Zariadenie pre meranie vysokých teplôt v oxidačnej i redukčnej atmosfére

Číslo patentu: 219565

Dátum: 30.09.1985

Autori: Ambrúz Vladimír, Havlica Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je určené pre meranie vysokých teplôt v oxidačnej a redukčnej atmosfére. Podstata zariadenia spočíva v tom, že termočlánok je umiestnený v ochrannej atmosfére oddelenej od pracovného priestoru pece kyvetou. Zariadenie možno využiť v laboratóriách a skúšobniach najmä pri štúdiu vysokoteplotných reakcií v oxidačnej a redukčnej atmosfére aj v prítomnosti agresívnych plynových zložiek.

Text

Pozerať všetko

54 Zariadenie pre meranie vysokých teplôt v oxidačnei i redakčnej atmosféreZariadenie je určené pre meranie vysokých teplôt v oxídvačnej a redukčnej ~atmo~ sfére. Podstata zariadenia spročiva V tom,že termolčiánok je umiestnený V ochrannej atmosfére oddelenej od pracovného priestoru pece kyvetou.Zariadenie možno využiť V labíoratóriách a skúšobniach najmä ,pri štúdiu vysokoteplotných reakcií V oxídačnej a redukčnej atmosfére aj V prítomnosti ~agresívnych ply« nových zložielk.54 Zariadenie pre meranie vysokých teplôt v nxidačnej i redakčnej »atmosféreVynález sa týka zariadenia pre meranie vysokých teplôt V oxidačnej i redukčnej atmrosfére.Podľa IPTS 1968 Internat-iownal Practical Temperature Scale of 1968 nad teplotou tuhnutia zlata 1337,58 K sa neznáma teplota definuje na zákliade Planckovho záko~ na o intenzite monoohrowmvatického žiarenia čierneho telesa. Meranie teploty optickými pyrometrami so sebou prináša niektoré tažkosti. Ide .o nemožnosť definovat žiarenie povrchov, ktoré často nespĺňajú požiadavku na čierne teleso, ďalej konštrukčné ťažkosti, vyplývajúce z Inožnosti dostupnej optilky, kde .optický systém sa musi často nachádzať vo velkej vzdialenosti od pomerne malej vzorky, produkty reakcií prebiehajúcich pri vsyokých teplotách spôsobujú zne~ čistenie optických systémov a môžu skres lovať dosiahnuté výsledky. Z týchto dôvodov sa pre meranie vysokých teplôt používajú termočlánky i pre vyššie teploty. Prichá~ dzajú do úvahy termoičlánky na báze vzácnych kovov platiny, rhodia a iridia, pri ktorých je často teplota použitia obmedzená teplotou mäknutia. Ceny týchto termočlán~ kov sú značne vysoké -a pri súčasnom vzostupe nárokov na vysokoteplotné m-ateriály je ich dostupnosť značne obmedzená. Okrem tohzo pre meranie vysokých teplôt v atmosté reach vodíka a kysličníka uholnatého je spojené s veľkými stratanri alebo ich použitie je celkom vylúčené. V svetovej odbornej literatúre sa objavili články opisujúoe pokusy s použitím termočlánkov na báze karbidu kre mika a uhlíka, u ktorých pri teplotách nad 1800 °C sa vyskytujú niektoré ťažkosti rýchla erózia, meranie teploty vo vákuu len do 1200 C a ipod. V prípade ternročlánkov pokrytých tenkými keramickými vrstvami dochádza k porušovania keramiky vplyvom teplotného cyklovania.Uvedené nevýhody odstraňuje a širšie možnosti poskytuje predmet vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že termočláno-k je umiestnený v .ochrannej atmo~ sfére oddelenej od pracovného priestoru peCe kyvetou.Opĺsaný spôsob Limožňuje) meranie tep loty n-ad 1800 °C v oxidačnej i redukčnej at~ mostére najmä V prípadoch, kde nie je možné použitie .optického pyrometra. Ceny nie ktorýoh termočlánkov, ktoré prichádzajú do úvahy, sú podstatne nižšie, než ceny termo článkov zhotovených zo vzácnych kovov, pri ktorých horná hranica použitia je 2000 °C. Okrem toho merací termočlánowk neprichá dza do priameho styku s rezakčnou weitmosférou, ktorá často obsahuje agresívne pôso~ biace zložlky.Zariadenie pre meranie je schemaiicky znázornená na pripojenom obrázku.Meranie teploty sa vykonáva pomocou termočlánku 1, ktorý je umiestnený v ochran~ nej kyvete 2. Izolácia vetvy termočlánku 1 je opatrená vo vysokoteplotnej oblasti ka» pilárou 3 a gumovou hadičkou 4, ktoré sú~ časne umožňujú prívod. ochranného. plynu do vnútorného priestoru kyvety 5. Kontrola prietoku plynu z tlakových nádob 6 sa vykonáva premývačkou 7. Nasávaniu kyslíka alebo vzduchu do vnútorného priestoru kyvety 5 bráni gumenný uzáver 10, s otvo~ rom určeným pre vývod druhej vetvy termočlánku 1 a pre výstup ochranného plynu. Elektrický obvod je tvorený termočlánkom 1 kovovou prechoclkiou. 8 a milivoltmetrom 11. .Usporiadanie meracej kyvety z môže byt pozmenené tak, že plyn sa najprv zohriev~a prietokom pozdĺž stranyĺkyvety 2 a vystupuje kapilárou 3 do okolitej atmosféry.V konkrétnom vyhotovení meracieho systéniu sme použili termočlánąok 1 woliramrhénium, ktorý bol umiestnený v korundovej keramickej kyvete 2. Izzolgačnou kiapilárou 3,ktorá bola tiež zhotovené z korundu, sa viedla vetva termočlánlku 1 cez gumenú hadičku 4 o priemere 1 mm, ktorá súčasne slúžila pre prívod argonu od tlakovej ná~ doby 6 cez premývačiku 7.Použitie prichádza do úvahy najmä pri štúdiu viysolkoteplotných reakcií v oxidačnej redukčnej atmosfére i v prítomnosti agresívnych plynných zložiek, pričom pre meranie nad 2000 °C treba použit vhodné ne~ kovové materiály.Zariadenie pre meranie vysokých teplôtumiestnený v. ochrannej atmosfére oddelenej od. pracovného priestoru pece kyvetou

MPK / Značky

Značky: meranie, teplot, redukčnej, oxidačnej, zariadenie, atmosfére, vysokých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-219565-zariadenie-pre-meranie-vysokych-teplot-v-oxidacnej-i-redukcnej-atmosfere.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre meranie vysokých teplôt v oxidačnej i redukčnej atmosfére</a>

Podobne patenty