Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na strusku v pánvi přivádí hliník nebo jeho koncentrát.

Text

Pozerať všetko

17 s V Autor vynálezu RAŠKA PAVEL ing., TUREK IŘÍ ing., KLUzEVIq MILAN ing.,MĚRKA PAVEL ing., BENA MILOSLAV, ZÁVISKY AROMIR ing., OSTRAVA(54) Způšub výroby ucelí kyslíknvým pochodem v pecnínł agregâtuVy-nález se týká ząpůsobu výroby oceli kyslíkovým poch-odem v pecním agregátu, například konvertoru, »aneb-o tandemové peci,za současného dmýchání prachového vápna,případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušvení nebo ukončení zkujňovacíclu reakcí se dmýchá na tekutou lázeñ v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na struksvkotvornou látku s částí strusky z pectní-ho agregátu. P-o odąpíchu se na strusku V pánvi p-řfvádí hliník nebo jeho ikoncentrát.Vynález se týká způsobíu výroby ocelí kyslíkovým pochode-m v pecním agregátu, například v tandemové peci nebo konvertoru.Plři zináměm zpüsołbu výroby oc-elí se do vsázky na jejím ,počátku přisadí struskotvonné prísady pro vytvoření strusky, jíž se V průběhu tavbytekutý kov zbavuje škodlivých příměsĺ, především fosforu a síry v míře, která závisí na chemickém složení a množství st.rusky, jakož i na pečlivosti při jejím stahování. Po slfoukání tekuté vsázky,nelbo u taveb s tzv. dofukem a po dolfuku,provádí se obvykle předběžná dezoxidace v peci feromanganem nebo silikomanga-nem a konečná dezoxidace a legování se provádí V pánvi. Ocel vyrobená tímto způsobem a podrobená ultrazvukové kontrole vykazuje nevyhovující kvalitu v míře, která v podstatě z ekonomického hlediska vylučuje .mož-nost výroby této oceli ,pro vyšší jakostní požadavky. Příčina tohoto jevu spočíva V nevhodněm složení strusky v peci i pánvi, v jejím proměnliĺvém množství V průběhu tavby, dále v nedokonalém stahování strusky a v neúčinné difúzní dezoxidaci při dohotovení tavby. Nedokonalé stahování a tvoření nově strusky v průběhu tavby výrazně zhoršułje termodyrnamické a kirnetieké podmínky odvfosfovření a odsíření. Neúčinně .provedená diiüzní dezoxidace lázně po sfoukání,nebo u taveb s dofukem po dofuku, je příčinou vysoké aktivitykyslíku ve strusce,nacházející se na hladině »oceli v pánvi, charakterizované vysokým obsahem kysličníků železa a nevhod-ným poměrem ostatních složek strusky. Po odlpíchnutí tavby pak dochází k ,přechodu kyslíkdvých iontů ze strusky do kovu a v důsledku toho k vysoké oxidaoi dezoxidačlních a legujících sprvků, přisazovianých do ,pánve při .odpichu a po něm.Uvedené nedostatky dosavxadního stavu techniky při výrobě ocelí se odstraní způsobem výroby kylslíkovým pochodem V pecním agregátu, jako například v tandemové peci nebo konvertoru, podle vynalezu, při kterém se do tekuté vsázwky dmý-chá v proudu oxidiačlního plynu prachové vápno, příľpadně jiné prachové látky.Podstatou vynálezu je, že po prerušení nelbo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou láz-eň v proudu inertního plynu istruskotvorná látka V množství 1 až 30 kg//t oceli, načež se ocel odťpíchne do pánve na struskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu a po odipichu se na strusFku V pánvi přisadí hliník nebo jeho koncenvtrát, v množství od 0,1 do 4 kg hliníku na tunu oceli.způsobem výroby ocelí kyslĺkovým pochodem podle vwnálezu se dosahne s nižším množstvím struvskotvorlných přisad relativně rychlé tvorby stabillního množství reakční strusky na počátku tavby, nezbytné k dosaženi žád-oucího stupně odfosfoření, dále podstatné zvýšení vnitřní homogenity kovu snížewním obsahu vměstků, v důsledku dezaktivace strusky v dohotovení tavby, vlivemtoho, že se omezí přechod kyslíku ze strusky do kovu po odlplchu tavby a konečně, v důsledku snížení obsahu kysličnííků železa v této strusce se dosáhne stupně odsíření. ako příkllad se uvádí výroba oceli se středním obsahem ,prvků v procentech podle hmotnosti uhlík 0,12 . Ihangan 0,50 0/0,křemík 0,25 , hliník 0,025 0/0, zbytek železo a obvyklé doprovodné prvky, a to V 75 t tandemové peci, která -obsahovala po sfoukání v procentech podle hmotnosti uhlík 0,08 0/0, mangan 0,1 0/0, zbytek železo a obvyklé doprovodné prvky. Pecní struska po sfoukání měla chemické složení V procen,tech podle hmotnosti kysličník kíemičitý 11,88 , kyslivčník värpenatý 39,00 0/0, kysličník železnatý 10,40 , kysličlník manganatý 6,77 0/0, kysličník železlnatý 23,15 ,kysličlník železitý 7,26 0/0, kysličník fosforečrný 1,65 0/0, kysličnĺk hlinitý 1,26 a Ikyslrčník chromitý 0,55 0/0. Po částečném stažení této strusky, dále přeďběžnné dezoxidaci feromanganhliníkem a po nadlmýchání prachovýxm vápnem v proudu dusíku V mno-žství 12,5 g prachového vápna na tunu oceli se dosáhlo následujícího složení odrpichové strusky v procelntech podle hmotnosti kysličník křemičitý 8,15 0/0, kysličník vápenatý 46,26 0/0. kysličník hořečnatý 9,80 lprocenta, kysličník manglarnatý 5,80 , kysličník železnatý 16,45 0/0, kysličník železitý 8,29 , kysličník fosforeěný 1,80 0/0, kysličník hlinitý 0,72 a kyslličník chromitý 0,40 procenta, přičemž větší část strusky o tomto slovžení zůstala v peci pro tavbu následující, čímž se množství struslkotv-onnê vsázky.vpíronásledujíoí tavbu snížilo celkově o 50 procent oproti množství struskotvorné vsáz-ky, přisazovanné do tavby při běžné dosud používané technologii, a t-o 60 0/0 z celkově přisazeného množství váipna, 40 z celkově přisazeněho množství okují .a 65 0/3 z celkově přisazeného množství Železné rudy, při rychlé tvorb-ě reakční strusky, k dosažení vysokého stupně odfosfoření a nižší .spotřeby dmýchaného kyslíku o 15 0/0 v-e srovnání s množstvím dmýchaného kyslíku při běžné,dosud používané technologii. Menší část strusky se současně s ocelí odlilla do pänve. Molární zlomek součtu koncentrací rkyslič»níků železa v této strusce činil 0,178 ,a molární zlomek součtu koncentrací kysličníku křemičitého a fosflorečného činil 0,095, tj. méně než hodnota 0,229 vypočtená ze vztahuPnroto bylo podle vynalezu přisalzeno do pánve spolu s ostatními legujícími přísadíami 500 kg suchého vápna o kusovosti od 10 do 80 mum a tavba byla odpíchnuta z tandemové pece na tuto přísadu. Odpi-ch byl řízen tak, že netrval déle než 5 minut. Po ukončení odpichu bylo na strusku v pánvi nahozeno 100 kg hliníkové krupice a PŠMBV byla převezena k odlévací plošině, kde byla tavba obvyklým způsobem odlitła do kokil.Její chemické složení bylo v procentech podle hmotnosti uhlík 0,11 0/0, mangan 0,48 ,křemík 0,26 , hliník 0,023 , fos-f-or 0,014 procenta, síra 0,013 9/0, zbytek železo a ob~ vyklé dqprov-oduné prvky. Po odlítí tav-by by ly Lngoty vyvválcovány na .plechy .o tloušťce 40 mm .a podrobeny ultrazvukovému zkoušení a dosáhlo se u nich čtvrtého klasifikačního stupně, kterému vyh-ovělo 90 z celkového množství plechů.Způsob výroby oceli kyslíkovým pochode-m v pecním aągrełgätu, jako například V tandemové peci nebo ko-tnvertoru, při které-m se do tekuté vsázky dmýchá V pzroudu oxidačního plynu prachové vápno, případně jiné pnachové látky, vyznačený tím, že .po přerušení naebo ukončení zkujñovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu imert ního plynu shruskotvorná látka v množství 1 až 30 kg/t oceli, .načež se ocel odjpíchne do pánve na struskotvornouu látku s částí strusky z pecního agregátu a po oclpichu se na vstrusku V párrví přisadí hliník nebo jeho koncenträt v množství od 0,1 do 4 kg hliníku na tunu oceli.

MPK / Značky

Značky: pecním, oceli, kyslíkovým, výroby, agregátu, pochodem, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218547-zpusob-vyroby-oceli-kyslikovym-pochodem-v-pecnim-agregatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu</a>

Podobne patenty