Spôsob adaptácie aktivovaného kalu zapracovaného na čistenie mestských odpadový vôd na spoločné čistenie mestských odpadových vôd a sodnochloridouhličitých geotermálnych vôd

Číslo patentu: 220983

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pôbiš Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob adeptácie aktivovaného kalu zapracovaného na čistenie mestských odpadových vôd na spoločné čistenie mestských odpadových a sodnochloridouhličitých geotermálnych vôd s celkovým obsahom minerálnych látok do 10 g . l-1, po ich tepelnoenergetickom využití, vyznačený tým, že sa k aktivovanému kalu privádzajú prípadne prevzdušňovaním, filtráciou a úpravou pH na hodnotu 7 až 8,5 predupravené geotermálne vody zmiešané s mestskými odpadovými vodami, s postupne, v časových intervaloch 7 až 10 dní zvyšovaným zastúpením geotermálnych vôd, vo vzájemnom pomere od 1 : 4 do skutočného pomeru daného stálym prietočným množstvom geotermálnych a mestských odpadových vôd, najviac však do pomeru 4:1.

Text

Pozerať všetko

POPIS VYNÁLEZU KAUTGRSKÉMU OSVEDČENIUÚRAD PRO VYNÁLIEZY A OIJEVY54 Spôsob adaptácie aktivovenéha kalu zapracovanêho na. čistenie mestských odpadový vôd na spoločné čistenie mestských odpadových vôd a sodnochloridouhličitých gentermálnych vôdP-iredmet-om vynálezu je Ksłpô-scvb adaptácie akziivovianéhcr kazlu., zeipracovaného na čistenie mestských cidpaidových vod, ná spoločné čistenie .mestských ondpadových vôd a sodnoCÍľĺ 0 IľÍdOlUhlĺČĺtýClh geoteermáilnych vôd s celkovýrm ccbsaho-m- minerálnych látok do 10 gramov . ~ 11, pol ich iepelnoenergeiickom vyUZTJLI.Je známe, že sa geotermálne vody po te~.pelncrenergeliickom využití - na vykurovanie budov, sklenikov, plnenie termálnych kúpalisk a podobne - stávajú odpandovými vodaami závadný/mi. pre povrchové toky svojim vysokým obs-alh-(im irozplu-stenýclh minemáinych látok náxrokom na kyuslik as Ixepriazzniłvým vplyv-arm na biologické .oživenie vody povrcch-ového» toku. Preto je npotriabné ge-otermálne vody pared ich vypustením do povrchových tokov zneąško-dňovať.V súčasnej praxi ~sa používa niekowľko spôsobov zneškodňovania využitych geotermálnyrch vôd. Sú t-o najmä riewdenie .a vypúšťanie do povnch-ovyxch tokov alebo do pôdy, riadenie .al použitie na závlehy, priemyselné využitie a. zneškodňovanie meinjekitážo-u.Všetky »spomínané spôsoby prinášajú »rad nevýh-od napríklad, na riedenie sa poulživ-a voda» čerpané zo stupni, alebo ~z povrchových tokov s dostatočným pwriettokom, pričom vzni-v kajú náklady ne výstavbu studni o čvewpiecílchzavriadení. Priemyselné využitie jódu, blrömu a iných látok lzízskanýoh z týchto vôd otázku ich zneškodnenia nerieši, pretože ide o odstránenie nízkeho percenta nozpuestiených minerálnych .1 âto 4 k. zneškodňovanie reinjeiktážou ie velmi nákladné a pri geoterimálnych vodáoh o .teplote 430 až 1 Ioo°c môžu náklady na ieinjelktáž prrevyšit úsporu na energetických palivárch., ktoré boli geotemmádšnymi vodenmi Inaliredené.Furl vypúštani geotemmálnych vô-d do povrchových tokov vzniká nebezpečenstvo ,prílišněho zvýšenia obsahu minerálnych látok v tývcłhvto IÍOkOCh a súčasne i nebezpečematwo znehondnotenia pôd na zavlažctvanie, ktorý-ch sa voda. p~càvrohonvý~ch tokov powžñvła.Priame vypúšťanie vyulžitýcąh geotermálnych vôd do mestskej stokovej siet-e je puroblémom vzhľaedom na to, že »vysoký cibwsiah rozpusrtenývch młneurávlnych látok V geotearmálnych vc-dáoh inhibisčne pwô-sctbí na biologické čistenie odpad-svých vôd a prakticky ho zne~ m-ožňoje.Teraxz sa ZÍS-tĺłĺü, že nevývh-ody poipisaných spôsob-ov j-e do značnej ~m~ie.ry možné odstrániť e-daptáciou saąktirvovaného kelu zapracovainého ne »čistenie mestských wodpamiovýoh vôd na spoločně čistenie mestských odpad-ovýrch vôd a sodnochloriduhličitýuch geotermálny-ch vôd S celkovým obsahom .minerál 2209833 nych látok do 1 |Ú g. 1-1, po ich tepeln-oetn-ergetickom využití, spôsobom podľa vynálezu.Podetaita vynálezu spočíva V tom, že sa k aktivovalnétmiu CI-Mil ,pľĺVádZ-Eľĺú prípadne prevzdušňovvanítn, filtráciou a úpravou pH na h-odn-otu 7 až 8 ął 5 ~ apredupravené genotermálne vody zmiešané s mestský/mi odpod-ovými v ~-dami Zastúpenie geotermálnych vôd sa postupne v časových intervaloch 7 až 1 D dní zvyšuje »od vzájomného pomeru 1 4 do skutočného pomeru daného stálym- prietoč-nýim množstvom geotexrmálnych a, mestských odpadových vod, najviac však do pomeru 41 1.Vzhľadom na možnosť tvorby inkrustov »v privádzacvom a čistiarennskom zariadení je výhodné privádzané geoteranáulne vody predurprtatvovať.P-ostupne zvyšovanýim zastúpením geotermálnycti vôd v pritoku na biologické čistenie lektivovaným kalom sa aktivovaný ka-l pomaly a-daptujie na včisteanie zmiešaných geotermálnych a mest-ských oadp-adotvých vôd. Inhibičný vplyv geotermäilnych vô-d na čistenie ak-tivovaným kalom sa prejavuje až do vzájomnélho pomeru zastúpenia geotetmálnych a .mestských odpaidovyoh vôd 12, čo odpo~ ve-dá zvýšeniu koncentrácie rrozupunstených minerálnych látok »v prítoku na biologické čistenie na cca 2 D 00.mg.11. Pri dalších pomeroch zmiešania od l 2 do 2 1 sa inhizbičný vplyv stráca a nastáva naopak stimulačné pôvsiobernie pri-dávanývch geroterumalnych vôd,naijmä na sedimentačné ąechopnosti kaiu.Pri adaptácii .aktivovaného kailu spôsobom podľa vynalezu pohybuje sa jeho čistiaca účinnosť trvale nad 80 0/0 podľa zníženia BSK 5 a nad 6 x 0 0/0 podľa zníženia GHSK IQMnO 4. Biologické oživenie kaalu usa pritom nemení, čo .značí, že ide o odaptáciu a nie drohtovú selvekciu a-ktivovaneho kaslu zapracovanénh-orpredtým na čistenie mestských odpaldových» vôd. Po pttalušnej .adaptácii akt-ivovaného kalu sa využité geotermálne vody čietia spoločne s meetskými odpadovýrnt vodami-bez inhinbičného účinku na čiestiacu účinnost k«ailu..Spôsob adaptácie aktivovanélro kalu zapracovaného pre čistenie mestských odpadovýchvôd na spoločné tÉ-isteznie .mestských odpadok vých a sodnochlloridouhličitých geotermálnych vôd je možné s výih-odou použit všade tam, kde sa geotermálne vody využívajú v intraviláne cibyutnej -aglomerácie, alebo v blízkosti obce, pripadne rekrealčnélho strediska. Spôsob .podľa vynálezu umožňuje vypúšta nie geotermálnych vôd priamo do Stoky kanalizácie, čím sa ušetrí výatalvba iseparátnej siete pre -odrvadzanie geote-rmátnych vôd do povrchového toku, ako i výstavba č-enrepacívch a inýclh poamocných zariadení.Na pok-usnom laboratórnom čistiarenskozm zariadeni s k-ovntinuálnou prevádzkou sa metódou taktiv-tyvaneho kalu čistlla sodnochloridoulhličiltá geotermálna voda v lokaüilte Kráľová pri Senci, využitá v termálnom kúpalisku rekreačného strediska situovaného v bezprostrednevj blízkosti opbce.Celkové priemeerné zloženie čietenej geotermálnej vody je uvedené v nasledujúcej tabuľke 1.Využite geotertnálne vody uvedeného zloženia a teploty okolo 2.3 °C sa najprv podrobily dvojrhcdinovému prevzvdušňovaniu. V dôsledku prevzdušňovania prešli dvojm-ocné soli »obsiahnuté »v geotermálnyctí vodách na tvrojmocné hydroxidy a z vody vypadli. Po prevzdušňov-aní filtrovali sa geoterumálne v 0 dy cez pieskový filter. Prevzdošnené a prvefi or-ované geotermálne vody sa privándzalli k mestským odpadovým vodáam .a ztniešavali sa Is nimi v pomere 1 4. Takéto »zmiešané odpadové vody eaąprivádzali do aktivačnej nádrže na »biologické čistenie aktivovaným kaloun. Pov 6 hodinovom vzdnržaní sa v aktivačnom -priestore, odtekali do tlosaadzovacej nádrže kde sa .Zdržali 2.55 hodiny. Vyčisteznévtydy sa otdvádzali dovrecipnlentu, kal z kalového priestoru dosadzovacej nádrže recirkuloval v množstve 100 .ptítoku .a zrvyšná časť kalu sa odpúšťala na. vyusušenie na k-a-lové polia.Tabuľka 1 - Priemerné zloženie geotermálnej vody po výtoku z vrtuParameter údaj Teplota vody z Irtu C 51,3 Teplota vody po tape-inomlátok Ing .111 7426,66 Rozpuistený kyslík Ing . 171 (1,0 Na mg 11 2012.5 K mg .I 11 175,0 Li mg .íl 1 2,15 NH 4 mg .ě 11 22,406 Ca mg . T 1 66,50 Mg mg . l 1 249,50 Srz Ing . iŕl 0,84 Mnz Ing .i 11 »M 125Prítok geotermálnych vôd sa vždy po ~ 8 dňoch prevádzky zvyšoval a do aktivačnej nádrže sa postupne privádzali zmiešané geoŕcermálne a .mestské odpadové vody v pomere 144,-13,12,11 l,~ 21 až 31, čo odpovedá skutočném-u pomeir~u danému stálym prlectočným množstvom geotermálnvch a mestských odpadových vôd V obci Kráľová pri Senci. ZvyšoIvan-im množstva geotemmálnych vôd .zvyšoval sa oobsah ~rozpustených mi nerálnych látok v zmiešaných vodách privád zaných na »aktiváciuPo prvom prietoku geotermálnych .vôd v pomere 1 4 k mesnkým odpadovým vodam zvýšil -sa obsah rozpust-enýcth minerálnych látok na prttoku do aktivačnej nádrže na 11621 miiligramocwvl, Po zvýšení zastúpenia geortermálných vôd odpovedaijúcom pomeru 1 3 zvýšil sa obsah rozprusterných -minerálnych látok na pritoku do »aktivačnej nádrže na 1918 mg. l 1. V »oboch prípadoch sa. prejavili silně inhibičné účinky geotermáinych vôd na účinnost akitivovaného kalu, čiže na účinnost -biologickéh-o čistenia. Účinnosť poklesla podľa znížení-a BSK 5 až na » 447 0/0, podľa GHSK až na 3 I 4 0/0 a poklesla ti-eIž sedimeotačná schopnosť kalu., pričom nastalo vyplavovanie nerozpustných latok na odtoku.Pri ďalšom zvyšovaní zastúpenia geotermálnych vôd, čiže od obsahu .zilillü mg.l 1 »r-ozpustený-ch minerálnych látok na prítoku do aktivačnej nádrže inhibičné účinky ustúpili a pri pomere zastúpenia. geotermáiných a .meist-ských odpadových vôd 1 1 dosiahla sa účinnosť bioĺlogického čistenia nad 8019/1podľa BSK 5 a nad 60 0/0 podľa CHSK. Sedimentačn-á schopnost kalu vzrástla .až nad pôvodnú sediment-ačnú schopnost.Po dosiahnutí pomeru 3 1 v zastúpení geo termálnych a mestských odpadových vôd, čo odpovedá skutočnému pomeru V lokalite Kráľová pri Senci sa aktivovaný kal zadaptoval natoľko, že nadobudol pôvodnú účinnosť. eho- priemerná účinnost za týchto podmienok dosahuje zníženie BSK 5 o 814.4 a Cl-ESK KMnO 4 o 61 . Biochemická spotreba kysliłka odtekajúcej vody je v priemere 110,5 mg.11 a CHSK 121,15 mg.11. Obsah rozpusteného kyslíka vo vyčistenej vode dosah-uje v .priemere 5,9 .mg . l 1 .a obsah rozpwstených minerálnych látok š.863 mg.11.Hriemeirná koncentrácia ak-.tivovaného kalu v aktivačnej ná~drži je 167 ml mg.~l 1, objem kalu po SiU-minútovej s-edimentacii v Imhvoffovom ivalci je 1150 ml.11, čiže Mohlmanov index kalu je v priemere .89 m 1.g 1.Biologické »oživenie aktivovaného kalu vo vyjadrení počtu mik-roorganizmov V 1 ml je nasledovnéTot-o biologické oživenie odpovedá oživeniu kalu -zapracovanému pre čistenie mestkých odpadov ýoh vôd.Spôsob adaptácie aktivovianéhto kalu zapr-a-covaného na »čistenie mestských odpadových vôd na spoločné čistenie mestských odpadových a soudn-oohloridouhličitých geotermálnynoh vod .s celkovým obsahom minerálnych látok do 10. g. l 1, po ich »tepelnoenergotickom využití, vyznačený Íýiľľl, že sa k »asktivovanému kalu privadzajú prípadne prevzdušňovaním., tielrtraciou a úpravou pH nahodnotu 7 až 845 predupravené geote-rmálne vody zmiešané s mest-akými ondp-avdovými vodami., s postupne, v časových intervaloch 7 až 1 U dníi izvyšovaným zastúpením geotermálnvoh vô-d, vo vzájomnom pomere od 1 4 do skulbočnéh-o pomeru daného stálym prieutočným množstvom geotermálných a mestských odpadových vôd, nawjviac však do pomer-u 4 1.

MPK / Značky

Značky: odpadový, adaptácie, sodnochloridouhličitých, spôsob, geotermálnych, odpadových, čistenie, aktivovaného, spoločné, zapracovaného, městských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-220983-sposob-adaptacie-aktivovaneho-kalu-zapracovaneho-na-cistenie-mestskych-odpadovy-vod-na-spolocne-cistenie-mestskych-odpadovych-vod-a-sodnochloridouhlicitych-geotermalnych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob adaptácie aktivovaného kalu zapracovaného na čistenie mestských odpadový vôd na spoločné čistenie mestských odpadových vôd a sodnochloridouhličitých geotermálnych vôd</a>

Podobne patenty