Průtokoměr tekutého kovu, případně kapaliny pro větší průměry potrubí

Číslo patentu: 218956

Dátum: 15.06.1985

Autor: Jung Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

U průtokoměru tekutého kovu pro větší průměry potrubí je mezi póly vnějších magnetů a vnitřním měřeným kanálem vložena další jedna nebo více magnetických soustav. Tato vložená soustava se nachází v prostoru tekutého kovu, případně kapaliny a je jimi obtékána. Výhodou výše uvedeného průtokoměru je to, že vnitřní vestavbou se poněkud zmenší protékaný průřez, čímž se vyvolá větší rychlost kapaliny vlastně při stejném průměru potrubí a dále to, že je možno vhodně přizpůsobit velikost magnetické indukce, což má za následek zvýšené napětí na elektrodách. Vynálezu lze použít především v jaderné energetice.

Text

Pozerať všetko

průměry potrubí je .mezi póly vnějších mag54 Průtakomčř tekutého kovu, jiřípádhě kápàlihyprüwžčtší průměry potrubí1 . 3 U průtokoměru tekutého kovu pm větší.netů a vnitřním měře-ným kanäziłem vložena další jedna nebo více magnetických sousłtav. Tato vložená soustava se nachází v prostoru tekutého kovu, případně kapaliny a jxe jimi Iobtékánra. Výhodou výše uvedenéh-o průtokoměru We to, že Vnitřní vestavbou.se poněkud zmenší p-riotěkaný p-růřez, čímž sie vyvolá větší rychlost kapaliny vlastně při -sztejném průměru pot-robí a dále to, že je možno Vhodné přizpůsobit velikost magnetické indukoe, což má za následok zvýšené napětí nia elektrodách. Vynälmezu lze použít především v jademé uenvergetíce.x .vynález se týká průtokoíněíýu tekutého kow yuj případně kapaliny pro větší průměry potrubí.Jednou ze základních veličín .měřených v jaderné energetice, kde t-eplóznlojsí-telem j-e tekutý kov, nłapř. gsodík, je kromě teploty,měření pgrlqtěktaŕného množství, čímž je při danémxroztrněłru ppžtrlubí určena rychlost pzrrouděníťekwtého kovu. Ale v celé řa-dě příkladů z chemického průmyslu je základní znalostí stanovení množství proudící kapaliny, jež je závislá na rychlosti. Pokud je používáno potrubí .o relativně malém p~rů~ měru, jsou tato čidla již natolik průmyslové prloprackovánąa, že je možno měři-t množství protékanê kapaliny ~s předem stanovenou přesností, í když tato čidla se někdy nacház.ejí v prostředí, kde je značné vysoká teplot-a.Nejznámější la r .znejrozšířenější jsou magnetické nebo elektromagnetické průtok-omšry, kde kapalína protéká magnetickým pol-em, velikost rychlosti je snímánąa měřením napětí .na elektr-odách, přičemž vektory magnetického pole, elektrického pole na rychlousti proudění kapaliny jsou znázorněny třemi, pno dosažení maximálního napětí na~vztcíiem. kelmýąmia V~ektOrY-. .Při, ztízětšoíízátłí. .průměru potrubí, póly magnetu, mezi nimiž proudí kapalinia, se vzdalují a magnetická indukce klesá. Proto citlivo-st těchto průtok oměrrů yětĺšlígľr. rozměrů. ,K je A nížšíga telke ,poměr užítečného signálu k šumu těchto člsdel ee novněž .snižujeUvedené nedostatky průtokoměru velkých průměrů .potgrwbíľ řeší průtokoměr ,tekutého kovu podle vynálezu, jehož podstata spočí~ vá. vtom, že mezi vnějším magnetem a vnitřním~ ktaínálem jevložena další írnagnetická soustava, která je umístěna v prostoru .tekutého kovu, případně kapaliny a je jtmi obltékána..Vžhílšłííuldâxrůíükpmělju podle vynálezu Je to, ,žepvnítgřní yestayĺbou je poněkudpzmenšenprotékaný průřez, což vyvolá větší rychlost kapaliny při.stuejném průměru potrubí a dále umožňuje přizpůsobit vhodnou geometrií ąaktivních částí magnetů velikostanagnejtické- indukce v prostoru měřicího kanálu. Důsledek těch-to úprav je zvýšené napětí na »elektr~odách..nřjííkląćídprůwkPmě-ru tekíutšnoy 93 V D 0 dle vynálzezu je .znázołrněn na .vy resu.. Na. .potrubí 5, ktearéje . z .nemagnetického materiálu, je na vnější jeho části připaojen budící magnetický nebo e-le-ktromagnetioký obvod 3, jehož magnetické indukce se.p.ře naší pomlocí ínągnetiçké sou-stavy 1 do. měřeného kanálu 4, ohrlaníčeného nově vytvořenymí m-agnetíckými póly, jejichž vzdálenost je menší, než je průměr po-trubí 5.Te~Kat .skov PľQtŠ.ľŠáľ.I 1 ĚŤGDÝIH łsąnšilçm.-4 ~a vybudí napětí na elektnodách 2, a dále prou.dí otvory 6, ale toto množství se neměří,neboť magnetické indukce v těchto čáotechPrůtokoměr tekutého kovu, případně kapaliny pro větší průměry potrubí, s vektory magnetipkěhoawelĺékít-rickěh-opole a rychlosltiťprqjuldícího kovu navzájom kolmými pro doslažení maximálníhro měřicího napětí, s vnějším, magnetem, Lelektrrpdrami ,a s vnitř n,íjn měřeným kanálermvyz-nlaěující-se.ftíçn, že mezi, vnějším prnagnetem i 3 a. vnitřním kanálem 4 j je vložena dalšnmagneltiplgá.soustava 1, která je umístěna v prosto

MPK / Značky

Značky: větší, případně, kovů, kapaliny, potrubí, průtokoměr, tekutého, průměry

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218956-prutokomer-tekuteho-kovu-pripadne-kapaliny-pro-vetsi-prumery-potrubi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Průtokoměr tekutého kovu, případně kapaliny pro větší průměry potrubí</a>

Podobne patenty