Farmaceutický prípravok na báze kyseliny acetylsalicylovej, aminokyselín a uhličitanov kovov alkalických zemín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka farmaceutického prípravku s vysokou stabilitou, ktorý obsahuje 1 diel hmot. kyseliny acetylsalicylovej odizolovanej škrobom od ostatných súčasti prípravku, ktoré sú tvorené ekvivalentným množstvom uhličitanu kovu alkalických zemín a 0,1 až 2 dielmi hmot. aminokyseliny v tuhej liekovej forme. Lieková forma môže byť použitá ako málo dráždivé analgetikum alebo antipyretikum a ďalej pri chronickom reumatizme.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD ano VYNÁLEZY AOBJEVY (45) Vydané 01 O 6 85(54) Farmaceutický prípravokna báze kyseliny acetylsalicylovej, aminokyselín a uhličitanov kovov alkalíckých zemínVynález sa týka farmaceutického prípravku s vy- . sokou stabilitou, ktorý obsahuje l diel hmot. kyseliny acetylsalicylovej odizolovanej škrobom od ostatných súčastí prípravku, ktoré sú tvorené ekvivalentným množstvom uhličitanu kovu alkalic-Í,kých zemín a 0,1 až 2 dielmí hmot, aminokyseliny v tuhej liekovej forme.Lieková forma môže byt použitá ako málo dráždivé analgetikumlalebo antipyretikum a ďalej pri chronickom reumatizme.Vynález sa týka farmaceutického prípravku s obsahom kyseliny acetylsalieylovej, aminokyseliny a uhličítanu kovu alkalických zemín, V ktorom kyselina acetylsalicylová je odizolovaná od ostatných súčastí tuhej liekovej formy. Lieková forma môže byť použitá ako nedráždivé analgetikumą alebo antipyretikum, ďalej pri chronickom reumatizme.Ako je dobre známe, kyselina acetylsalicylová je účinné antipyretikum a analgetikum s nízkou toxicitou. Avšak i terapeutieké dávky kyselinyiiacetylsalicylovej môžu vyvolávať gastrointestinál 5 ťažkosti, pretože má iritačné účinky na žalúdoč nú .a črevnú sliznicu. Pretože je málo rozpustná, dochádza k zvýšeniu lokálnej koncentrácie a k po škotleniu žalúdočnej sliznice s nasledujúcim okult krvácaním a často k vyvinutiu chronické žalúdočnćho a intestinálneho vredu. Tažkostľnąiâ Sľálłľřłjú hlavne ked sa liek aplikuje dlhší čas, alebo vo vyšších dávkach, ako pri reuma-tizme, pri ochoreniach z nachladnutia a pod. (Cooke, A. R. andíLl. N. Hunt, 1970, Am. J. Dig. Dis., 15. 95). i zníženie nežiadúcich účinkov kyseliny acetylj salicylovej sa používajú látky zo skupiny antacíä(látky zvyšujúce žalúdočnú pH) a perorálne pevná lieková forma sa označuje ako pufrovaná, Na zníženie kyslosti žalúdočnej šťavy sa používajú uhličitany a hydrogćnuhličitany alkalických kovovl. akovov alkalických zemín, soli hliníka ako i sušenéi irilieko. Medzi najčastejšie používané patria uhliči-i tan vápenatýia horečnatý. Okrem zníženia kyslosti žalúdočnej šťavy tvoria dobre rozpustná soli s kyselinou acctylsalicylovou, ktoré sú dobre a rýchlo i absorbované z gastrointestinálneho traktu (zvýši sa najmä plocha absorbcic) (Martin, B. K, in Advan ces in Pharmaceutical Sciences Volume 3, The Formulation of Aspirin, Page 130, Academic 3Press, London and New York, 1971). Aminokyseliny so svojimi amfotćrnymi vlast- , hosťami sú veľmi vhodné na udržiavanie hodnoty V pH žalúdočnej šťavy na euacídnej hladine.v.šhlplàiitp-ňuje sa zijwichlłladný vplyv na rýchlosť rozpúšťanlji kyseliny acetylsalicylovej (Britský patent 749 285), (Rapsen, H. D. C. et al. J. Pharmacol. Suppl., 1,1, gl 0 S/l 959). Najnovšie klinické skúšky| nosti preukázali pŕeventívny inhibičný ÚČlllOk aminokyselín na žalúdočné poškodenie kyselinou acetylsalicylovou (Okabe, S. et all., Arzneim.-Forsch.(Dľilg Res.), 26, 534/1976).Ptu§žitie aminokyselín na płípravu tuhej perorálnej liekovej formy s kiyisclinou acetylsalicylovou s neulcerogénnymi vlastnosťami je vecou patentu NSRA č. 2 426 106. Na prípravu l tablety srobsahom 150 mg kyseliny acetylsalicylovcj sa použije 600 mg glutamínu. Pomer kyseliny acetylsalicylovej ku glutamínu je nejvríaznivý vzhľadom na to, že 150 mg kyseliny acejtylsalicylovej je oveľa nižšia dávka ako je.tenipeutická dávka pre dospelého človeka (Açi 219163dum acetylosalicylicum, Československý lékopisš,vyd. 3, zv. 2, s. 380, Avicenum, Praha 1970). Monoglycín acetylsàlicylát vápenatý sa pripravuje podľa USA patentu č. 3 284 489 z monohydnätu aeetylsalicylátu vápenatćho a glycínu. Získaçsa rozpustná a stabilná zmesná soľ, ale jej príprava. je náročná, pretože sa musí pracovať v absolúťje bezvodnom prostredí. Uvedený vynález riešiifyzikálnom zmiešaní účinnej a pomocných láto . Za obyčajných podmienok to nie je možné, nako ko kyselina acetylsalicylová v tuhej liekovej forme reaguje s uhličitanmi kovov alkalických zemín za rozkladu na kyselinu salieylovú a octovírlzoláciĺakryštálov kyseliny acetylsalicylovej pomocou hiytl-rofóbnych pomocných látok, ako sú napr. parafínový olej, resp. vosky, sa neosvedčila, nakoľko rozpustnosť týchto látok je V žalúdočnej šťaveł takmer nulová a dochádzalo k predčasnej reakcii. uhličitanov kovov alkalických zemín so žalúdočnou kyselinou a nie s kyselinou acetylsalicylovou. Vj. Farmaceutický prípravok podľa vynálezu obsahuje 1 diel hmot. kyseliny acetylsalicylovejízolo-i vanej škrobom od ostatných súčastí prípravku,ktoré sú tvorené ekvivalentným množstvom uhliči tanu kovu alkalických zemín a 0,1 až 2 dielmi hmot.i zemiakový škrob má vysokú adhéznu schopne ku kiryštálom kyseliny acetylsalicylovej, ktoré s,týmto spôsobom dokonale obalené a chemicky neatakovateľné. V gastrointestinálnom trakte je škrob ako hydrofilný polysacharid okamžite z p 0 vrchu kryštálov odplavený, resp. enzymaticky Štiepený na glukózové jednotky. j Jednoznačná výhoda prípravy oproti ďalším spôsobom prípravy napr. oproti USA patentu č. 3 284 489 spočíva V tom, že príprava je energeticky nenáročná, nevyžaduje chemickú prípravu substancií a je veľmi jednoduchá. Stabilita prípravku pripravená podľa uvedeného spôsobu je mimo-jj riadne vysoká najmä v porovnaní s liekovýmii formami, kde kyselina acetylsalicylová nebola izo-w lovaná, resp. izolácia sa previedla hydrofóbnymi pomocnými látkami. ą V tab. l sa uvádzajú stabilitné skúšky, ktoré boli prevedené v klimatizačných skriniach pri riôznyclf teplotách u rôznych prípravkov. Určoval sa obsalći rozkladného produktu - kyseliny salicylovej. Mei ranie sa prevádzalo spektrometricky. Prípravok či l bol pripravovaný podľa vynálezu (izolácia so škrobom), v prípravku č. 2 bola kyselina acetylsalicilová izolovaná parafínovým olejom,v č. 3 neizolovaná. Všetky prípravky obsahovali 400 mg kyseliny acetylsalicylovej a 111 mg CaCO 3, prípravok č. 1 navyše 100 mg glycín/ tabl.Obsah kyselín salicylovej (D/ošNajvyšší povolený obsah kyseliny salicylovej v pufrovaných prípravkoch je podľa amerického liekopisu (USP XX) 3,0 .V ďalšom je predmet vynálezu objasnený na 2 príkladoch bez toho, aby sa na tieto výlučne obmedzoval. ia 32,5 g kukuričného škrobu presitované cez vhod,né sito sa homogenizuje 15 minút v miešacej kocke. K tejto zmesi sa pridá 111 g uhličitanuvápenatého, 100 g glycínu a 6,5 g mastenca presi tovaných cez vhodné sito a homogenízuje saďalších 15 minút. Takto pripravená tabletovína salísuje na rotačne j tabletovačke s núteným plnením650 mg. . l Príklad 2 ~ 300 g kryštalíckej kyseliny acetylsalicylovej a 103 g zemiakového škrobu sa najprv samostatne homogenizuje 15 minút v miešacej kocke. K tejto zmesi sa pridá 84 g bázického uhličitanu horečnatého, 150 g chloridu L-lyzínu a 13 g stearínu a homogenizuje sa 15 minút. Takto pripravovaná tabletovina sa lisuje na rotačnej tabletovačke s núteným plnením na tablety s priemerom 13 mm a hmotnosťou 650 mg.Farmaceutický prípravok na báze kyseliny acetylsalicylovej, aminokyselín a uhličitanov kovov alkalických zemín, v ktorom kyselina aoetylsalicylová je odizolovaná od ostatných súčastí, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 1 diel hmot. kyseliny acetylsalicylovej izolovanej škrobom od ostatnýchsúčastí prípravku, ktoré sú tvorené ekvivalentłným množstvom uhličitanov kovov alkalických zemín,s výhodou uhličitanu väpenatého, a 0,1 až 2 dielmi hmot. aminokyseliny, s výhodou glycínu, V tuhej liekovej forme.

MPK / Značky

Značky: báze, uhličitanov, alkalických, acetylsalicylovej, aminokyselin, prípravok, zemin, kovov, kyseliny, farmaceutický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-219163-farmaceuticky-pripravok-na-baze-kyseliny-acetylsalicylovej-aminokyselin-a-uhlicitanov-kovov-alkalickych-zemin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prípravok na báze kyseliny acetylsalicylovej, aminokyselín a uhličitanov kovov alkalických zemín</a>

Podobne patenty