Zariadenie otočného ovládania napr. ručného kolies pohybových skrutiek suportov obrábacích strojov

Číslo patentu: 219655

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šatka Augustín, Zemánek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je nadobudnutie možnosti nastavovania polôh pohybových častí obrábacích strojov, ktoré sú udávané v anglických alebo metrických mierach, bez príslušného vzájomného prepočtu týchto mier. Uvedeného účelu sa dosiahne využitím mechanizmu s dvojškálovou stupnicou, ktorého podstata je v tom, že deliaci krúžok s metrickou stupnicou je opatrený ozubením pre záber ozubeného venca, ktorý je excentricky uložený v telese mechanizmu. Deliaci krúžok s palcovou stupnicou je nasunutý na povrchu ozubeného venca a zaistený proti pootáčaniu pružným prstencom.

Text

Pozerať všetko

. šžsšťžłfšžľâii POPIS VYNÁLEZU l 219 e 55 i REPI(I 1 B 9 I).IKA llll) (B 1)ÚŘAD ano vvnALezv AOBJEVY (45) Vydané O 1 12 85(75) , Autor vynálezu ŠATKA AUGUSTIN ing., TRENČIN, A ZEMANEK VLADIMIR ing., CHOCHOLNA VELČICEi (54) Zariadenie otočného ovládania napr. ručného kolies pohybových skrutiek A suportov obrábacích strojovÚčelom vynálezu je nadobudnutie možnosti nastavovania polôh pohybových častí obrábacích strojov, ktoré sú udávané v anglických alebo metrických mierach, bez príslušného vzájomného prepočtu týchto mier. Uvedeného účelu sa dosiahne využitím mechanizmu s dvojškálovou stupnícou, ktorého podstata ~ je v tom, že deliaci krúžok s metrickou stupnicou je opatrený ozubením pre záber ozubenćho venca,ktorý je excentricky uložený v telese mechanizmu. Delíaci krúžok s palcovou stupnicou je nasunutý na povrchu ozubeného venca a zaistený proti pootáčaniu pružným prstencom.i Predmetom vynálezu je mechanizmus otočného 1,ovládania s dvojškálovou stupnicou na nastavenie ~ 1 dĺžkových hodnôt v metrických a anglických miegrach. Vynález sa týka napr. ručného ovládania kolies pohybových skrutiek suportov obrábacích ł strojov zo stupnicou na nastavovanie príslušných ~ i dĺžkových hodnôt. Dosiaľ konštruované mechanizmy pre vzájomný lprevod metrických a anglických mier sú rôzneho Ěprevedenia a majú niekoľko nedostatkov, napr. j zariadenia sú zložité a v prevádzke nespoľahlivé, je E možnosť mlyvov na presnosť odmeriavania. N Takýmto riešením je mechanizmus v ktorom prevod pozostáva z fotografický ciachovanej nekonečnej pásky, pripevňovanej na bubon pomocou ozubov a perforácie pásky, pričom prebytočná gdĺžka pásky sa ovíja okolo vodiacich kladiek. 5 Nevýhodou tohoto mechanizmu je nespoľahlivost g v prevádzke, lebo rozmery pásky sa môžu vonka j ší- 3 i mi vplyvmi meniť a páska sa môže poškodť. Iným riešením je mechanizmus s vymeniteľnou l. stupnicou. Tento je konštruovaný tak, že na š hriadeľ je možné upevniť vymeniteľný celistvýľ prevodový mechanizmus so stupnicou metrickou, ĺ alebo palcovou. Prevodové ústrojenstvo je riešené j planétovým prevodom, čo je však náročné na. výrobu a celé zariadenie sa tak stáva nákladným. g Uvedené nedostatky odstraňuje mechanizmus otočného ovládania s dvojškálovou stupnicou na nastavenie dĺžkových hodnôt v metrických a an-,š glických mierach, ktorého podstata spočíva V tom, gže pozostáva z unášacieho bubienka, uloženého neotočne na hriadeli, upevneného ozubcom skrut- f jky k deliacemu kolečku metrickému, ktoré je uložené otočne na osadenej časti hriadeľa a jej opatrené ozubením pre záber ozubeného venca s vnútorným ozubením excentricky uloženýmj vzhľadom k osi hriadeľa, vo vedení telesa, pričom je na radiálnej časti ozubeného venca nasunutý deliaci krúžok s palcovou stupnicou, zaistený proti j volnému pootáčaniu pružným rprstençorn,L .Ťĺýiłcřdžĺľłechgąľłĺěľľłłł 9 í 9 čľłěh 9 oVládaľlĺ-PS,ÚVQÍ škálovou stupnicou sú v prevádzkovej spoľahlivosti, obe stupnice sú v jednom. celku mechanizmu,pričom nulovanie stupníc je na sebe nezávislé,l Na pripojených výkresoch je schématicky zná- ąi zornené prevedenie Vynálezu mechanizmu otočného ovládania s dvojškálovou stupnicou na nastave,v nie dĺžkových hodnôt v metrických a anglickýchí vloženej v čelnej častí unášacíeho bubienka 3, v pripojeného neotočne na hriadeľ 2 skrutkou 15aperom 14. Na osadenú časť hriadele 2 je cezpúzdro 13 uložený deliaci krúžok 4 s vyrytou Ímetrickou stupnicou na obvode, opatrený ozube-š ním 11, pre záber ozubeného venca 6 s vnútomýmozubením excentricky uloženého vzhľadom k osi hriadeľa, vo vedení telesa 1. Ozubený veniec 6 má g- na radiálnej častí nasunutý deliaci krúžok 5 s palco- ŠŠ vou stupnicou. V stykovej ploche medzi deliacimš v ktorom je uložený pružný prstenec 7 zabraňujúci Ť5 voľnému otáčavému pohybu deliaceho krúžku 5.V prevádzke obsluhou alebo strojom vyvolanýi otáčavý pohyb sa prenáša z unášacieho bubienkapritlačí deliaci krúžok 5 k unášacíemu bubienku 3. i~ ho venca 6 sprevodované na deliaci krúžok 5 tre-g ním, pomocou pružného prstenca 7. Odčítanie wveľkosti rozmeru sa vykoná pomocou rysky vyrytejj na kruhovej doske 8 upevnenej k telesu 1 kolíkamiPredmetu vynálezu je možné využiť na všetkých ĺ strojoch a zariadeniach V ktorých sa polohy, aleboi dĺžky nastavujú pomocou otočného mecha- š1. Zariadenie otočného ovládania napr. ručné- i ho kolies pohybových skrutiek suportov obrába- cích strojov, s dvojškálovou stupnicou na nastave- i jnie dĺžkových hodnôt v metrických a anglických mierach pozostávajúci z hriadeľa, na ktorého konci z je uložený unášací bubienok s rukoväfóu, kruhove j , dosky s nastavovacou ryskou, telesa deliaceho krúžku s metrickou stupnicou, spojeného s unáša- k cím bubienkom ozubcom skrutky vyznačujúci sa tým, že deliaci krúžok (4) s metrickou stupnicou jej vencas vnútorným ozubením, ežcentricky i i uloženým vzhľadom k hriadeľu (2) vo vedení telesa i j (l), pričom na radiálnej časti ozubeného venca (6) i j je nasunutý deliaci krúžok (5) s palcovou stupni cou, zajstený proti voľnému pootáčaniu pružnýmj 2. Zariadenie otočného ovládania podľa bodu 1., vyznačujúci sa tým, že kruhová doska (8)i s nastavovacou ryskou je uložená medzi deliacimi . krúžkami (4, 5) a je pevne uchytená k telesu (1).

MPK / Značky

Značky: kolies, strojov, pohybových, obrábacích, ovládania, ručného, suportov, zariadenie, otočného, napr, skrutiek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-219655-zariadenie-otocneho-ovladania-napr-rucneho-kolies-pohybovych-skrutiek-suportov-obrabacich-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie otočného ovládania napr. ručného kolies pohybových skrutiek suportov obrábacích strojov</a>

Podobne patenty