Kotevní příchytka, zejména pro vláknité vyzdívky pecních agregátu

Číslo patentu: 221126

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zink Stanislav, Otáhal Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je kotevní příchytka, zejména pro upevňování vláknitých vyzdívek pecních agregátů k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kruhovému průchozímu otvoru kotevní příchytky jsou přiřazeny jednak dvě protilehlé průchozí drážky ve stěně průchozího otvoru a jednak na vnějším čele dvě protilehlé neprůchozí drážky vyústěné ve stěně průchozího otvoru, přičemž roviny podélných stěn průchozích drážek jsou kolmé na roviny podélných stěn neprůchozích drážek. Kotevní příchytku podle vynálezu lze využít pro snadné upevnění jakýchkoliv vláknitých vyzdívek při použití nejrůznějších tvarů výstupků na kotevních trnech.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD FRO WNALEZY .445 Vydáno 15 01 846 A OBJEVYAutor vynálezu ZINK STANISLAV ing., KOPEČEK u Olomouca, OTÁHAL USE-F ing., OLOMOUC54 Kutavní příchytka, zejména pm vláknité vyzdívky pecních agregâtůPředměüem vynáüezu je kotevn-í pvříchytka, zejména prlo upevřwvání vláknnitých vyzdivek pecnich agnegátů k pláš-ti pece.Podstata vynálezu spočíva v ten že ke kruhlowému průcłiidzímu otvoru kiotevní příchytky jsou přiřazełny jednak dvě prlostílehlé průchozi drážky ve stěně průchłoiziho otVnru a jednak na vnějšim č-e-le dvě pnofšiJehlé neprůchozí drážky vyústěnsé ve siěně pvůchozihno mmm, přičemž rev-iny ptodélných stěn průcľuozích drážek jsou knlmé na noviny pxołdélných siěn neprůcłndzích drážek.Kortevni příchytku piodle -vynálezu lze vy~ užit pnno snadné upevnění jakýchkoliv vláknitých vyzdíwek při použití mejrůznějších tvarů výsmpků na kłotevnich trnech.vynález ste týká kteneunické kotevní přícytky, zejména pro vyzdívky tepelných agregáltů, skládejíoí ste z vláknsitýtch materiälů.Ie znłámlo několik způsloů kotvení vláknitých vyzdívek. Nejrozšířenější způsob je kotvení Asnesltávající z koitevního trnu a klotevní příchytky, kde ťnn prlochází kíollnro vlák-nitłolu VYZdÍVKIOM a je upevněn. na pláští pece. Na klomevní trn se plotom upevňuje koUevní příchytka. a tím je připevněna v~lákni~ tá vyzdívka k plášti pece.V tomto uspořádání se používá kuotvení CBIOMOVOVÉ, celokenamlcké a kombinované,o to podle teploty a agneeíviťcy prostředí v peci. Celłokíovlové a klomblinlované kloltvení je výrobné i montážne jedmodušší než kotvení ceľokenanrické, které se proto používá jen v případech obzváště nepříznivých plodminek v peci. Velké uplatnění má kombinované-kłoďvení -s~. kloivjovým tlmrem a keramícklou příchytkíou. .Pro Inomtáž a opravy vláknitých vyzdĺvlek peci je důležité jednoduchlostt upevnění ko~ tevních příchytek na klotevní trny a jejich stredná demontáž. Tomuto pjožadavku nejlépe vyhovuje blaljlůlľlleĺĺüVé upevnění knotevni príchytky na kotevní trn, kde k upevnění příchytkyełuačí pouné její nasunutí na kiotevní trn a pootoěení.Další dvě důležité montážní podmínky jsou snadné n-atlezení správné plollohy pooročení kloštevní příchytky a její zajištění proti samloyvolnému zpětnému proąotločení a tím í uvlolnění při chvění agregátu za provozu.Tyto dvě p|odmínky nejsou eplněny u známvýoh druhů blaljuonetového klombiruovaneluo ktoltvłeni. Tato uoklolnloert vyžaduje od Inonténa značne saoustředění pro nalezní správně polohy kiotevní příchytky, příchytka není zajištěná príoti uvoolnění.Uvedené nedostatky jsou odstraněny kotevuni příchytkosłl prlou vläknlité vyzdívky pecních agregávtů, jejíž podstata slptolčívä v iioan,že ke kruhlovému průphozímu otvoru kate-v 4ní příchytky jsou přiłíazeny jednak dvě prvořüílehlé prñcłnozí dnážky ve srtěně průchozího otvoru a jednak na vnějším čele dvě pnoľtilehle neprůcłiolzí vd-rážky, vyústtěné ve etěně pr-ůchozíhlo. oiivloru, přičemž noviny plo.délných os-těn průchozíoh driážek jsjou kolme na noviny psoděln-ých stěn nepnrücłiozích drážek.Příclhytka podle vynälezu umložňuje jednowduché .a snadné upevnění, nebloä při montáži se nasedí na looťcevní trn až Z 8. výstup» kiy, které jsrou vytvloñeny na klotevním. trnu a za sioučasného mírnéhlo tahu zpět se p 0 otročí maximálně so 90 °.V üomüo okamžiku začne půsłohit vymezovací a zejišťovacĺ funkce neprůchlozích drłážek na vnějším čele, dro kterých se zaklesnou výstupky kotevnílnoi trnu, takže pracovník nemusí sprálvňému upevňování kotevní příchytky věnlovat žádnou zvýšenlou proaornost. Trvłallá samojuistící funkce nepracłuozích drážek na vnějším čele je zajíišiěna předpětím vláknuifé vyzdívky, která vytváří mirný tlak na keramiclnou klořoevní príchytku.Příkladně provedení keramické lootuevní příchytky je znázlorněnpo ne p-ří-loženém vykrese, kde obr. 1 uvádí detail uspořádání drážek kotevní příchytky v půdlorrysu a obr,2 V ñe-zu.Keramická koťevní pvříchytka 1, která-může mít tvar destičky nebo různě tvarované misky, je -dpatřena kruhlowým průclrozímuotvłourem 2, kmerý je volpatřen jednak dvěma prlortilehlými průchozími drtážkamâ 4 ve stě~ ně 3 průclnozíiłio otvoru 2, jednak na vnějším čele 5 dvěma prjostilehlými neprůchozimi drážkanu B vyústěnými ve stěně 3 průohlozího ortvonu 2. Rodiny pnodémých stěn 7 průcłiozích drážek 4 jsou lcolmé na mwiny plodélných stěn 8 neprůchozích drážek 6.Takto vytvořenou kerfemłicklou kaotevní při» chytku 1 je možnjo využít pre řadu známých tvarů kotevních trnů.Klotevnĺ příchytka, zejména plno vláknité vyzdívky pecních agregátů, vyznwačující se tím že ke kruhovému průchlozimu otvoru(21 kuotevní piříchytky 1 jeou přiřazeny jednak dvě protilehle průclrozí drežky 4 we stěně 3 průolvozíłro otvoru 2 a jed nak na vnějším čele 5 dvě protilehlê neDTůChIOZĺ drážky 6 vyústěné ve stěně 3 průchłotzího otvoru 2, p~řičemž noviny po»délných sjtěn 7 průcľlłozích drážek 4 jsoou kolmé na noviny podélných stěn 8 neprůclmozích drážek 61.

MPK / Značky

Značky: kotevní, príchytka, pecních, zejména, vláknité, agregátu, vyzdívky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221126-kotevni-prichytka-zejmena-pro-vlaknite-vyzdivky-pecnich-agregatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotevní příchytka, zejména pro vláknité vyzdívky pecních agregátu</a>

Podobne patenty