Polyamidy, najmä vlákna, odolné voči degradačným účinkom tepla a svetla

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález pojednáva o polyamidoch, najmä polykaprolaktáme, so zvýšenou odolnosťou voči degradačným účinkom tepla a svetla. Zvýšená odolnosť polyamidu sa dosiahne prídavkom komplexnej zlúčeniny medi s benzimidazolom v množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm, s výhodou 50 - 250 ppm medi na hmotnosť polyamidu.

Text

Pozerať všetko

mu mo vvmuszv .45, V d v é . Aomĺw yan 15038675 v Autor vynálezu GALLOVIC AN ing., KVARDA VLASTISLAY mg., POPRAD, HORVÁTH EMIL ilng. CSC., BRATISLAVA. HVASTIIOVA MÁRIA RNDr. CSO., BRATISLAVA, MIŠENDA PETER pwríom. chrom, SPI-ŠSKÁ NIOVÁ VES541 Polyanüdy, najmä vlákna, odolné voči degradačným účinkom tepla a svetlavoči degradačným účinkom tepla a svetla.Zvýšená odolnosť polyamidu sa dosiahne prí davkom komplexnej zlúčeniny. medi s benz ímidazolom V množstve zodpovedajúcom 20vynález sa týka polyamidov, najmä vláken odolných voči degradačným účinkom tepla ą svetla.Zvýšenie odolnosti polyamidových vláken voči nepriaznivým účinkom tepla, svetla a poveternostných vplyvov je prakticky už od zahájenie ich výroby jedným z prvoradých problémov pri predĺžovani doby ich použiteľnosti. V priebehu vývoja nových technolögií výroby p-olyamidových vláken sa našlo velké množstvo účinných ochranných látok,avšak iba niektoré z nich našli uplatnenie vo velkoprevádzkovom merítku.Používané stabilizátory pôsobia ako prostriedky zvyšujúce odolnosť polyamidových vláken voči účinkom tepla alebo sv.etla, pripadne majú univerzálny charakter. Medzi stabilizátory s univerzálnym charakterom môžeme zaradit aj niektoré komplexné zlú čeniny kovov, hlavne medi. ich aplikáciapatrimedzLneiefaktívnejšie spôsoby stabilią zácie polyamidov, nakoľko vzhlad-om na ich vysokú účinnost postačuje použitie niekolkonásobne menšieho množstva ako pri aplikácii známych organických zlúčením.Pri výbere-stabilizačných látok nie sme viazaní iba podmienkami výroby vláken a účinnosťou stabilizátora, ale je potrebné prispôsobitsmaimodminkam ďalšieho. ,spracovania vláken a účelu ich použitia. Tak napriklad pri výrobe kordo-vých vláken je nutné posúdiť. vplyv rstabilizâtorov nielen z hladiska zvýšenia odolnosti vláken voči tepelnej degradácii, ale aj z hladiska dynamických únavných hodnôt vláken a adhézie ku gume.V našich výrobných podmienkach je použitie univerzálneho stabilizačného systému najvýhodnejšie, .nakolko by pri použití špecifických teplo alebo svetlostabilizátorov pri prechode výroby z jednoho druhu stabilizovaného vlákna na druhý, dochádzalo k značným surovinovým stratam a k stratám výrobných kapacít.Predmetom tohto vynálezu sú polyamidy,najmä vlákna, stabilizované voči degradačným účinkom tepla a svetla, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z p-olyamidu a prídavku komplexnej zlúčeniny medi s benzimidazolom v množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm medi, s výhodou 50 až 250 ppm medi na hmotnost povlyamidu. Uvedený systém možno aplikovať v ktoromkoľvek štádiu výroby polyamidov, s výhodou pred polymerizáciou alebo poprášením granulátu.Zistili sme, že komplexná zlúčenina medi s benzimida-zolom patri medzi univerzálne stabilizačné systémy. Táto zlúčenina poskytuje polyamidom, zvášt vláknam, velmi dobrú odolnost voči tepelnej a svetelnej degradácii. Z experimentálnych skúšok vyplynulo,že najvýhodnějšie je aplikovat uvedenú komplexnú zlúčeninu V množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm medi, s výhodou 50 až 250 ppm medi na hmotnost polyamidu.Uvedený stabilizačný systém sa môže pridávať v ktoromkoľvek technologickom uzievýroby polyamidov, s výhodou pred polymerizáciou alebo do polyméru pred zvlákňovaním. Pridávanie komplexnej zlúčeniny Inedi s benzimidazolom pred polymerizaciou je llIIlUŽľlĚnÉ jeho dostatočnou termickou stálostou v podmienkach polymerizácie, ako sme zistili zo záznamov diferenciálnej termickej analýzy.Pri aplikácií stabilizátorov je velmi dôležité zistenie korozivnych účinkov stabilizačného systemu na konštrukčný materiál technologických zariadení v podmienkach výroby polyamidových vláken. Ako sme zistil v laboratórnych podmienkach, korozívne účinky spomínaného systému na konštrukčný materiál ČSN 17 246 po 1000 hodinách pôsobenia sú zanedbatellné.Príprava komplexnej zlúčeniny medi s benzimidazolom spočíva v tom, že 10 g octa nu mědnatého sa rozpustí v 150 cm 3 vodyga5. g orto-fenyléndiamínu v 5(lcm 5 metanol~u.~ Roztoky sa zlejú a pridá sa 8 g formaldehydu ~v 20 cm metanolu. Na vyhriatom vodnom kúpeli sa zmes za občasného pretrepávania vnechä reagovať. Za krátky čas sa začne vylučoval zlúčeninna medi. .Po zmiznutí modrého sfarbenie spôsobe ného měďnatou zlúčeninou sa zrazenina od.tiltrujíena frite, premyje niekoľkonásobne vodou a metanolem. Vzniknutý komplex sa suši v exikátore, a d-osušuje v sušiarni pri teplote 110 až 120 °C. Preparáciou sa získa 7 g komplexnej zlúčeniny medi s benzimidazolo-m, čo zodpovedá výťažku 78,1 0/0.Farba zlúčeniny je žltá, ale preparáty na vzduchu oxidujú na komplexnú zlúčeninu dvojmocnej medi s benzimidazolom, ktora je veľmi stála, takže vzorky majú rôzne odtiene hnedej farby.Komplex je v bežných rozpúšťadlách prakticky nerozpustvný, rozpúšťa sa. len alebo v dioxáne. Termicky sa rozkladá pri 270 °C. Zlúč~enina má pravdepodobne retazoovitú štruktúru, pozostávajúcu z polymernych klukatých reťazcov. Dva sousedné atómy medi sú spojené cez dva atómy dusíka z pätčlenného imidazolovéh-o kruhu.Na vysušený polyamidový granulát s relatívnou viskozitou 2,9 Z 0 °C, H 2 S 04 sme naniesli poprášenim komplexnú zlúčeninu medi s benzimidazolom V takom množstve,aby obsah medi bol 80 ppm. Takto upravený granulát sa zvlákni bežným extrúderovým spôsobom. Po následnom dĺžení sme získali vlákno s relativnou pevnosťou v ťahu 6,7 cN/dtex a ťažnosťou 26,8 .Takto stabilizované polyamidové vláknobolo podrobenéě tepelnej degradácii v teplovzdušnom sterllizätore s nútenou cirkulá~ ciou vzduchu pri 177 °C po dobu 16 hjodín.Odolnosť vláken voči fotodegradácii bola Sledovaná ožarovanim v prístroji Xenotest počas 1250 hodin.Zbytková pevnosť vláken po termlckomnamáhalní bola 81,6 , ťažnost 27,4 0/0. Po fotodegradácii v Xenoteste zbytková pevnosť bola 76,4 0/0 a ťažn-ost 14,3 0/0. Vlákno pripravené tým istým spôsobom bez prídavku stabilizátora vykazovelo po tepelnom namélhaní zbytkovú pevnosť 6,8 a ťažnost 2,8 . Po vystavení v Xenoteste bola zbytková pevnosť 12,5 0/0 a ťažnosť klesla na 3,2 0/0.Do polymerizačne násady 200 kg e-kapro laktámu sme pridali okrem iniciátora polymerizácie a stabilizátora mol. hmotnosti aj komplexnú zlúčeninu medi s benzimidazo~ lom v množstve 0,05 hmot. Po ukončení polymerizácie sme zo zlskaného granulátu bežným spôsobom pripravili vlákna, ktoré malo relatívnu pevnosť v ťahu 6,9 cN/dtex a tažnost 27,3 0/0.Toto vlákno bolo vystavené termo- a svetlodegradácii .ako v príklade 1.Po tepelnom namáhalní vlákna vykazovali zbytkovú pevnosti 82,3 0/0 a ťažnost 28,3 0/0. Po namáhaní v Xenoteste malo zbytkovú pevnosť 78,3 a tažnosť 15,6 .vlákna pripravené tým istým spôsobom bez pridavku stabilizátora vykazovali po tepelnom namáharní zbytkovú pevnosť 6,9 0/0 a ťažnosť 3,2 0/0. Po vystavení v Xen-oteste bola zbytkovâ pevnosť 10,0 a tažnost klesla na 12,8 .imidazolom v množstve zodpovedajúcom 20 až 300 ppm, s výhodou 50 až 250 ppm medi na hmotnosť polyamidu.Polyamidy, najmä vlákna, odolné voči degr-adalčným účinkom tepla a svetla, vyznačené tým, že pozostávajú z polyamídu a prídavku komplexnej zlúčeniny medi s benz~

MPK / Značky

Značky: vlákna, najmä, polyamidy, účinkom, degradačným, odolné, voči, světla, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221014-polyamidy-najma-vlakna-odolne-voci-degradacnym-ucinkom-tepla-a-svetla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyamidy, najmä vlákna, odolné voči degradačným účinkom tepla a svetla</a>

Podobne patenty