Svetelný stabilizátor piperazínového typu a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 221044

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol, Zvara Ivan, Chmela Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka svetelného stabilizátora piperazínového typu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spočíva v sveteľnom stabilizátore dialkylestere kyseliny 15-[7-15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl]metylenbutándiovej, kde alkyl je metyl, etyl, resp. propyl a v spôsobe jeho prípravy z 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadekánu pôsobením dialkylestermi kyseliny itakonovej v inertnej atmosfére. Vynález má použitie na prípravu svetelného stabilizátora plastických látok.

Text

Pozerať všetko

54 Svetelný stabilizátor plperazínového typu a spôsob ehm prípravyvynález sa týka svetelnéh-o .stabilizátora pLperazínového -tyąpu a - spôsobu jeho prípravy. Podstata spočíva v sveteľnom stabilizátore díalkylzestere kyyseliny 15-~ 7-15-diazadí~spiro 5,1,5,3 hexadecylmetylenbu-tándiovej, kde alkyl je- rmetyl, Ketyl, resp. prqpyl a v »spôsobe jeho ~ prípravy z« 7,15-diazadisp-irq 5,l,5,3,hexadekánu pôsobením díalkylestermi kyseliny lutakonovej V inertnej atmosfére. v Nynález má ,použitie na prípravu svetelného staxbilizábora plastických látok.GHMELA ŠTEF AN prom. charm, NITRA, HJRDIJOVIČ PAVOL RNDr. CSC.,vynález sa týka svetelného stabilizátoraIStéricky bránené piperazíny sú modernou triedou svetelných stabilizatorov pre plastické látky, najmä polyolefiny. určitou nevýhodou nizkomolekulových zlúčením je ich horšia znášanlivosť s ,polymêrom, vy,pieratelnosť a toxicita. Z literatúry US patent 3992 351 sú známe podobné látky,avšak ich nevýhodou je, že obsahujú len jedno reaklčné centrum, čím je obmedzené ich použitie na prípravu vyššlemolekulvových tzlúvčenín.Uvedené nevýhody v ,podąstatnej miere odstraňujú predmetné zlúčeniny tohto vynálezu, ktoré sa ,pripravujú tak, že na 7,15-dlazadispiro 5,1,5,3 hexadekán vzorca Isa ,pôsobí dialkylestermi kyseliny itakononej obecného vz-oroa Ilkde R je metyl, etyl alebo propyl,10 až 20 hodín v inertnej atmosfére dusi« ka ,pri teplotách 80-12 D°C a získajú sa látky obecného vzorce lll kde R je a CH 3,b CZHĚ c C 3 HPredmetné zlúčeniny obsahujú dve reakčné centrá, ktoré podstatne .rozširujú možnosť ich využitia.Zmes 1 mólu 7,1 i 5-diaza~dis,pi-ro 5,1,5,3 hexadekánu a 1 mćlu dimetylesteru kyseliny itakionovej sa zahrieva 16 h pri 100 °C za ,prebublávania dusíkiom. Produkt sa ziska ako viskózna kvapalina v 95 9/0 Nýtažku.Zmes 1 mólu 7,15-diazadispiro 5,1,5,3 hexadekánu a 1 mólu dipropylesteru kyseliny itakonovej sa zahrieva 10 h .pri 120 °C za ,prebwbláivania dwsikom. Produkt sa získa ako viskózna kvapalina »v 93 °/0 výťažku.Zmes 1 molu 7,15-diazadispiro 5,1,5,3 hexadekánu a 1 mólu dletylesteru kyseliny itakonovej sa zahrieva 20 h pri 80 °C za prebu-blávania dusikom. Produkt sa získa Hikĺ) -VÍjSkÓZHB kvapalina v 92 výťažku.K ,polypropylénu sa pridá 0,1 hmot. renolického antioxidantu, 0,15 .hmot stearátu vápenatého a 0,2 hmot. svetél. ného stabilizátora pripraveného podľa .prikladu 1 až 3. Zmes sa lromogenizuje V plas~ tograľe 5 minút ,pri 200 °C. Zo zmesi sa lisujú fólie hrúbky 0,18 mm, ktoré sa ozarujú 125 W ortuťovou .výbojkou. Kontrolné fólie sa ,pripravia rovnakým postupom, len sa nreprida svetelný stabilizátor. Nárast Karbonylových skupin v závislosti od času ožarovania je mierou degradácie polyméru vplyvom UV žiarenia. P.rí~rastok karbonylových skupín sa sleduje pom-ocou IČ-spek. tier. Fólia .bez svetelněho ,stabilizátora dosiahla prírastok karbonylového index-u Aco 0,3 ,po 300 h. Fólia obsahujúca svetelný stabilizátor pripravený v ,príklade 1Uvedené zlúčeniny sa môžu použiť ako svetelné stabilizátory ,predovšetkým do po 2 2 1 (l 4 4 5 I lyołepfínov. Reakčné centrá uvedených zlú- polymérnych alebo vyššiemolekulových svečenín sa môžu použiť na polykondenząčne, telnýłch stabilizátorov.resp. reesterľfikačné reakcie na získanie1. Svetelný stabilizátor plperazínového »kde R predstavuje metyl, etyl, alebo protypu obecného vzorca o .py 1.2. Spôsob prípravy svnetelného stabilizáto ra podľa bodu 1, vyznarčujúci sa tým, žeÓOR na Zlöĺdiazadiąpiroĺ 5,1,5,3 hexade«kán saHN NCHE c dobu 10 až zo hodín v mentnejpatâššfěge

MPK / Značky

Značky: přípravy, světelný, piperazínového, spôsob, stabilizátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221044-svetelny-stabilizator-piperazinoveho-typu-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetelný stabilizátor piperazínového typu a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty