Zařízení pro uložení suosých hřídelů, zejména pro převodovky

Číslo patentu: 220375

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čermák Alexandr, Hartman Evžen

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro uložení souosých hřídelů, zejména pro převodovky, kde vnější hnací hřídel je opatřen dutinou, v níž je pomocí stykového ložiska uložen hnaný hřídel, který je svým nosným ložiskem pak uložen v tělese převodovky. Zařízením podle vynálezu se dosahuje zkrácení stavební délky převodovky.

Text

Pozerať všetko

šížěřąfgfšľâřž POPIS VYNÁLEZU Emíš K AUTORKÉMUQ§§QȧMAutor vynälezu HARTMAN EVŽEN mg., ČERMÄK ALEXAN-DR ing., PRAHA54 Zařízení pro uložení souosých hřídelů, zeiména pro převodovkyZařízení pro uložení souosých hřídelů,zejména pro převodovky, kde vnější hnací hřídel je opatřen dutín-ou, V níž je pomocí stykovéłmo ložiska uložen hnaný hřídel, který je svým noeným ložiskem pak uložen v těle-se převodovky. zařízením podle vynálezu se dosahuje zk~rácení stavební délky převodovky.vynález se týká uspořádání uložení souosých hřídelů, zejména pro převodovky, rozvodovky a jiné pohony nebo přenosy točivé(ho pohybusou obecně známy takové způsoby vzájemného uložení dvou sou-osých hřídelů,kdy prvý z nich je uložen dvěma 1 ožísky,každým na jednom z konců V rámu, kdežto uložení druhého hřídele je provedeno na jednom koinci ložiskem uloženým V dutíně prvého hřídele a »druhým koncem pak v rámu. Takové uložení dvou souosých hřídelů je výhodné z hlediska úspory potřebného prostoru pm uložení a .bývá velmi často s výhodou používáno u vícestupňových mechanických převodovek. Nevýhodou těchto uspořádání je však poměrně značná celková délka této konstrukční lskupiny, což je dáno tím, že prvý hří-del je uložen dvěma ložisky v rámu. Nelze proto toto uspořádání použít tam, kde není »dostatek místa.Tato nevýhoda je odstraněna zařízením pro uložení sou-osýoh hřídelů, zejména pro převodovky, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že hnaný hřídel je V dutině hnacího hřídele uložen pom-ocí stykového ložiska a snosným ložiskem uložen V tělese převodovky.Vynález přináší takové zařízení pro uložení dvou s-ouosých hřídelů, které jejích celkovou stavební délku podstatné zkracuje. To pak umožní zkráoení celkové délky převod-ově skříně, a tím též snížení její hmotnosti. Tyto skutečnosti jsou významné zejména pro.samojízdné zemědělské stroje, u nichž s ohledem na potřebu rozmřstění pracovních orgánů je nutno převodovku situovat ve stisněném prostoru a rovněž je zde požadovano snižování hmotnosti všech částí, pro zabezpečení snížení tlaků na povrch pole.Príklad vytvoření zařízení podle vynálezu je uveden na výkrese představujícím přev-odovkíl s uložením souosých hřídelů V řezu.V dutině 1 hnacího hřídele 10 je polnoci opěrného ložiska 2 uložen jedním svým koncem hnaný hřídel 3. opačný konec hnaneho hřídele 3 je uložen pomocí dvojitého nosné 4ho ložiska 4 V tělese převodovky 5. Vnější konec hnacího hřídele 10 je opřen pomocí valivého ložiska B v tělese převodovky 5. 0 pačný konec hnacího hřídele 10 je uložen prostřednictvím styk-ového ložiska 7 na hnaném hřídeli 3. Hn-ací motor 8, například hydr-omotor, je svým výv-odovým hří-delem 3 napojen na hnací hřídel 1 D. Přesuvník 11 ozubené spojky 12 je uložen suvně mezi ozubenou sp-ojkou 12, spojenou s hnanýmhřídelem 3, dále hnacím ozubením 13 hnacího hřídele 1 U a konečně spojkovým ozubením 2 U prvního ozubeného kola 13, uloženého ložiskem 14 na hnacím hřídeli 1 U. Hnaný hřídel 3 je opatřen ozubením 15, zabírajícím s druhým -ozubeným kole-m 16. Toto je spojeno s výstupním hřídelem 18, s nimž je též sp-ojeno třetí ozubené kolo 17, trvale propojeně s druhým ozubeným kolem 16. Zařízení pracuje tak, že t-očivý moment,vyvozený hnacím motorem 8, se přenáší z vývodového hřídele El na hnací hřídel 10. Pokud je přesuvník 11 ozubené spojky 12 ve střední poloze, otáčí se hnací hřídel 11 Volně ve valivém 1-ožisku 6 a dále na stykovéłm ložisku 7 a opěrném loži-sku 2. Hnaný hřídel 3 je v klidu. První ozubené kolo 13 se neotáčí.Přesune-lí se přesuvník 11 vlevo, je přenesen točivý moment z hnacího hřídele 1 U pomocí ozubené spojky 12 na hnaný hřĺdel 3. Oba hřídele 1, 3 se otáčí jako jeden celek V ložiskác-h 4, 6 a přes ozubení 15 hnaného hřídele 3 se točivý moment přenáší na spoluzalbírajíoí druhé ozubené kolo 16. První ozubené kolo 13, uložené ložiskem 14 na hnacím hřídeli 1 D se volně otá-čí, poháněno třetím ozubeným kolem 17.Přesune-li se př-esuvník 11 vpravo, přenáší se točivý m-oment z hnacího hřídele 10 na první ozubené k-olo 13. Ložisko 14 zůstane vůči hnacímu hřídeli 10 a prvnímuozubenému kolu 13 v klidu. Točivý moment se dále přenáší z prvního ozubenéh-o kola 13 na třetí -ozubeííé kolo 17. Hnaný hřídel 3, p-oháněií druhým ozubeným kolem 16 přes své ozubení 15, se Volně otáčí V ložiskách 4, 7, 2.Zařízení pro uložení souosýc-h hříclelů, zejména p-ro převodovky, u něhož je v dutině vnějšího- línacílío hřídele, uspořádaněho otočně V rámu, uložen pomocí ložiska Vnitřní hnaný hřídel, vyznačené tím, že hnaný thří del 3 je V dutině 1 hnacího hřídele 10 uložen pomocí .stykového ložiska 7 a nosným lo-žiskem 14 ul-ožen V tělese převodovky ~ 5.

MPK / Značky

Značky: uložení, hřídelů, zařízení, převodovky, zejména, súosých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-220375-zarizeni-pro-ulozeni-suosych-hridelu-zejmena-pro-prevodovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro uložení suosých hřídelů, zejména pro převodovky</a>

Podobne patenty