Závěsný hák elektrostatické linky

Číslo patentu: 218960

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pospíšil Karel, Řehák Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká závěsného háku pro elektrostatické linky na povrchovou úpravu dřevěných oken. Vynález řeší konstrukci závěsného háku tak, aby splňoval bezpečnost provozu linky, spočívající v odvodu elektrického náboje z dílce okna, přiváděného na povrch okna spolu s nátěrovou hmotou. Podstata vynálezu spočívá v nepravidelně ztvarovaném rameni závěsného háku, jehož jeden konec je opatřen profilovou konzolou ve tvaru U se dvěma břity a druhý konec s ostrým ohybem je opatřen nožovým břitem.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY 45 vydano 15 06 35 A OBJEVY75 Auta vvnálezu POSPISIL KABEL, ŘEHÁK IOSEF, SUMPERK154 Závěsný hák eleklmstatické linkyvynález se týká závěsného hák~u pm oeüevk- .x rtwcwsta-.tické miky ma povrchovou úpravu dřevěn-ýrch oken.Vynvásletz řeší konstrukcí závěsméhro háku tak, aby splňovxal bezpečnost pmołvąazu 1 inky, cspočívaj-íc-í v od-vodu elektrického nábrmje z díiloe okna, -přiváděného ana povrch okna spoluneáltěnowvvou sh-nwcmbou.Btmclsťcaita vysnáŕlaezu Sapüčĺvá v nepravidelmě zttmaxrovasněm .r«am.ezn«i závěsného rháku, jehož jeden konec je qpatřen profílnoivłou kronzolou ve tvaru U se dvěma břity a druhý konec s lotstrým .ohyvbem je opa-třen enožovým břítem.3 Vynálelz se týká závěsnélro háku pro elek Jtrostatické linky na povrchovou úpravudiíevěných oken. Závesné háky určené pro zavěšování dře věných rámů oken na konstrukcí elektro statické linky pro povrchovou úpravu oken musí splňovat .svou konstrukcí podmínku bezpečného provozu -linaky, spočílva-jící v odvodu elektrického náboje z díloe okna, »který je na povrchu .okna přiváděn spolu s nártěrovosu hmotou.Dosavadní používané háky tuto .podmínku nesplňují, navíc jejich nevhodná konstrukce, vycházející z kruhového nebo obdélníkového tvaru průñezu použitého výchozího .materíáluprrm vlastní hák, jednak nełvytváří nezbytný břilt na stykovém konci háku vs dílcem okna potrebný pro odvod elektrického náboje, jednak vykazují nedostatečnrou .stabilitu, dílců oken v p-růchodu kabinamí elektrostatické linky a schopnost váizat na sebe značné množs-tví nanášené barvy, což má z-a ná-slredek č~asté vyměñovvání háků, lze kterých premier-a nánosu barvy odkapává na Spodní část okenního rámu, »a tím zhoršuje kvalitu povrchové úpravy.Požadavek na bezpečnost provozu elektr-osntartické linky pro povrchovou úpravu oken splňuje -a »konstrlwkční nedostatky dosavadních závesných háků odstraňuje závěsný hák xelwektrostaitické linky podle vynálezu, jehož podst-arba spočíva v tom, že nepravidelné zntvanované rameno závěsłného háku je na jednom lze svých k~onců opatřezno profilovou konzol-ou ve tvaru U se dvěma břity a druhý konec nepravidelné zrvarnoveného ramene s -ostrým ohy-bem je opiatřaen nožovýsm břitem. je »dále podstatné, že nepravildelvně ZÍVIHJFFOVHHČ rameno závěsného háku je ičtveroového průřezu a že .břity na konzole jsou situované na obou jejích koncích.Výhodou .záłvěssnéłro háku podle vynálezu je rtlva-r profilu použitého výchozího moteriáilu, který je navržen Itak, aby při průchodu po celé délce dráhy elektrostatické línky nedošlo k zachycení dopravovaného .předIněltu o některé vyčnívající elementy linky a bylo využito naváděcího přídavnélro zaří 4není, Další důrleživtou výhodou je Spodní ohyb háku, který je tvarová-n tak, aby barva z háku odkapávala mimo Spodní vlys okna. Spodní konec háku je upraven do tvaru nožového břítu, který s-e do dílce okna vvlivem váhy okna zařežne, což je nutné pro dokonalé spojení dreveného dílce is hákem a odvodu zbyrtlknového náboje zpět do dopravní linky. Závěsná část háku je zhotovena z plechu a vlívem břitů, kterými je opatřena, plní stejnou funkcí jako Iiožový břít na Spodní části hánku a to odvod zbytkového náboje z dílce okna na dopravník. Závesný hák podle vynálezu se projevuje .podstratně vyššími technickými .a bezpečnostními účinky.Příklałdné provedení závěsného häku elekrrostavtické linky podle vynálezn je schematicky znázorněno na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje detail B uchycení -oknra, obr. 2 je boční řez hákem v pozměněném cměřítku, obr. 3 je bokorys z óbr. 2, obr. 4 je detailní znázornění uložení břitů na konzole V pozměněném merítku.Závesný hák podle příkla-du provedení se skládá z nepravidelné ztvalrovanélno- .ramene 2 závěsanéhuo háku, který je čtverrcového profilu a z konzoly 1 ve tvaru U, připojené k rolvnému konci nnepršavídelně zltrvarołvaného- ramene 2. Konzola 1 je na sp-odní stykové ploše s drahou, kterou je v konekrétním provedení dopravníklový pás 6, opatřena na každém ze svých konců břitem 5, pr-ovedeným prolisem konců konzoly 1. Odvrácený konec nepravidelné zntmanoveaného ramene 2 opartřený nožovým břírtem 3 je neprarvidelně třemi ohyby ztvarován, přičemž jeden .ze rtří záhybů, Itj. rohyvb ostrý 4,je v poloze zavěšení okenního dílce 7 situován mimo závesný dílec 7 a slouží pro odkap přebytečného nánosu barvy mimo zavěšený okenní dílec 7.Princíp konstrukce závěsného háku podle vynálezu lze použít pno všechny -clr.uhy oken, napr. otočné, otvíravé, sklápěcí a kyvné, a jeho provedení může býut prizpůsobe-no odišnostem provedení elektrostatické linky.1. Závěsný hák elektnosxtatíc-ké linky, vyznačený tím, že rameno 2 závěsného háku je na jednom ze svých konců opartřeno profilovou konzolou-ljve tvaruUse dvěma břílty 51 a d-ruhý konec ramene 2 s JosIt-rým ohvbem 4 je opatřen nožovým břítem 3. ~2. Závesný hák podle bodu 1, vyznačený rtím, že rameno 2 izávěsného háku je čtveroovélro průřełzu.3. Závěrsný hák podle bodu 1, vyznačený tím, že břity 5 jsou situované na obou koncích vnitřní stykovvé plochy k-onzoly 11.

MPK / Značky

Značky: linky, závěsný, elektrostatické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218960-zavesny-hak-elektrostaticke-linky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Závěsný hák elektrostatické linky</a>

Podobne patenty