Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Koncentráty v polyméroch rozpustných farbív na báze polyesterov, vhodné najmä na farbenie polyesterových vlákien vo hmote pozostávajú z polyesterového nosiča v množstve 97 až 35 % hm., z 2 až 40 % hm. farbiva rozpusteného v polyestere, 1 až 15 percent hm. polyetylénového vosku, najviac však 50 % hm. z množstva farbiva a prípadné stabilizátorov alebo iných modifikátorov vlastností polyméru a vlákien z neho.

Text

Pozerať všetko

1294 Rrrľhláxsenê ov »m 4 saAuto, ynámu ONDREIMISKA KOLOJMAN mg. cvsc., gvn, SLAVIK VLASTIMIL mg.,SVIT, BENćEDDKTY AN jang., MACURAK MILAN ing., FRANKO PETER mg.,POPRAD, SZENTIVÁNYI NORBERT mg., POBRAD, MEZOVSKÝ MIIĽAN,SVIT54) Koneentráty v pulymére rozpustných farhív na báze polyesterov, najmä na farbenie pnlyesterových vlákienKuencnenrurázty v polyménoch rnwzpusstnýdh farbív na báze polyesterlov, vhodné najmä na farbenie probyevstuerłorvých vlákien vo hmote pozostávajú z p 0 l 3 nesterovéłno nosiča V množstve 97 až 35 0/0 hm., z 2 až 40 farbeiva nozpusrtweného V puwlyesítene, 1 až 15 percent hm. psowlyertylénrovéľlio vosku, najviac však 50 0/0 hm z množstva farbí-va» a prípadne srtabilízâhowmrv alebo iných modifiká üonov vlastností poląyméru a vlákien z nehJo.Preftlnerttom vynálezu sú koncentráty V po lymérnc rozpusltných farhív na báze polyvov, najmä na farbenie polyesterových V hmota.Farbenie polyosterových vlákien V hmota sa robi prídávaním pigmentov vo forme forebnej disperzie V .etylénglykole do polykondenzzície. Podlla čs. autorského osvedčenia .538183 na íarhenie polyesterov sa proužívajú farebne koncentráty pripravené z práškového puolyesteru, pigmentu a dispergátlora, pripadne ďalších prís-ad, ako sú stabilizátory, optické vyjasňovačtą zmäkčevadlá a motovadlá. .Nároky na tarbiace prostriedky sú však velmi velké a paleta .farebných odtieňov je veľmi wobmedzená. V poslednom obdobi si razi cestu farbenie už hotových jaolymérov farebnými disperziemi, najmä tuhými, a to bud injekčným spôsobom, t. j. dávkovaním taveniny tarełniehxo- k×onceli~trá~t 1 i do taveniny záklaeiiiíallo vláknotvnrríáho polyméru,resp. objemovým tlávkwoixaním granulätvov jednotlivých zložiek.Pre farbenie pvowlyesteirlových vlákien v hmota sa používajú jiiginenty alebo V polymére rozpustné farbivá, z ktorých sa najdisperziotie sa potom riedia základným polymérom, obvykle pri jeho spracovávani na tvarovanie trýnobky, ako sú napr. aj vlákaoqene çnevioxjeouounoojaoeÁA HlAEPJslĺlJd Add Ako nosiče sa používajú kopolyestery alebci ich zmesi so základným polymérom,prípadne samotný základný polyměr. Výhodou používania základného polyméru ako nosiča je možnost využitia odpadu pri výnobe porlyesąteri ako nosiča piglnentu. Ak sa používajú farhivá rozpustne v polymére na prípravu koncentrâtov na báze základného poelyméru, tlochádza k problémom pri granulácii V dôslodku silného vplyvu farbív na rerologické vlastnosti taveniny koncentrâttt. Tome často zabraňuje pri uvedenom spôsobe Ííllľllíillĺríł jioužitío ÍžiľbÍV, lítoré dávajú VVSOKOblĺftlůliľtlĺi vyfarbeilie a nespôsobujú žiadne problemy z hladiska LlpCháVćlľlĺa filtračných sit a teda životnosti zvlákňovacĺch blokov.Zistili sme, že malým prídavkom polyetylénovélro vosku podľa tohto vynálezu sa zmesí viskiovzłita taveniny konceotrátu natoľko, že tento sa dá granulovať bez väčších pmblemíov. Koncentrát, podľa tohto vynálezu, V pvolymére nozpustných tarbív na báze prolyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien V hmote, pozostáva z polyestenowvého nosiča V množstve 35 až 97 hm.,2 až 40 0/) hm. farbiva rozpustného V polyestere, 1 až 15 hm. polyetylénovêhtow vosku, najviac však 50 0/0 hm. na množstvo farbiva a prípadne aj dalších bežných prísad, ako sú stabilizátory, matovadlá a iné modifikátory, ktoré zlepšujú Vlastnosti koncentratov, prípadne hotových vlákien, ale aj priebeh výroby vlákien.Koncentrát sa pripravuje z práškovéhopolyesteru za vákuołvania, aby sa zabránilo hydrolýze. Koncentrácie plolyetylsénuového vosku nemá presahovat 50 0/0 hm. koncentrácie farhiva. Touto obmedzovanie je děležite najmä z hladiska farbenia vlákien, kde Vyšší obsah voskom spôsobuje fibriláciu vlákien, ktlüľá sa prejavuje tzv. inovatením vláklentPráškový polyetyléntereftalát sa zmieša V turbulentoej miwešačkwe S 20 d.hm. farbivia rozpustného V plolymére značky ESTOFIL,5 d.hm. práškového polyetylénového vosku .a 1 d.hm. metylfenylsilikönovéhso oleja a 0,5 d.hm. fosfitického stabilizátora značky POLYGARD P. Zmes sa tavvi a hnetie za vákuovania a vytláča sa na struny, ktoré se sekajú na drvinu koncentrátil. Keď sa k základnej zmesi nepridal polyetylénový vosk, struny boli veľmi krehké a nedali sa odtahovať a Iiezať. Pripravený koncentráąt sa použil na farbenie polyetyléntereftalátu injekčným spôsobom na 1,8 °/0-né vyfarbenie. Zvlákñovanie prebiehaho bez ťažkostí.Podobne ako V príklade 1, pripravil sa koncentrât zloženiapráškový polyetylénový vosk V konc. 13 pero. hm.Príprava konoentrátu prebiehala bez problemov. Bez polyetylenového vosku sa vytláčane struny nedali odťahorzať.Podobne ako V príklade 1, pripravil sa koncentrát s obsahom 3,5 0/0 hm. farbivla hozpustného V polymene typu Besestren za prídalvku 1,75 0/9 polyettylénového Vosku. Príprava prebiehala bez problémov. Bez polyetylénoveho vosku dochádza k častým pľletľhům vvtláčaných strún.e známe, že pre zvýšenie odorlrllostfi polyménov voči horeniu, pre zvýšenie vyfarbitelnosti výrobkov, zlepšenie ohmatu, nekrčivosti výrobkov a pod. sa ku polymérom a tak .aj ku polyesterom pridávajú do hmoty rôzne miorditikátoty vlastností polyméru. Za účelom zjednodušenie výroby je Vhodné tieto látky pridávať k polymérom spolu s farebným koncentrátiom podľa tohoto vynálezu, a to bud tieto látky pridávať do koncentrvátu pri jeho výrobe alebo pri pridávaní tohotto do polyméru.Koncrenfcráty V polymére rozpusrtných far- 2 až 40 0/0 hm. farbíva. mozpustnéhlor V polybív na bázle pculyesterov, najmä na farbe- ~estere, l až 15 hIILDOÍYBÍYÍČIIOVÉhO vosníe pýo-lyeätemvých vlákien věo hmota, vyznna- ku, najviac však 50 0/0 hm. z množstva farčujúce sa rtým, že pozostávajú z puolyestwero- bíva a prípadne »aj fenioüického stabílizátuo véhło nrosúča V Innožswe 97 až 35 0/0 hm., ra v mnnžsrtvxe 0,05 až 2 0/0 hm.

MPK / Značky

Značky: polymére, báze, koncentráty, vlákien, farbív, farbenie, polyesterov, polyesterových, najmä, rozpustných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-220956-koncentraty-v-polymere-rozpustnych-farbiv-na-baze-polyesterov-najma-na-farbenie-polyesterovych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien</a>

Podobne patenty