Zapojenie podávacieho zariadenia pracovného stroja

Číslo patentu: 220280

Dátum: 15.02.1986

Autor: Adam Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je signalizovať oneskorenie funkcie podávacieho zariadenia pracovného stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vstupné snímače sú pripojené na časovací obvod a na riadiacu jednotku. Riadiaca jednotka je, pripojená na silové elektrické prístroje a na časovací obvod. Časovací obvod je oneskorovacím vedením cez riadiacu jednotku pripojený na kontrolné prvky a na signalizačné prvky poruchy a riadiacim vedením na riadiacu sústavu pracovného stroja.

Text

Pozerať všetko

mhtsrnae POPIS VYNÁlEZU MER(75) Autom vynàlezu ADAM IOSEF, NOVÉ MESTO nad Váhom54 Zapojenie podávacleho zariadenia pracovného strojaÚčelom vynálezu je signalizovat oneskorenie funkcie podávacieho zariadenia pracovného stroja.Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vstupné snímače sú pripojené na časovací obvod a na riadiacu jednotku. Riadiace jednotka je pripojená na Silové elektrické prístroje a na časovací obvod. Časovací obvod je oneskorovacim vedením cez riadiacu jednotku pripojený na kontrolné prvky a na signalizačné prvky poruchy a riadiacim vedením na riadiacu sústavu pracovného stroja.vynález sa týka zapojenia podávacíeho zariadenia pracovného stroja, napriklad pre podávanie tyčového materiálu, ako časť riadiacej sústavy pracovného stroja.V súčasnosti sa pre riadenie zložitých pracovných strojov používajú logické sekvenčné obvody, ktoré na základe vstupných signálov vyhodnocujú zistené podmienky pre vykonanie požadovanej operácie. V niektorých prípadoch sú riadiace sústavy vy bavené pamäťou, ktorá vypina pracovnýstroj až po dosiahnutí určitého nastaveného počtu nepodarkov. Takéto zastavenie stroja môže spôsobiť, že výrobky, ktoré sú V stroji rozpracované, sa musia z ďalšieho výrobného procesu vyradiť a zostávajú nepoužiteľné.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie podávacieho zariadenia pracovného stroja podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že vstupné snímače sú vstupným vedením pripojené jednak na časovaci obvod a jednak na riadiacu jednotku. Riadiaca jednotka je výstupným vedením pripojená na silové elektrické prístroje a na časovaci obvod. Časovací obvod je oneskorovacim vedením cez riadiacu jednotku pripojený kontrolným vedením na kontrolné prvky a vypínacím vedením na signalizačné prvky poruchy a riadiacim vedením na riadiacu sústavu pracovného stroja.Zapojenim podávacieho zariadenia pracovného stroja sa docieli toho, že časovací obvod na základe vyhodnotenia signálov zo vstupných a výstupných vedení signalizuje oneskorenie funkcie podávacieho zariadenia pracovného stroja a tým upozorní obsluhu na zníženie pracovného výkonu stroja. V pripade, že tento pracovný výkon je dvojnásobne nižší, zapojenie vykoná vypnutie pracovného stroja.Na pripojenom výkrese je znázornená podávacie zariadenie pracovného stroja.Zapojenie podávacieho zariadenia pracovného stroja pozostáva zo vstupných snímačov 1, jednotlivo spojených vstupnými vedeniami 2 s riadiacou jednotkou 3 a s časovacím obvodom 4. Silové elektricke pri stroje G sú prepojené výstupnými vedeniami5 s časovacím obvodom 3. Na časovací obvod 3 a riadiacu jednotku 4 je pripojený aj servomotor 16. Časovaci obvod 3 je oneskorovacím vedením 7 cez riadiacu jednotku 4 pripojený kontrolným vedením 8 na kontrolné prvky 9 a vypínaoím vedením 10 na signalizačné prvky 11 poruchy. Riadiaca jednotka 4 je riadiacim vedením 12 pripojená na riadiacu sústavu 13 pracovného stroja 14.Na pracovnom stroji 14 je uložený otočný stôl 16, nad ktorým je uložená rezacia jednotka 19. Oproti otočnému stolu 18 je uložené podávacie zariadenie 15 s pripojeným servomotorom 1 G.Podávacie zariadenie 15 poháňané servomotorom 16 podáva tyč 17 do otočneho stola 18 pracovného stroja 14. Koncová poloha tyče 17 v otočnom stole 18 je signalizovaná jedným zo vstupných snímačov 1, ktorý dá povel rezacej jednotke 19 k vykonaniu pracovnej operacle. Po vykonaní pracovnej operácie sa rezacia jednotka 19 vráti do východzej polohy, otočný stôl 18 sa pootočI o jeden krok, podávacie zariadenie 15 posunie tyč 17 do otočného stola 18 a tak sa celý cyklus opakuje.V pripade, že niektorý zosilových elektrických prístrojov E nevykonä v stanovenom čase pracovný úkon, je kontrolným prvkom 9 signalizované oneskorenie jeho pracovneho úkonu, ako predzvest vznikajúcej poruchy pracovného cyklu. Ak sa vykonanie pracovného úkonu predĺži nad povolenü hranicu, potom je pracovný stroj 14 vypnutý a cez vypínacie vedenie 10 je signalizačnými prvkami 11 signalizovaná porucha pracovného cyklu.Zapojenie podávacieho zariadenia pracovného stroja s využitím časovacieho obvodu je jedným z príkladov využitia tohoto zapojenia v riadení pracovných strojov, kde pracovné jednotky, ktoré môžu spôsobiť prerušenie pracovného cyklu pri zapojení na časovací obvod, vopred signalizujú oneskorenie pracovného cyklu obsluhe, ktorá. včasným zásahom môže vznikajúcu poruchu odstrániť bez toho, že by sa pracovný stroj zastavil.Zapojenie ipodávacieho zariadenia pracovného stroja, pozostávajúca z riadiacej jednotky, časovacieho obvodu, vstupných snimačov silových elektrických prístrojov a signalizačných prvkov, vyznačujúce sa tým, že vstupné snímače 11 sú vstupným vedením 2 pripojené jednak na časovaci obvod 3 a jednak na riadiacu jednotku 4, pričom riadiaca jednotka 4 je výstupným vede ním 5 pripojená na silové elektrické pristroje 6 a na časovaci obvod 3, zatiaľčo časovaci obvod 3 je oneskorovacim vedením 7 cez riadiacu jednotku 4 pripojený kontrolným vedením 8 na kontrolné prvky 9 a vypinacim vedením 10 na signalizačné prvky 11 poruchy a riadiacim vedením 12 na riadiacu sústavu 13 pracovného stroja 14.

MPK / Značky

Značky: zapojenie, podávacieho, pracovného, zariadenia, stroja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-220280-zapojenie-podavacieho-zariadenia-pracovneho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie podávacieho zariadenia pracovného stroja</a>

Podobne patenty