Zapojenie pneumaticko-elektrického prevodníka pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovačov

Číslo patentu: 221021

Dátum: 15.03.1986

Autor: Georgiev Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši zapojenie pneumaticko-elektrického prevodníka pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovačov. Jeho podstata je v tom, že výstupy fluidných zosilňovačov sú pripojené na pneumaticko-elektrický prevodník, ktorý je pripojený na dva elektronické komparátory majúce dve komparačné úrovne a nespojite meniace sa výstupné napätia reprezentujúce logické hodnoty 0, 1. Vynález je znázornený na priloženom výkrese na obr. 1.

Text

Pozerať všetko

(54) Zapojenie pneumaticko-elektrického prevodníka pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilñovaüovvynález patrí do odboru automatizačnej a meracej techniky a rieši zapojenie pneumaticko-elektrlĺckého prevodníka pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovačom jeho podstata je v tom, že výstupy fluídných zosilňovavčov sú pripojené na pneumaticko-elektrický pre- ra 6 m 3 vodník, ktorý je pripojený na dva elektno- N nické ko-mparátory majúce dve komparačné úrovne a nespojite meniaoe sa výstupné napätia reprezentujúce logické hodnoty 0,1. vynález je znázornený na priloženom výkrese na obr. 1.vynález sa týka zapojenia pneumatickoelektrického prevodník pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovač-ovZnáme usporiadanie používa pre každý fluidný zosilňovač jeden pneumaticko-elektrický, prevodník tlaku na elektrické napätie. Kedže sa pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti prevodu používajú najmä kapecltné a tenzometrické snímače tlaku s relativne zložirtými elektronickými vyhodnocovacímiobvodmi, je hlavnou nevýhodou tohto usporiadania potlačenie výrazných prednosti fiuidnich prvkov ako sú jednoduchosť, spolahlivosť, dlhá životnost vhodnost pr-e ťažké prevadzkové podmienky a ekonomická výhodnost.Uvedenú nevýhodu odstraňuje zapojenie pneumaticko-eiektrického prevodnika pre vyhodnotenie logickeho stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovačov podľa vynálezu, ktorého- podstata je V tom, že výstupy fluidných zeosiilňovačov sú pripojené na,vstupy pneumaticko-elektrického prvku,ktorého výstup je pripojený jednak na prvý vstup prvého elektronického komparátora,a jednak na prvý vstup druhého elektronického komparátora, ktorého výstup j-e pripojený na druhú výstupnú svorku a výstup prvého elektronického komparátora je pripojený ~na prvú výstupnú svorku, pričom prvá lrompamčná svorka je pripojená na druhý vstup prvého elektronického komparátuora o druhá komperočná svorka je pripojená na druhý vstup druhého elektronickéiho komparátora. Prevod dvojice nespojite sa meniaclch tlakových signálov na výstupoch dvoch nespojitých tluidných prúdovýoh zosilňiovačov sa používa jeden pneumaticko-elektrický prevodník v difenenciálnom zapojení, pričom sa pomocou elektronických komparátorov vyhodnocuje polarita meranej tlakovej diferencie.Na priloženém výkrese je na obr. 1 znazornená bloková schéma zapojenia pneumaticko-elektrického prevodnika pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných z-osilňováčuov, na obr. Za je znázornená prevodové charakteristika fluidného snima 4č vzdialenosti, na obr. Zb sú znázornená prevodové charakteristiky iluldných komparátorov, na obr. aa je revodová charakteristika priaumątieko-ale trického prevodníka v diterenciálnom zapojení a na obr. 3 h sú spinacie charakteristiky elektrických komparátorov. Zapojenie na obr. 1 pre prevod dvoch diskrétne se meniacich tlakových signálov Pvi .a Pin na výstupoch stabilne strany fluidných prúdových ZDSĺlňĺJVaČQV 80 a 40 pozostáva z fluidného snímača vzdialenosti su snimajúcehuo vzdialenosť z od msraného objektu lil a pripiojeného na fluidhá prüdová zosilňovače 30 a 40, ktoré sú pripojené na vstupy pneumaticko-aluektrického prvku 10. jeho výstup je pripojený na prve vstupy prvého elektronického komparátora 201 a druheho elektronického komparatorá 202. Ich druhé vstupy sú pripojené na prvú komparačnü svorku 3 a na druhú komparačnú svorku 4 a ich výstupy sú pripojené na prvú výstupnú svorku 1 a na druhú výstupnú svorku 2.Komparačné úrovne Uk 1 a Ulm prvej a druhej kompariačhej svorky 3 a 4 sú nastavené tak, aby umožnili jednoznačne rozlíšenie stavov prepnutia fluidných prúdových zosilňovačov 30 a 40 s rozdielnymi logickými úrovňami na ich sledovaných výstupoch-obr. Sa a 3 b. Nespojite sa meniáoe napätie Ua a Uh na prvej .a druhej výstupnej sv-orke 1 a B prvého a druhého elektronického temperature 21 | 1 a 202 reprezentujú logické hodnoty 0,1 binárne kódovaných logických premenných a, h umožňujú rozlíšiť, v ktorom z intervalov 0-24-23, zg-oo sa nadchádzá meraná vzdialenosť z, pričom pri správnej činnosti fluidného snímača vzdialenosti 50 a prvého a druhého elektronického komparatora 201 a. 202 je vylúčená kombinácia 0,0 na vstupe pneumaticko-elvektrickeho prvku lll.Výhodou zapojenia podľa vynálezu je, že takýmito zapojenim je teda možné použitím jediného pneumaticho-elektrického prevodnika spracovať pre požadovaný účel vý stupné signály dvoch nespojltých rluidnýchZapojenie pneuma-ticko-elektrického pnevodníka pre vyhodnotenie logiokého stavu výstupov dvoch fluidných zosilřrovačov, vyznačeného tým, že výstupy tluidných zosil-ÍÍOVEJČOV 30, 40 sú pripojené na vstupy pneumeticko-elektrického prvku 10, ktoreho výstup je pripojený jednak na prvý vstup prvého elektronického komparátora zur a jednak na .prvý vstup druhého elektronického komparátora 202, ktorého vý stup je pripojený na druhú výstupnú svorku 2, kde výstup prveho elektronického komparátora 201 je pripojený na prvú výstupnú svorku 1, pričom prvá komparačna svorka 3 je pripojená na druhý vstup prvého elektronického komparátora 201 a druhá komparačná svorka 4 je pripojená na druhý vstup druhého elektronickeho komparátora 202,

MPK / Značky

Značky: zosilňovačov, zapojenie, fluidných, výstupov, logického, dvoch, pneumaticko-elektrického, vyhodnotenie, stavu, prevodníka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221021-zapojenie-pneumaticko-elektrickeho-prevodnika-pre-vyhodnotenie-logickeho-stavu-vystupov-dvoch-fluidnych-zosilnovacov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pneumaticko-elektrického prevodníka pre vyhodnotenie logického stavu výstupov dvoch fluidných zosilňovačov</a>

Podobne patenty