Teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja

Číslo patentu: 221184

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turek Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patrí do odboru holografie a rieši teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením. Jeho podstata je v tom, že je kruhového alebo oválneho tvaru zodpovedajúceho tvaru vlnoplochy rekonštruovanej vlny. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu TUREK IVAN RNDr., ŽILINAl 54 Telieskn pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od boduvñho alebo úsečkuvêho zdrojavynález patrí do odboru holografíe a rie~ ši telieska pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úseč« kového zdroja na povrchu kvapalín, mechaniekým pôsobením jeho podstata je v tom,že je kruhového alebo oválneho tvaru zodpovedajúceho tvaru vlnoplochy rekonštruovanej vlny. vynález je znázornený na prí loženom výkrese. ÍVynález sa týka telieska pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového, alebo úsečkového zdroja na povrchu kvapalín.Pri výklade princípov holografie je potrebné vytvorit predstavu rekonštrukcie vĺn. Demonštrácie slúžiace tomúto účelu sa doposiaľ obmedzovali na predvedenie rekonštrukcie holografického záznamu. Pri takých demonštráciach sa dá pozorovat obraz vytvorený rekonštrukciou svetelných vIn,avšak k pochopeniu mechanizmu vzniku rekonštruovanej vlny takéto demonštrácie prispievajú veľmi málo.K demonštrácii vlnových javov sa pomerne často používajú vlny na povrchu kvapalín. e tomu tak preto, lebo u týchto vĺn,vďaka ich malej rýchlosti šírenia sa a ich mechanickej podstate, je priamemu vnímaniu prístupný samotný proces šírenia sa vlny. Vlnenie na povrchu kvapalín sa demonštruje napríklad pomocou zariadenia WSP 220 firmy Phylatex z NDR, ktorým sa dajú dosahnút rôzne vlnové javy, avšak doposiaľ povrchové vlny neboli používané pre demonštráciu rekonštrukcie vlnenia.Uvedené nedostatky sú odstránené telieskom pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že je kruhového a/alebo oválnehotvaru zodpovedajúceho tvaru vlnoplochy rekonštruovanej vlny.bom telieska ak k tomu určená plocha už bola V kontakte s kvapalínou, sa vytvoria dve vlny. jedna z nich sa šíri v smere pôvodnej vlny a je jej opakovaním od okamžiku, V ktorom bol jej tvar taký, ako je tvar miesta styku telieska s kvapalinou. Druhá vlna vytvorená pri rekonštrukcii sa šíri v smere opačnom a je opakovaním pôvodnej vlny pred uvedeným okamžikom. Opakovanie vlnových situácií sa u spätnej vlny odohrá v opačnom šasovom slede v zrovnani s vlnou pôvodnou. Z toho vyplýva, že po krátkej dobe po vytvorení rekonštrukcie sa dostaví situácia, ktorá vznikla bezprostredne po vytvorení pôvodnej vlny - vytvorí sa obraz rozruchu.Výhodou telieska podľa vynálezu je, že je možné na povrchu kvapaliny demonštrovat a rekonštruovať vlny, pochádzajúce od bodového alebo úsečkového zdroja.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornené teliesko pre demonštrácia rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového zdrojaa na obr. 2 .je znázornená teliesko predemonštráciu rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od úsečkového zdroja.Teliesko na obr. 1 je kruhového tvaru a teliesko na obr. 2 je oválneho tvaru a tieto tvary zodpovedajú tvaru vlnoplochy rekonštruovanej vlny.Vynälez je možné využiť ako učebnú pomôcku na vytváranie demonštrácie rekonštrukcie vĺn pochádzajúcich od bodového alebo úsečkového zdroja.PREDMET VYNÄLEZU V rg Teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja na povrchu kvapalín, mechanickým pôsobením je vyznačené tým, že jekruhové-ho ia/alebo oválneho «tvaf 1 uĺzodpovedajúceho tvaru vlnoplochy rekonštruovanej

MPK / Značky

Značky: úsečkového, bodového, demonštrácie, rekonštrukcie, pochádzajúcej, teliesko, zdroja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221184-teliesko-pre-demonstracie-rekonstrukcie-vlny-pochadzajucej-od-bodoveho-alebo-useckoveho-zdroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Teliesko pre demonštrácie rekonštrukcie vlny pochádzajúcej od bodového alebo úsečkového zdroja</a>

Podobne patenty