Vysielač informácií pre polohovacie zriadenia najmä v mikroelektronike

Číslo patentu: 219599

Dátum: 30.09.1985

Autor: Milička Eduard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je využitie bezkontaktných spínačov vo vysielači informácií pre polohovacie zariaadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne vysielačom informácií pre polohovacie zariadenia najmä v mikroelektronike, ktorého podstatou je, že pozostáva pravidelne od seba vzdialené. Plášť je uzatvorený vekom, ktoré má na vnútornej ploche vytvorenú kužeľovú plochu. Ďalej je plášť opatrený vekom, v ktorom je v strede upevnené výkyvné ložisko. Cez výkyvné ložisko prechádza ovládací element opatrený v mieste prechodu rovinou bezdotykových spínačov clonou. Ovládací element je na spodnom konci opatrení odpruženou guľkou, dosahujúcou na kužeľovú plochu veka. Plášť je vo vnútri medzi bezdotykovými spínačmi a vekom opatreným dorazovou doskou so stredovým otvorom.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLEZV A OBJEVYMILIČKA Eduard, Ing., Nové Mesto nua~d Váhom54 Vysielač informácií pre polohovacie. zriadenia najmä v mikroelektronlkeÚčelom vynálezu je využitie bezkontakt ných sjpíníačov vo vysielači informácií pre plolzohovzacie zariadenia.Uvedenéjłmo účelu sa dosiahne vysielačom informácií pre polohovacie zariadenia najmä V mvikroelektronike, ktorého podstatou je, že pozostáva pravidelne od seba vzdialené. Plášt je uzatvorený vekom, ktoré má na vnútornej ploche vytvorenú kužeľovú plo~ chu. Ďalej je plášť oxpatrený vekom, v ktorom je v strede upevnené Výkyvné ložísko. Cez Výkyvné ložísko prechádza ovládací element opatrený v mieste prechodu rotvinou bezdovtykoweých spíníačov clzonou. Ovládací element je na spodnom konci opatrení od pruženou guľkou, dosahujúcou na kužeľovú plochu veka. Plášt je vo vnútri medzi bezdotykwovým-í spínaíčmi a vekom .opatreným droríazovou doskou so stredovým otvo~ rom.54 Vysielač informácii pre polohovacie zriadenia najmä v nlikruelektrnnikevynález sa týka prevedenia vysielača informácií pre piolohovacie zariadenia najmä V mikroelektronike.Pri výrobe mikroelektronických súčiastok je potrebné pri mnohých teohnaol-ogických operáciách zabezpečiť presné polohovanie či už kremíkových dosiek alebo jednotlivých čipov. Operátor sleduje presnosť polohovania bud pomocou mikroskopu alebo na obrazovke televízneho monitor-a. Zariadenie, pomocou ktorého operátor dáva piovely pre polohovacie zariadenie, musí byt teda jednoduché a ľahko ovládateľné. Túto úlohu plní obvykle ovládacie páka a sústava mikrros-pínačov.Nevýhodra takéhoto spôsobu vysielania informácií spočíva V nízkej spoľahlivosti a obmedzenej životnosti mechanických mikrospínačov. Výmena mikrtospínačov je prácna,pretože je potrebné znova ich mechanicky nastavit.Uvedené nevýhody zmierňuje a technický problém rieši Vysielač informácií pre polohovacie zariadenie najmä v mikrzoelektrsonike podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že pozostáva z plášte, V ktorom sú upevnené aspoň štyri bezdotykové spínače pravidelne od seba vzdialené. Plášt je uzatvorený veřkoim, ktoré má na vnútornej ploche vytvorenú kužeľovú plochu. Ďalej je plášť-opeatrený vekom, V ktorom je V strede upevnené Výkyvné lozisko. Cez Výkyvné ložisko prechádza ovládací element, o-patrvený V mieste prechodu rovinou bezdotykových spínačov clonou. Ovládací element je na spodnom konci opatrený odpnuženou guiko-u dosadajúcou na kuželaovú plochu veka. Plášť je vo vnútri medzi bezdaotykovými spínačmí a vekom jopatrený dIOFHZOVUU doskou so stredovým otvorom.Výhodou vysielača informácií pre polohoVacie zariadenie najmä V mikrorelektroniske je, že k prenosu informácií sú využité bezkontaktné spínače, ktorých životnosť je prakticky neobmedzená, daná životnosťou poxlovoudičovýtrh prvkov. Niekoľko spínače neobsahujú nijaké mechanické prvky, nie je potrebné mechanicky ich prestavovať počas používania zariadenia. Taktiež mechanizmus, ktorý navracía páku po vyohýlení do východzej polohy pracuje spoľahlivejšie,pretože naň nepôsobí direktívna sil-a mikrospínačov. To dovoľuje operátorovi jemnejšie ,narábať s ovládaoou pákou a regulovať pohyb poltohovacieho zariadenia.Vysielač informácií pre polohovacie zariadenie je príkladne .zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. ląje nakreslený vysielač informácií v pozdlžnom reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys o-br. 1.Vysielač informácií pre polohovacie zaria.denia najmä V mikroelektronike pozostáva z plášte 3. V plášti 3 sú upevnené aspoň štyri bezdvotyikové spínače 4 pravidelne od seba vzdialené. Plášt 3 je uzatvorený vekom 6, ktoré má na vnútornej ploche vytvorenú kužeľovú plochu. Z druhej strany je plášť 3, oplatrený vekom 2, V ktorom je V strede upevnené Výkyvné ložiska 1. Cez Výkyvné ložiska 1 prechádza ovládací element 10,ktorý je V mieste prechodu rovinou bezdotykovýoh spinačov 4 opatrený valcovou clonou 9. Ovládací element lll má tiež na jednom konci vytvorenú dutinu 5, V ktorej je uložená pružina 8 a guľka 7. Vo vnútri plášť-a 3 medzi bezdotykotvými spínnačmi 4 a vekom 6 je uložená dorazová doska 11 soV lkľudovej polohe ovládacej páky 10 sú zopnuté všetky štyri bezdotykové spínače 4. Vychýlením ovládacej páky 10 sa zväčší podľa smeru vychýleni-a vzdialenosť valcovej clony 9 od jedneho alebo súčasne dvoch bezdotykových spínačov 4, čo spôsobí ich rozopnutie. Na základe informácií odoberaných z bezdotykových spínačov 4 sa potompolohovacie zariadenie pohybuje V jednom alebo súčasne V dvoch smeroch. Návrat ovládacej páky 10 do východzej polohy po jej uvolnení zabezpečuje dtirektívna sila vyvolaná stlačením pružiny l pri pohybe gulky 7 po kuželovej ploche veka 6. Vychýlenie ovládacej páky 10 je obmedzené velkosťou stredového otvoru 12 V dorazovej doske 11.Vysielač informácií pre polohovacie zariadenia najmä v mikroelektronike, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z plášťa 3,V ktorom. sú upevnené aspoň štyri bezdotykove spínače 4 pravidelne od seba Vzdialené, pričom plášť 3 je uzatvorený vekom 6, ktoré má na vnútornej ploche Vytvorenú kužeľovú plochu ia vekom 2, V ktorom je V strede upevnené Výkyvné lo-žisko 1, cez ktoré prechádza ovládací element 10 opatrený V mieste prechodu rovinou bezdotykových spínačov 4 clonou 9, zatial čo ovládací element 10 je na jednom konci opatrený iodpruženou gulkoo 7 doesça~ dajúoou na kužeľovú plochu veka 6, kým plášť 3 je vo vnútri medzi bezdotykovými spínačmi 4 a vekom 6 opatrení CÍOFůZJO v-ou doskou 11 so stredovým otvorom l 2.

MPK / Značky

Značky: informácií, mikroelektronike, polohovacie, najmä, vysielač, zriadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-219599-vysielac-informacii-pre-polohovacie-zriadenia-najma-v-mikroelektronike.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielač informácií pre polohovacie zriadenia najmä v mikroelektronike</a>

Podobne patenty