Teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej

Číslo patentu: 221185

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patrí do odboru, holografie a rieši teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej, šíriacej sa na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením na povrch kvapalín. Jeho podstata je v tom, že teliesko pozostáva z tela, ktorého pracovná časť je opatrená výčnelkami tvarovanými tak, že sú časťami rovnobežných priamok alebo sústredných kružníc zodpovedajúcich tvaru vlnoplôch rekonštruovanej vlny. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Text

Pozerať všetko

(75) Amor vymamazu TUREK IVAN RNDr., ŽILINA54 Toliesko pre demonštrácia rekonštrukcie periodickej vlny rnvinnej alebo kruhovejvynález patrí do odboru holografíe a rieši telieska prve demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovínnej alebo kruhovej, šíriacej sa na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením na povrch kvapalín. eho podstata je v tom, že teliesko pozostáva z tela,ktorého pracovná časť je opatrená výčnelkami tvarovanými tak, že sú časťami rovnobežných priamok alebo sústredných kružníc ZOÓPOVBdHÍÚCÍCÍI tvaru vlnoplôch rekonštruo. vanej vlny. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.vynález sa týka telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej, šíriacej sa na povrchu kvapalín.Pri výklade princípov holografie je potrebné vytvorit predstavu rekonštrukcie vĺn. Demonštrácie slúžiace tomuto účelu sa doposial obmedzovali na predvedenie rekonštrukcie holografického záznamu. Pri takýchto demonštráciach sa dá pozorovať obraz vytvorený rekonštrukciou svetelných vĺn, avšak k pochopeniu mechanizmu vzniku rekon štruovanej vlny takéto demonštrácie prispie vajú veľmi málo.K demonštracii vino-vých javov sa pomerne často používajú vlny na povrchu kvapalín. e tomu tak preto, lebo u týchto vĺn,vďaka ich malej rýchlosti šírenia sa a ich mechanickej podstate, je primému vnímaniu prístupný samotný proces šírenia sa vlny,jej odrazu, difrakcie a podobne. Vlnenie na povrchu kvapalín sa demonštruje napríklad pomocou zariadenia WSP 220 firmy Phylatex z NDR, ktorým sa dajú dosihnúť rôzne vlnově javy, avšak doposiaľ povrchové vlny neboli používané pre demonštrácia rekonštrukcie vlnenia.Uvedené nedostatky sú odstránené telieskom pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej šíriacej sa na povrchu kvapalín mechanickým pôsobením na povrch kvapalín podľa vynálezu,ktorého podstata je V tom, že pozostáva z tela, ktorého pracovná časť je opatrená výčnelkami tvarovanými tak, že sú časťami rovnobežných priamok, alebo sústredných kružníc, zodpovedajúcich tvaru vlnoplôch rekonštruovanej vlny.Dotykom telieska a kvapaliny, resp. pohybom telieska ak k tomu určená plocha už bola v kontakte s kvapallnou, sa vytvoria dve vlny. jedna z nich sa šíri v smere pôvodnej vlny a je jej opakovaním od okamžiku,v ktrom bol jej tvar taký, ako je tvar miesta styku telieska s kvapalinou. Druhá vlnavytvorená pri rekonštrukcii sa šíri V smere opačnom a je opakovaním pôvodnej vlny pred uvedeným okamžikom. Opakovanie vlnových situácií sa u spätne vlny odohra v opačnom časovom slede v zrovnaní s vlnou pôvodnou. Z toho vyplýva, že po krátkej dobe po vytvorení rekonštrukcie sa dostaví situácia, ktorá vznikla bezprostredne po vytvorení pôvodnej vlny - vytvorí sa obraz rozruchu.Výhodou telieska podla vynálezu je, že je možné na povrchu kvapaliny rovinně alebo kruhové vlny rekonštruovať a demonštrovať.Na priloženom výkrese je na obr. l znázornené teliesko pre demonštrácia rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej a na obr. 2 je teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny kruhovej.Teliesko na obr. 1 pozostáva z tela 1 a z pracovnej časti, ktorá je opatrená výčnelkami 2 tvaru rovnobežných priamok.Teliesko bolo vyrobené tak, aby zodpovedalo úsekom vlnoplôch v úzkom okolí jednej priamky, čím sa dosiahne podobnosť medzi tvarom styku miest .s kvapalínou a tvarom interťerenčných prúžkov V holograme s rovinnou referenčnou vlnou, dopadajücou kolmo na rovinu záznamu. Vzdialenosť vlnoplôch bola zvolená 5 mm preto, aby sa teliesko dalo použit pre demonštráciu rekonštrukcíe vĺn pomocou prístroja firmy Phylatex typ WSP 220.Teliesko na obr. 2 pozostáva tak isto z tela 1 a pracovná časť je opatrená výčnelkami 2 tvaru častí sústredných kružníc a ktorých tvar zodpovedá tvaru kruhovej vlny so stredom približne 1,5 cm vzdialeným od telieska. Vzdialenosť úsekov generujúcich vlnu, meraná kolmo na vlnoplochy, je 5 mm, čo zodpovedá vlnovej dĺžke vĺn na povrchu vody pri frekvencii 50 Hz.Vynälez je možné využít ako učebnú pomôcku na vytváranie demonštrácie rekonštrukcie vĺn rovinnej alebo kruhovej.Teliesko pre demonšträciu rekonštrukcie periodickej vlny r~ovinnejzualleb~o kruhovej šíriacej sa na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením na povrch kvapalín, vyznačené tým, že pozostáva z tela 1, ktorého pra 1 list výkresovcovná časť je opatrená výčnelkami 2 tvarovanými tak, že sú časťami rovnobežných priamok a/alebo süstredných kružníc zodpovedajúcich tvaru vlnoplôch rekonštruovanej vlny.

MPK / Značky

Značky: rovinnej, teliesko, rekonštrukcie, demonštráciu, kruhovej, periodickej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221185-teliesko-pre-demonstraciu-rekonstrukcie-periodickej-vlny-rovinnej-alebo-kruhovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Teliesko pre demonštráciu rekonštrukcie periodickej vlny rovinnej alebo kruhovej</a>

Podobne patenty