Upínač aparátu brousicích a lešticích strojů na opracování bižuterních kamenů

Číslo patentu: 220000

Dátum: 15.10.1985

Autor: Florián Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je zvýšení rezervy upínací síly, která působí na brousicí aparát zasunutý do klopky brousicího nebo lešticího stroje v době jeho upnutí při procesu broušení a leštění bižuterních kamenů. Docílí se tím upnutí aparátu s dostatečnou rezervou síly při zachování stávajících válců a stávajícího tlaku vzduchu, kterým jsou válce plněny. Upínač má velkou životnost a není jej třeba seřizovat. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do vybrání tělesa víka klopky jsou vloženy tvarové kameny, do jejichž vnitřních kulových ploch tlačí pístnice válců, na jedné straně, na druhé straně se tyto kameny opírají svou horní zaoblenou částí o dno vybrání a spodní zaoblenou částí působí dotlačovací pravítko, které upíná aparát. Výsledná upínací síla je jednak zesílena v poměru ramen dvojzvratné páky, dále pak je posunuta k okraji dotlačovacího pravítka, což příznivě působí na kvalitu upnutí aparátu.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VVNÁllilY , A OBJEW 4,51 Vydáno 15 10 55751 Autom vynálezu FLORIÁN ZDENĚK, IABLONEC nad Nisou54) Upínač aparátu brousicích a lešticích strojů na opracuvání bižuterních kamenůÚčelem vynálezu je zvýšení rezervy upínací síly, která působí na brousicí aparát zasunutý do klopky brousicího nebo lešti~ cIho stroje v době jeho upnutí při procesu broušení a leštění bižuterních kamenů. Docílí se tím upnutí aparátu s dostatečnou rezervou síly při zachování stávajĺcĺch válců a stávajícĺho tlaku vzduchu, kterým jsou válce piněny. Upínač má velkou životnost a není jej třeba seřizovat.Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do vybrání tělesa víka klopky jsou vloženy tvarové kameny, do jejichž vnitřních kulových ploch tlačí pístnice válců na jedné straně, na druhé straně se tyto kameny opírají svou horní zaoblenou částí o dno vybraní a spodní zaoblenou částí působí na dotlačovací pravítko, které upíná aparát. Výsledná upínací sila je jednak zesílena v poměru ramen dvojzvratné páky, dále pak je posunuta k okraji dotlačovacího pravítka, což příznivě působí na kvalitu upnutí aparátu.Vyinález se týka upínače aparátu brousicícsh ,a lešticích strojů ma opracoväní bižuterinich kamenů, u něhož se řeší zvýšení rezervy upínací síly wlnrousicxĺch aparátů V klopkách stroje.Dosud známé pneumatické nebo pneumaticky ovláda-né hydraulické upínače upínají aparátyklopkálch s malou rezervou upínací síly, čímž dochází k jejich vyklápění a tím nepřesnému výbrusu nebo nedoleštění vyráběných kamenů, čímž je snižována kvalita jejich výroby. Velikost stávajících pneumatických válců nebo hydroválců je omezena velikosti prostoru, který je nad klopkami stroje k dispozici a tlak vzduchu je limitován stávajicím výkonem kompresorových stanic. Zvyšování tlaku vzduchu je z hlediska energetického nehospodárne.Uvedené nedostatky jsou odstraněny upínačem podle vynálezu, jehož podstatou je,že pista-ice upinací-ho válce, upevněného na víku klopky, dosedá do vnitřní kulové plochy tvarového kamene, který působí jako dvojzvratná páka a je zapuštěn v tělese víka klopky do vybraní. Spodní zaoblena částkamene, umístěná libovolně mezi horní za- soblenou částí kamene a osou pístnice se opírá o dotlačovaci pravítko, jímž je v klopce upnut brousicí aparát.Upínač podle vynálezu zvětšuje dostatečně rezervu upínací síly, posouvá působiště upínací síly blíže k okraji brousicího aparátu, což má příznivý Vliv na kvalitu jeho upnutí v klopce brousicího nebo lešticího stroje. Umožňuje použití normalisovanýoh válečků malého průměru, které nejsou náročné na zastavěný prostor mezi klopkami a nezatěžují tak svou hmotnosti nadměrně závěsy klopek. Není jej třeba seřizovat a nepodléhá opotřebení.Víko každé klopky je opatřeno minimálně dvěma upinalči, přičemž upínací pravítko je společné.Na výkrese je znázorněno provedení upínače .podle vynállezu, kde je znázorněn částečný řez víkem klopky a levým upínačem. Řez je veden v ose pístnice upínacího válce.Pístnice 1 válce 2, který je z/nšroubován do víka 7 klopky 1.2, dosedá do vnitřní kulové plochy 3 tvarovtého kamene v 1. Kameo 4, který působí jako dwojzvrntná páka, je zapuštěn v tělese víka 7 do vybraní B. Spodní zaoblená část 9 kamene 4, která je umístěna libovolně mezi horní zaoib-lsenou částí 5 a osou ,pístnice .11 se uopírá o dotlačovací pravítko 10. Pákovým převodem, jež je vytvořen tvarem kamene l, je osová síla pistnioe 1 valce .2 znásobena a .působiště výsledné síly posunuto blíže k okraji doručovacího pravítka 10.Funkce upínače je následujícíPo zasunutí aparátu 13 mezi viko 7 a klopku 12 se započne plnit povelem z programu válec 2 a jeho pístnice 1 se vysune směrem dolů. Kámen 4 se opře horní zaoblenou částí 5 o dno 8 vybraní 6 víka 7 a započne se sklápět. Spodní zaoblené část 9 tlačí na dotlačovací pravítko 10, které se opře po vykonaní zdvihu asi 0,6 mm o aparát 13, který je zasunut do klopky a na Spodní straně se opírá o klopku 12. Tím je dosaženo kvalitní upnutí aparátu ve stroji. Dalším povolení z Vprogaramuu se započne válec vypouštět a vratné pružiny 14 přes šrouby 15 oddálí dotlačovací pravítko 1 U od aparátu 13 do základní polohy. Aparát je odepnut a obsluhou vytažen z klopky 12 k další aoperaci.1. Upínač aparátu brousicích a lešticích strojů na opracovaní bižuterních kamenů, s pneumatickým či hydraulickým válcem, zašroubovaným ve viku klopky, vyznačený tím, že pístnice 1 válce 2 dosedá do vnitřní kulové plochy 3 v kameni 4,který je zapuštěn do vybraní 6 ve víku 7 klopky 12. a jehož horní zaoblená část5 se opírá o dno B vybraní 6 a Spodní zaoblené část 9 kamene ,4 se opírrá »o dotlačovací pravítko 1102. Upírrač aparátu podle bodu 1 vyznačený -tím, že Spodní zaoblené část 19 kamene 4 se nalézá mezi horní zaroblenou částí 5 kamene 4 a osou 113 pístmce 13.

MPK / Značky

Značky: bižuterních, brousicích, aparátu, upínač, lešticích, kamenů, opracování, strojů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-220000-upinac-aparatu-brousicich-a-lesticich-stroju-na-opracovani-bizuternich-kamenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínač aparátu brousicích a lešticích strojů na opracování bižuterních kamenů</a>

Podobne patenty