Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami

Číslo patentu: 221010

Dátum: 15.03.1986

Autori: Werner Peter, Katuščák Svetozár, Rajkovič Eduard, Jentner Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami so samočinou reguláciou cyklu miešania v priestoroch so vzostupným prúdením kvapaliny a plynu. Účelom vynálezu je samočinné dodržovanie intervalu prebublávania plynnej fázi cez stĺpec kvapaliny, pričom plynná fáza a kvapalná fáza sú čerpané striedavo tým istým čerpadlom. Týmto spôsobom sa zvyšuje spoľahlivosť zariadenia, hlavne pri dlhodobej a trvalej prevádzke. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že sa do spodnej časti stĺpca kvapaliny striedavo tlačí kvapalina a plyn tým istým čerpadlom, pričom cyklus se reguluje tak, že sa nastaví 3 až 15 násobkom sekundového čerpacieho výkonu. Kvapalina sa prečerpá do spodnej časti a po vyčerpání kvapaliny sa prečerpá plyn, ktorý sa rozptýli do kvapaliny.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD rao VYNÁLEZY A ogjgvv 45 Vyvdlainé li 5 03 8-6175 Autor vynalezu ENTNER rAvpL, KATUŠČÄK svnTozAR ing. CSC., WERNER PETER ing. CSU., RAIKOV-IC EDUARD ing., BRATISLAVA(54) Spôsob cykliukéhu miešania plynov s kvapalinamiSpôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami so samnočinou reguláciou cyklu miešania v priestoroch so vzostupným -prúclenĺm kvapaliny a plynu.Účelom vyniilezu je samočlnné dodržovanie intervalu prebublávania ply-nnej fázi cez stlpec kvapaliny, pričom plynná fáza a kvapalná fáza. sú čerpané striedavo tým istým čerpadlom. Týmto spôsobom -sa zvyšujre spoľahlivosť zariadenia, hlavne pri dlhocluobvej a trvalej prevádzke.Uvedeněho účelu vynálezu sa dosiahne tým, že sa do spodnej časti stlpca kvapaliny striedavo tlačí kvapalina a plyn tým istým čerpadlem, pričom cyklus se reguluje tak,že sa nastaví 3 až 15 nálsobkom SekuHdOVêho čerpacieho výkonu. Kvapalina sa prečerpá do spodnej čiasti a po vyčerpaní kvapaliny sa prečerpá plyn, ktorý sa rozptýli do kvapaliny.vynález rieši spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami so samočinou reguláciou cyklu miešania v priestoroch so vzostupným prúdeným kvapalniny a plynu.V doposiaľ znamych procesoch, pri ktorých sa vyžaduje miešanie plynov s kvapalinami, je V niektorých prípadoch .potrebné alebo výhodné vykonávať miešanie v určitých interval-och. ľakýmito sú napr. difúzneho farbenia okresných dýhovacich materiálov alebo pre výrobu lepených a pripadne tvarovaných blokov dýh, ktoré sú určené pre následná výrobu reprodukovatelných dýh, znamych tiež pod názvami arodýhy a lamidýhy. Ďalej sú známe spôsoby miešania plynov s kvapalinami v zariadeniach ako sú rektifikačné a destilačné kolony, povrchoIvé, prebublávacie a rozstrekovacie absorbory, parné, vodné a iné prúdové kompresory,zariadenia, pre vlhčenie plynov, ,zariadenia na prevzdušňovanie, oxidáciu, resp. ozonizáciu odpadných vôd, pripadne suspenziĺ vláknitých materiálov. V prípadoch, ked je potrebné alebo výhodné vykonávať v týchto zariadeniach miešanie v určitých intervaloch,cyklicky, môže sa tot-o dosiahnuť niektorým zo znamych spôsobov vynútenej vonkajšej pneumatickej alebo elektronickej regulácie. S touto reguláciou sú spojené časté problémy hlavne v zariadeniach, ktoré majú spoľahlivo pracovať v dlhodobých intervaloch alebo trval-o. Spomínané zariadenia sa musia opatriť nielen spoiahlivými regulátormi, ale aj značeným množstvom uzatváracích zariadeni, ovládaných servomotormi, čo zvyšuje pravdepodobnosť porúch, hlavne v Inokrých prevádzkach, akými sú napr. farbiarne a Čistiarne.Nevýhody súčasného stavu V značnej miere odstraňuje spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami, ktorého podstata spočíva V tom, že sa do spodnej časti stlpca kvapaliny striedavo tlačí kvapalina a plyn tým istým čerpacim agregátom, pričom cyklus striedania plynnej a kvapalnej fázy sa reguluje tak, že objem kvapaliny v priestore medzi prepadom a ťerpadlom sa nastaví na 3 až 15 násobok sekundového čerpacieho výkonu čerpadla, potom sa kvapalina .z priestoru za prepadom prečerpá do sodnej časti stľpca kvapaliny, následne po jej vyčerpaní sa z priestoru nad kvapalinou prečerpá d-o spodnej čiasti stlpca kvapaliny tým istým čerpadlom lplynná fáza, ktorá sa rozptýli do kvapallnového stlpca expanziou, účinkom mechanických prepážok, rotujúcich alebo vibrujúcich telies na rozmer plynných častíc,s .plochou prierezu menšou ako 2,0 plochy základne vstlpca kvapaliny a ďalej sa tento cyklus samočinne opakuje v rozsahu 3 až 15 sekúnd.Výhody uvedeného spô-sobu cyklického miešania plynov s kvapalinami spočívajú v tom, že interval prebublávania plynnej fázy cez stlpec kvapaliny sa dodržiava samočinne a v tom, že plynná a. kvapalina fáza sú čerpané striedavo tým istým čerpadlem. Pri 4 tom odpadá potreba uzatvárania a otvára nia ventilov, kohútov alebo iných uzatváwracich prvkov, a to ako pre plyn, tak aj pre kvapalina, čím sa zvyšuje spoľahlivosť zariadenia na prevádzanie spôsobu podľa vynálezu, hlavne pri dlhodobej alebo trvalej prevádzke.Do hranatej nádoby, o objeme 3 m 3, ktorá je na vrchnej časti opatre-ná prepadom kvapaliny s nádobou, do ktorej prepadá kvapalina pri cirkulácil, sa napusti voda tak, aby nádoba bola úplne naplnené. Po tom sa do spodnej časti nádoby privádza dusík po dobu 15 min. a pred ukončením prebublávania sa priestor nad kvapalinou uzavrie tak, aby nad hladinou kvapaliny bol voľný priestor na plynnú fázu, napr zmes dusíka a zbytok vzduchu svodnými parami, o objeme 0,2 m 3. Pre cirkuláclu sa použije čerpadlo s čerpacím výkonom 18 litrov za sekundu. Do priestoru medzi prepadom kvapaliny a čerpadlom sa privedie 88 litrov vody. Potom sa tento objem kva paliny prečerpá do spodnej časti nádoby.o objeme 3 m 5 za dobu 4,9 s. Ihneď po prečerpaní tohoto objemu kvapaliny sa tým istým čeupadlom nasaje zmes plynov sponad hladiny a vtlačí sa takisto »do spodnej časti nádoby, v ktorej je už 3 m 3 kvapaliny,pod ľrorizontálnu kovovú platňu s otvormi o velkosti 5 cmz. Súčasne dôjde k zníženiu čerpacieho výkonu zavzduš-neného čerpadla. Plyn natlasčený do nádoby s kvapalinou expanduje a po rozptýlwení, prechodom cez perforovanú dosku sa rozptýli do kvapaliny v nádoba a samovoľne stúpa cez stĺpec kvapaliny. Pritom dôjde k zvýšeniu okamžitého objemu zmesi kvapaliny a plynu v nádoba. Následkom toho sa náhle zvýši objem kvapaliny pretevčenej cez horný prepadový okraj nádoby, dôjde k zaplneniu sacej časti(čerpadla a ďalej sa uvedený cyklus opakuje samočinne v 7 sekundových intervaloch. iným príkladom použitia spôsobu podľa vynálezu je postup cyklického samočinného prebublá-vania vodného roztoku organických farbiv s koncentráciou 0,5 až 2,5 g/1 o teplote v rozsahu 80 až 99 °C, v ktorom roztoku je umiestnený súbor dýh o hrúbke v rozsahu 0,5 až 3 mm. Dýhy sú uložené paralelne vedľa seba a vzájomne sa plochami dotýkajú. V tomto prípade sa cykiické miešanie plynov s kvapalinami vykonáva ako v predchádzajúcom príklade, pričom sa plyn vháňaný do kvapaliny využíva na zabezpečenie pohybu jednotlivých listov vo farbiacom roztoku. Týmto spôsobom sa dosiahne zvýšenie intenzity cirkulácie a obnovy koncentrácie farbiaceho roztoku na povrchu dýh.Predmetný spôsob miešania plynov s kvapalinami sa dá využiť tam, kde je potrebné miešanie týchto dvoch fáz v krátkych časových intervaloch. S výhodou je h-o možné využiť pre zaistcvanie pohybu pevných matteriáliv v kvapalinách, za účelom zvýšenia styčnej .plochy medzi pevnou fázou, Ktorása nachádza pod hladinou kvapaliny a medzi kvapalinou ak-o tomu býva napríkladpri rôznych spôsoboch zušlachtovania materiálov.Spôsob cyklickětio miešania plynov s kvapalinami V pristonoch so vzostupným prúdením kvapaliny a plynu, s cirkulujúcou kvapallnou, prepadajúcou cez horný okraj nádoby, vyznačujúci sa tým, že sa do spodnej časti stĺpca kvapaliny striedavo tlačí kvapalina a plyn tým istým čerpacím agregátom, pričom cyklus striedanie plynnej a kvapalnej fázy sa reguluje tak, že objem kvapaliny v priestore medzi prepad-om a čerpadlem sa nastaví na 3 až 15 násobok sekundového čerpacieh-o výko-nu čerpadla,potom sa kvapalina z priestoru za prepa dom prečerpa do spodnej časti stĺpca kvapaliny, nasledne po je vyčerpaní sa z priest-oru nad kvapalinou, prečenpá do spodnej části stlpca kvapaliny tým istým čerpadlem plynná fáza, ktorá sa rozptýli do kvapalinového stĺpca expanzíou, účinkom mechanických prepäžok, rotujúcich alebo vibrujúcich telies na rozmer plynných častíc, s plochou prierezu menšou ako 2,5 plochy základne stĺpca kvapaliny a ďalej sa tento cyklus samočinna opakuje v rozsahu 3 až 15 sekúnd.

MPK / Značky

Značky: miešania, spôsob, kvapalinami, plynov, cyklického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-221010-sposob-cyklickeho-miesania-plynov-s-kvapalinami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob cyklického miešania plynov s kvapalinami</a>

Podobne patenty