Zkušební vzorek pro rentgenospektrální analýzu práškových látek a způsob jeho výroby

Číslo patentu: 218967

Dátum: 15.06.1985

Autori: Ersepke Zdeněk, Kuboň Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zkušebního vzorku, sloužícího pro rentgenospektrální analýzu práškových, zejména kovových a oxidických látek prováděnou v tenké vrstvě a řeší způsob jeho výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zkušební vzorek sestává z masky opatřené kruhovým výřezem, která je zespodu přelepena samolepící organickou fólií, jejíž lepivá plocha omezená kruhovým výřezem masky je pokryta práškovým vzorkem. Zkušební vzorek se zhotovuje podle vynálezu tak, že jemně semletý vzorek se nanáší v přebytku pneumaticky, volným sypáním, válečkováním nebo podobným vhodným způsobem na lepivou plochu organické fólie v kruhovém výřezu masky, homogenně se na ní rozetře a přebytečné množství práškového vzorku se odstraní pneumaticky nebo stěrem nebo v kombinaci obou způsobů. Vynález je na příkladu provedení znázorněn na výkresu, který představuje vzorek v pohledu, řezu a zvětšením detailního řezu.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNALEZY 45 Vydáno 15 as 85 A OBJEVYi 75) Autor vynálezu ERSEPKE ZpENĚK ing. CSC., VŘESINA u Bíl-ovce, KUBOŇ KAREL ing. CSC., DOBRA u Frýdku-Mísvtku54 zkušební vzorek pro rentgenospektrální analýzu práškových látek a způsob jeho výrobyvynález se týkázkušebního vzorku, sloužícího pro rentgenospektrální analýzu práškových, zejména kovových a oxldických látek prováděnou v tenké vrstvě a řeší způsob2 c jeho výroby. . Podstata vynálezu spočívá v tom, že zku- .ťšební vzorek sestává z masky opatřené kruhovým výřezem, která je zespodu přelepena samolepící organickou fólií, jejíž leplvá plocha omezená kruhovým výřezem masky je pokryta práškovým vzor-kam. Zkušební vzorek se zhotovuje podle vynálezu tak, že jemné semletý vzorek se nanáší v přebytku pneumatlcky, voľným sypáním, válečkováním nebo podobným vhodným způsobem na lepivou plochu organické fólie V kruhovém výřezu masky, homogenně se na ní rozetře a přebytečné množství práškového vzorku se od-straní pneumatícky nebo stěrem nebo V kombinaci obou způsobů.vynález je na příkladu provedení znázorněn na výkresu, který představuje vzorek V pohledu, řezu a zvětšením detailního řezu.vynález se týká zkušebního vzorku, sloužícího pro rentgenospektrální analýzu práškových, zejména kovových a oxidických látek prováděnou v tenké vrstvě a řeší způsob jeho výroby.Rentgenospektrální analýza železných 1 neželezných rud, kovů, skla, anorganických hnojiv, pevných paliv a jiných materiálů se provádí nejčastěji míšením pomletých vzorků s vhodným pojidlem a lisováním takto vzniklé směsi do tablet, které se posléze ozařují v rentgenovém spektrometru. Tam,kde jsou kladeny obzvlášť přísné nároky na přesnost a spolehlivost měření a na vyloučení rušivých Ineziprvkových vlivů, používá se metody tavicí, při níž se zkoumaný vzorek taví s boritanovými tavidly ve speciálních nádobách ze slitiny rhodia, zlata a platiny a vznikla boritanová perla se vystavuje rentgenovému ozáření.Obě popsané metody jsou ve srovnání s kapacitními možnostmi moderních rentgenových spektroanalyzátorů zdlouhavé i nákladné. Dopravní zpoždění informace vznikající mezi odběrem vzorku a vydaním rozborového výsledku je jedním z limitují» cích faktorů, které ještě stále brání efektivní aplikaci naměřených výsledků jako řídící veličiny vstupující do op-erativního řízení výrobní-ho procesu výpočetní technikou.Uvedené nedostatky odstraňuje zkušební vzorek pro rentgenospektrální analýzu práškových materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zkušební vzorek sestává z masky opatřené kruhovým výřezem, která je zespodu přelepena samolepící vo-rganickou fólií, jejíž lepivá plocha omezená kruhovým výřezem masky je pokryta práškovým vzorkem.Zkušební vzorek se zhotovuje podle vynálezu tak, že jemně semletý vzorek se nanáší v přebytku pneumatický, volným sypaním, válečkováním nebo podobným vhodným způsobem na lepivou plochu organické fólie V kruhovém výřezu masky, homogenně se na ní rozetře a přebytečné množství práškového vzorku se odstraní pneumatický ne 4bo stěrem nebo v kombinaci obou způsobů.Prínos vynálezu spočíva jednak v tom, že se dosahuje značné úspory času, pracovních sil, chemikálií jako jsou pojídla, drahá tavidla a slitiny drahých kovů na tavicí kelímky a zejména v možnosti operativního řízení technologie, protože časový interval od odběru vzorku po nahlášení výsledku může být zkrácen na tří minuty i méně, zatímco výše popisované klasické metody prodlužovaly tento interval na 6 až 20 minut.Zkušební vzorky tímto způsobem připravené nereprodukují interelementární vlivy, zaručují lineár-ní závislost a pozadí zůstává prakticky nulové, což velmi usnadňuje kalibraci a interpretaci výsledků. Výhodná je také nepatrná spotřeba vzorku, která je prakticky omezena jen jeho vzorkovací konstantou.Podstata vynálezu je blíže objasněna na příkladu provedení v dalším popisu s odkazem na výkres, v němž představuje obr. 1 půdorysný pohled na zkušební vzorek, obr. 2 řez zkušebním vzorkem v místě A-A z obr. 1 a obr. 3 zvětšený detail D řezu z obr. Z.Kovová maska 1 je opatřena kruhovým výřezem 2, který má sraženou hranu 3, jež usnadňuje odstraňovaní prebytočného práškového materiálu. Maska 1, která může být zhotovena i z nekovových materiálů, je přelepena zespodu samolepící organickou flólií 4, například fólií z měkčeného polyvinylchloridu, která je na jedné ploše 5 opatřena lepivou vrstvou. Na lepivou plochu 5 v kruhovem výrezu 2 se nasype práškový vzorek 6 v dostatečném přebytku, rozetře se na povrchu lepivé plochy 5 těrkou a zbytek se odstraní štětečk-em nebo odfukem. Takto upravený vzorek se i s kovovou maskou 1 vkladá do spektrometru a analyzuje se. Za předpokladu, že se rentgenovým spekrometrem proměří všechny přítomné prvky, kromě kyslíku, provede počítač přesný výpočet chemického složení zkoumaného práškového vzorku B, aniž by bylo zapo-třebí znát analyzované množství.l. zkušební vzorek pro rentgenospektrální analýzu práškových materiálů, vyznačující se tím, že sestává z masky l opatřené kruho-vým výřezem 2, která je zespodu přelepena samolepící organickou fólií 4,jejíž lepivá plocha 5 omezená kruhovým výřezem 2 masky ľ je pokryta práškovým vzorkem 6, 2. Způsob výroby zkušebního vzorku po dle bodu 1, vyznačující se tím, že jemně semletý vzorek se nanáší v přebytku pneumatický, volným sypáním, válečkováním, tamponováním nebo podobným vhodným způso~ bem na lepivou plochu organické fólie v kruhovém výrezu, homogenně se na ní rozetře a přebytečně množství práškového vzorku se odstraní pneumatický nebo stěrkou nebo v kombinaci obou způsobů.

MPK / Značky

Značky: rentgenospektrální, způsob, vzorek, látek, práškových, výroby, zkušební, analýzu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218967-zkusebni-vzorek-pro-rentgenospektralni-analyzu-praskovych-latek-a-zpusob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zkušební vzorek pro rentgenospektrální analýzu práškových látek a způsob jeho výroby</a>

Podobne patenty