Způsob výroby izolačních povlaků na výrobcích z oceli

Číslo patentu: 219732

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kužel Radomír, Bouše Václav, Broukal Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rovinné ocelové plechy, pokryté tímto povlakem, je možno používat místo keramických podložek například v elektronice a hybridní mikroelektronice. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve na povrch oceli připraví základní povlak, a to tím způsobem, že se na ocel nanese v tenké rovnoměrné vrstvě sklo ve formě jemně mletého prášku a pak vypálí v oblasti teplot 700 °C až 1000 °C po dobu několika minut. Na takto vytvořený povrch se nanese pasta složená z výše jmenovaného skla, kysličníku hlinitého a odpařitelné kapaliny. Po vysušení se provede další výpal rovněž v oblasti teplot 700 °C až 1000 °C po dobu 1 až 20 minut. Takto připravený povlak je bílošedé barvy, velice dobře lpí na povrchu a snáší další tepelné zpracování do vyšších teplot, nejméně 860 °C.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VVNALEZV 45 Vydânü 15 09 85 A OBJEVYi 75 Autor výnálezu KUŽEL RADQMIR 5100. Rlfl-Dr. -çSo, PRAHA, BROUKAL WOSEF ing. csç.,HRADEC KRALOVE, BOUSE VACLAV mg., PŘIBRAM(54 Způsob výroby izolačních povlaků na výrobcích z oceliRovínné ocelové plechy, pokryté tímto povlakem, je možno používat místo keramických podložek například v elektronlce a hylbvrídní míkroelektroníco.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve na povrch oceli připraví základní povlak, a to tím způsobem, že se na ocel nanese v tenké rovnoměrně vrstvě sklo ve formě jemně mletého .prášku a pak vypálí V oblasti teplot 700 °C až 1000 °C po dobu několika minut. Na takto vytvořený povrch se nanese pasta složená z výše jmenovaného skla, kyslíčníku hlinitého a odpařitelně kapaliny. Po vysušení se provede další výpal rovněž V oblasti teplot 700 °C až 1000 °C po dobu 1 až 20 minut.Takto připraveny povlak je bílošvedé barvy, velice dobře lpí na povrchu a snáší další tepelné zpracování do vyšších teplot, nejméně 860 °C.Vsi/nález se týká způsobu výroby izolačních povlaků na výrobcích z oceli.Ocelové výrobky se chrání proti působení vnějších vlivů a vytváření okují při vyšších teplotách nanášením různých laků nebo vhodných smaltů a podobné. Takovéto povlaky v mnohých případech mají požadované vlastnosti až do teplot daných typem naneseného povlaku.Nejvyšší teploty ze menovaných povlaků snášejí smalty, a proto se jich používá i pro přípravu podložek uživaných V hybrldní mikroelektronice pro tišténí rezistorů,které se pak mohou vypalovat maximálně do teplot 675 °C. většina odporových past pro přípravu odporových vrstev však vyžaduje vypálení do teplot 850 °C, k čemuž se již smaltované podložky nehodí.Tento nedostatek odstraňuje podle vynálezu způsob výroby izolačních povlaků na výrobcích z oceli nebo ocelových plechůą jeho podstata spočíva v tom, že se mleté barnato-borité sklo, o složení 10 až 80 0/0 hmot. kysličníku Ibarnatého, 10 až 70 hmot. lkysllčníku boritého, 0,1 až 10. U/o hmot kysličníku křemičítého a 0,1 až 40 0/01 hmot. fluvorídu hlinitého, nanese ve stejne-i měrné vrstvě na výrobek z oceli, načež se při heplotě pod-SOBV °C vysuší a poté vypálĺ při teplotě 700 až 1000 °C, načež se na výrobek nanese další stejnvomě-rná vrstva směsi složené ze 4 až 99,9 hmot., jménem-aného barnato-boritého skla, z 0,1 až 96 1 hmot. kysličiku hlinitého a odpařitelné kapaliny, výrobek se znovu vypälí při teplotě 700 °C až 1000 °C . Podle dalšího význaku vynálezu je možno k nanesení poslední vrstvy použít skelně-krystalické hmoty, například dielektrické pasty. Podle posledního význaku vynálezu se do mletého barnato-boritého skla vytvářejicího první vrstvu, přidává stopové množství až 60 hmot. práškového kysličniku zinečnatého a/nebo práškového kysličnlku hlinitého.zásadní výhoda způsobu podle vynálezu spočíva V tom, že umožňuje vytváření izolačních keramických povlaků na ocelových výrobcích, které je možno vystavovat teplotám nejméně do 1000 °C, takže se například ocelové plechy, pokryté takovouto vrstvou, mohou použít jako podložky pro hybridní obvody.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na několika príkladoch provedení.Skleněná trita o složení 40 hmot. kysličníku barnatého, 50 hmot. kysličniku borltého, 5 hmot. kysličníku křemičitého a 5 hmot. fluoridtt hlinitého se rozdrtí a rozemele na častice o rozměru pod 10 m. Ocelový plech se plech se pokryje velmi tenkou vrstvou oleje, například silikonového nebo motorového. Tato tenká vrstva se připraví tím způsobem, že s-e plech ponoři do roztoku benzínu a uvedeného oleje v pomě 4ru například 20 l a po vyt-ažení se nechá benzin odřpařit Olej, který na plechu zůstane, vytváří dostatečně silnou vrstvu pro nanášení skelného prášku, který se na svisle nebo šikmo ttmístěný plech napráší nebo přímo nasype. Větší shluky skelného prášku,které se na povrchu vytvoří, se odstraní mechanickým poklepem nia Ocelový plech. Nanesená vrstva se po vysušcní při teplotě 200 °C po dobu 5 až 10 minut vypállí při teplotě 860 °C po dobu 8 mzinult. Na takto» Vytvořený povlak se připraví další. vrstva sítotiskem nanesením pasty o složení 12 0/0 hmot. jlhenovaného barnato-boritého skla,47 hmot. kysličníku hlinitého a 41 0/0 0 dpařitelné kapaliny, která obsahuje 10 hmot. ethylcelulózy a 90 hmot. terpineolu. Nanesená vrstva se po vysušení při teplotě 200 C po dobu 5 až 10 minut vypálí při teplotě 860 C po dobu 15 minut. Vytvořený povlak je šedobílý, dobře lpí na ocelovém plechu i při vyských teplotách, například 850 °C.Základní povlak se připraví jako v příkladu 1 a na něj se sitotiskem nanese pasta ostejném složení jako v příkladě 1, 25 hmot. kysličníku hlinitého a 38 hmot. odpařitelné kapaliny, složené z 10 hmot. ethylceluľózy a 90 hmot. terpineolu. Vytvořená vrstva se po vysušení při teplotě 200 °C po dobu 5 až 10 minut vypálí při teplotě 840 °C po dobu ü- minut. Vytvořený povlak je lesklý sklovítého charakteru, který velice lpí na ocelovémn plechu. Tlmąnštlsw povlaku lze měnit volsbour sitapor/laik se přiipraäví jako v příkladw 1 as na něj se sítotiskenr nanese dielek tricka pasta vytvořena VliSĎVa se po, vysušení při teplotě 150 °C po dobu alespoň 15 minut vypáli při teplotě 860 °C po dľoblall 8 minuli. Vytvořený povlak je šednbłlý a dobře lwpi na ocelovém plechu pokud není druhá vrstva nanesena ažmdo. okra-jů, kde jinak dochází k jejímu odlupov-ání.Sklenené frita o. stejmém siožemí a ,připravě- jako» v» pñikladu 1 se dobře smísí s prešikovým kysličníkem zinečnatým o rozmeroch částic 10 m. Hmotnostní poměr obou složek je 75 °o hmot. mletého skla a 25 9/0 hmIot. kysličníku zinečnatého. Tato směs se nanese na povrch ocelového plechu způsobem uvedeným v příkladu 1 a po vysušeni vypälí při teplotě 880 °C po dobu 8 minut. Na takto Vytvořený povlak se nanese sítotiskem pasta o složení uvedeném v příkladu 1 a po vysušení při teplotě 200 °C po dobu 10 minutse vypálí při teplotě 860 °C po dobu 15 minut. Vytvořený povlak má stejné vlastnosti jako povlak získaný podle příkladu 1.P ř í k 1 a d 5 skleněné frita o stejném složení a přípra vě jako v příkladu 1 se dobře smísĺ s práškovým kysličník-em hlinitým o rozměrech čás tic, pod 10 m. Hmotnostní poměr obou složek je 85 hmot. mletého skla a 15 hmot. kysličníku hlinitého. Tato směs se nanese na povrch ocelového plechu způsobemteplotě 860 °C po dobu 8 minut. Na takto vytvořený povlak se připraví další vrstva podle příkladu 3, která má stejně vlastnosti jako povlak získaný podle tohoto příkladu.1. Způsob výroby izolačních povlaků na výrobcích z oceli vyznačený tím, že se mleté barnato-borité sklo, o složení 10 až 8 D °/) hmot. kysličníku barnatého, 10 až 70 hmot. kysličníku křemičitého a 0,1 až 40 hmot. fluoridu hlinitého, nanese ve istejnIoměrné vrstvě na výrobek z oceli, který se při teplotě pod 300 °C vysuší a poté vypáli při teplotě 700 až 1000 °C, načež se na výrobek nenese další stejnoměrná vrstva směsi, složené ze 4 až 99,9 hmot. jmenovaného barnato-bo-ritého skla, z 0,1 až 96 hmot. kys ličníku hlinitého a odpařitelné kapaliny a výrobek se znovu vypálí při tevplvotě 700 °C až 1000 °C.2. Způsob výroby izolačních povlaků podle bodu 1 vyznačený tím, že se pro přípravu druhé vrstvy použije dielektrická pasta.3. Způsob výroby izolačních povlaků podle bodů 1 a 2 vyznačený tím, že se do mletého barlnato-boritého skla, vytvářejícího první vrstvu, přidává stopové množství až 60 hmot. práškového kysli-čníku zinećnatého a/niebo práškového kysličníku hlinitého.

MPK / Značky

Značky: izolačních, způsob, oceli, povlaků, výroby, výrobcích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-219732-zpusob-vyroby-izolacnich-povlaku-na-vyrobcich-z-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby izolačních povlaků na výrobcích z oceli</a>

Podobne patenty