za uvedenou dobu k lomu vzorku nedošlo. Napříkled u oceli 17 241 došlo při zkoušce v 35 roztoku M 3012 k lomu vzorku po 15 hod., v 3 roztoku Necl při zkoušce prováděné běžným způsobem nedošlo do 2 000 hod. k lomu, ve 3 roztoku NaC 1 při zkoušce prováděné podle yynálezu došlo k lomuVynálezu je možno využívat zejména ve strojírenstvi a hutnictvi - ve všech koroznich zkušebnách.1. Způsob hodnocení odolnosti kovových materiálů proti praskáni korozi za napětí, při němž se vzorek zkoušeného kovu podrobuje za zvýšené teploty namáháni v korozním médiu,tvořenám roztoky anorganickýeh soli, vyznačující se tím, že se teplota nemábeného vzorkue teplota korozního média vyváži tak, aby teplota média V místě styku jeho hladiny eipovrchem vzorku dosahovala hodnoty potřebné k preoipiteci v roztoku přítomných soli popřipedäaž do bodu varu média.2. Způsob podle bodu 1 vyznačujíci se tím, že namáhání vzorku se uskutočňuje jednoosým tehem nebo ohyhem, břemenem konstantní hmotnosti nebo konstentní deformací, pomelou rychlostí deformace, střídávým nebo míjivým namáháním.3. způsob podle bodů 1 e 2 vyznačený tím, že se statické namáhání modifikuje periodickou změnou teploty vzorku nebo média, příp. periodickou změnou rychlosti cirkulace média.4. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že ohřev vzorku na požedovanou teplotu se zajišťuje bud přenosem tepla ze speciální elektrické odporové pece nebo přímým ohřevem prdchodem elektrického proudu.

MPK / Značky

Značky: materiálů, odolností, hodnocení, kovových, napětí, korozi, proti, praskání, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221738-zpusob-hodnoceni-odolnosti-kovovych-materialu-proti-praskani-korozi-za-napeti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob hodnocení odolnosti kovových materiálů proti praskání korozí za napětí</a>

Podobne patenty