Poháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na priamočiary

Číslo patentu: 221153

Dátum: 15.03.1986

Autor: Trubač Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je vytvorenie mechaniky do malého kompresoru, ktorý má vytvoriť pneumatickú ochranu telefónnych koaxiálnych káblov a vlnovodov v rádiotelekomunikačnej technike. Hore uvedenú požiadavku splňuje poháňacie ústrojenstvo podľa novej definície v konkrétnom schematickom vyobrazení viď, výkres s nasledujúcimi funkčnými vlastnosťami. Po excentri vytvorenom z guličkového ložiska vhodne uloženom na náboj elektromotora odvaľujú sa kolieska, tiež z guličkového ložiska, ktoré sú uložené v priečnikoch cez čapy a priečniky naskrutkované na hriadeľoch uložených v klzných ložiskách, vykonávajú priamočiary pohyb. Prítlak koliesok pri spätnom zdvihu zabezpečuje dvojica ťažných pružín zavesená na ramenách priečnikov. Ich ťažná sila musí byť rovná alebo väčšia ako odstredivá sila všetkých priamočiaro sa pohybujúcich súčiastok v poháňacom ústrojenstve, pneumatický odpor membrán a účinnosť klzných ložísk.

Text

Pozerať všetko

(751 Aurtoir vynálezu TRUBAČ IOZEF, SENKVICE(54) Pnháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na prlamočiaryÚčelom vynáiezu je vytvorenie mechaniky do malého kompresoru, ktorý má vytvoriť pneumatickú ochranu telefónnych koaxiálnych káblov a vlnovodov v rádiotelekomunikačnej technike.Hore uvedenú požiadavku splňuje poháňacie ústrojenstvo podľa novej definície V konkrétnom schematickom vyohrazení viď. výkres s nasledujúcimi funkčnými vlastnosťam 1.Po excentri vytvorenom z guličkového ložiska vhodne ul.oženom na náboj elektromotora odvaľujú se kolieska, tiež z guličkového ložiska, ktoré sú uložené V priečnikoch cez čapy a príečniky naskrutkované na hriadeloch uložených V klzných ložiskách, vykonávajú priamočiary pohyb. Prítlak koliesok pri spätnom zdvihu zabezpečuje dvojica ťažných pružín zavesená na ramenách priečnikov. Ich ťažná sila musí byť rovná alebo väčšia ako odstredivä sila všetkých priamočiaro sa pohybujúcich súčiastok v poháňacom ústrojenstve, pneumatický odpor mernbrán a účinnosť klzných ložísk.vynález rieši poháñacie ústrojenstvo dvoch membránových kompresorov pracujúcich v jednej osi na princípe vratného priamočiareho pohybu.Súčasný stav techniky ponúkal na prevod pohonu miniatúrneho kompresoru klukový mechanizmus, ktorý svojou konštrukciou riešil problém zmeny kruhového pohybu na priamočiary, ale dlhodobými skúškami pri testovaní prototypu nevyhovel životnostne,svojou konštrukciou komplikoval presné zoraďovanie škodlivého priestoru nad membránou, montáž a servis.Horeuvedené nedostatky odstraňuje poháňacie ústrojenstvo podľa novej definice,ktorého podstatou je, že po excentri vytvorenom kombináciou valivé ložisko - náboj odvaľujú sa kladky guličkové ložiská uložené do jednej osi, v ktorej menia svoju polohu V dĺžke dvoch excentricit. Prítlak kladiek pri spätnom zdvihu zabezpečuje dvojica ťažných pružín zavesená na priečnikoch.vynález svojou konštrukciou zabezpečuje vysokú mechanickú účinnosť, spoľahlivosť,nehlučnosť, stabilný pneumatický výkon a hlavne jednoduchý pohodlný servis s minimalnym počtom nástrojov a prípravkov.Priložený výkres znázorňuje poháñacie ústrojenstvo v konkrétnom schematickom riešení.Excenter 1 uložený na hriadeli elektromotora vyosený o excentricitu 14 otáčaním okolo svojej osi posúva hriadelmi 6, 7 spoločne s priečnikmi 4, 5 uloženými v klzných ložiskách 8, 9 pomocou koliesok 2, 3, ktoré sú spojené čapmi 12,13 V postraniciach priečnikov 4, 5 a tieto valenim po chrbáte excentra 1 vykonávajú priamočiary pohyb vo zdvihu dvoch excentricit 14. Hriadele 6,7 vykonávajú priamočiary ophyb vratný v jednej súbežnej osi kolmej na os otáčania excentra 1 a prechadzajúcej cez os otáčania excentra 1. Pritlak a zmenu smeru hriadeli B, 7 s kulisami priečnikmi 4, 5 zabezpečujú pružiny 10, 11, ktoré sa s priečnikmi 4,5 pohybujú tak, že nemenia svoj rozmer. Zmena rozmeru pružín 10, 11 vznikne len v okamihu nasadenia do lôžek vytvorených na priečnikoch 4, 5 a vnútorné napätie vzniknuté v pružinách musí byť väčšie ako odstredivá sila, pneumatický odpor membrán a účinnosť klzných ložísk.Vynález sa využíva ako poháňacie ústrojenstvo v kompresoroch na ochranu koaxialnych káblov diaľkových telefónnych sietí a tiež na ochranu vlnovodov v rádiokomunikačnej technike.1. Poháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na priamočiary dvoch membránových kompresorov, ktorých hriadele poháňajú membrány a sú umiestnené proti sebe,vyznačené tým, že na hriadeľ 7 je upevnený priečnik 5, ktorý nesie koliesko 3 s čapom 12, ktoré sa dotýka excentra 1 vyoseného od osi rotácie o excentricitu 14,o ktorý sa dotýka ďalšie koliesko 2 spo 1 list výkresovjené s čapom 13 na priečnik 4 upevnený na protilahlom hriadeli (6).2. Poháňacie ústrojenstvo podľa bodu 1,vyznačené tým, že priečniky 4, 5 sú spriahnuté pružinami 10, 11.3. Poháňacie ústrojenstvo podľa bodov 1 a 2 vyznačené tým, že hriadele 6, 7 sú uložené v klzných ložiskách 8, 9.

MPK / Značky

Značky: meniace, kruhový, pohyb, ústrojenstvo, poháňacie, priamočiary

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221153-pohanacie-ustrojenstvo-meniace-kruhovy-pohyb-na-priamociary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na priamočiary</a>

Podobne patenty