Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÄLEZY i 45 vydal-m 15 33 35 A omevvOKÄNIK BORIS ing., BU~ČKO MICHAL ing. CSC.,75 HOFBAUER HENRICH ing., MIKLÄŠ EMIL ing.,Autor vynálezu WELWARDOVÁ EVA mg., BANSKÁ BYSTRICA, MATELOVÁ VLASTA dr., ROZTOKY u PRAHY, ZELENÝ KAREL dr., ČULÍK KAREL dr., ULBERT STANISLAV ing., PILÄT PETR ing., PRAHA54 ÄKmen mikroorganismu Penicillium chrysngenum F-72 IJvynález se týká nového kmene Penlcillium chlfysdgenum CCM F-720, který za běžných kulľtlvaňníczh podmínek, produkuje penicilin G a V v padłstałtně vyšších výtäžcíoh.vynález se týká kmene milkroo-rganismu PeniIcilrlium crhrysogenum CCM F-720 produkllljĺĺcĺĺľů peniciiin G a V.Dento kmen byl zísłkán z kmene Penlcillium chryisogenum evídenčníhot čísla 65/41 půsotbením mutagenů a opťakolvanými pa-sivními selekcemi.Aplikace UV-světla zdrojem světla byla germilcľidní lampa 40 W s. předflazeným s-.tahirlivzältolrem -sítového napětí v 5 ml destillovíané vody byly ozařovány V Petriho misce-o průměru 45 ml. Během ozařování byla suspense míehána na elektromagnetickém míchadle. vzdálenost misky od zdroje záření byla 20 cm, během »ozalřování byly Ve vlhodných časových intervelewch odlebírány vzorky po 0,5 mi, které byly dále zředěny -a vysévány na Petriho misky se spolrullační pů üou složení rířerläsťà, glyceriñ, kvasniwční extnakvt a snoli, jak je poplsáno -u postupu pro pa-sívní selekcí.Aplikace NMU NMU K. QŠLÄK. Lalbolraątĺĺo-pĺ ries., Ine byl axplikován vkoncentirawci- 5,wg/ml. Mulťagen byl za stáleho míchání ŕozipuštěn v citrátoďoisíáitvovéhmDufnu pH 6,0,pak byäly přidány spory suspendoviané v témže pufr-u. Mutlační směs byla mĺohána na lelekoromagnetickém míchadle při 25 °C. Ve vhodných časových intervale-Ch bylyodebírány vzorky po 1 m 1 a ředěny dovyředění MNU na neúěinnou koncentraaci. Oid-ebírané vlzorky byly vysévány na Petriho misky, jak je popsáno u postupu p-ro pasívvní se-ekci.Pasívní selekce spo-ry plPO pasívní selekci byly susipendovány V destílované vodě neho fyzkiologíokém roztoku, ředěny řewdící řadou a faktorom 10 a očkoevány na Petriho misky ste shodnou sporulační půdou. Z jednotlivýcłh ředění bylo panalelně -očkovánzo několik misek. Po 6 - Sdrenní inkvuibaoi při teplortě 25 °C byla u izoláątů ukončena sporulace .a bylo možné je předčkoévat na šikmé argary se shodnou sprorulační půdou. Inkubace tohoto materiálu probíhalla rovněž při teplotě 25 °C po doibu 6 až 8 d-nů.vhodným srtlřídáním mutagenů la pasívní selek-cí byl získán izolát 43/28-80 D.Izoláty .byly hodnoceny podle následujícího slchémeltuizolovaná kolonie na Petriho misce t šikmý agar l vegetativní inokulum vla-stní f-ersnientiaceZískané vysokoprodukční izoláty jsou u 4chovávány ve formě lyofilizovaných konzerv.stanovení účinnosti penicílinu byllo provárděno hydroxamáltovou metodou.Tímto hąoldnotícím systémem byl získán kmen, který je předmětem ochrany.Kmen rtvuo~ří při monosporickém rozłsevu nia sp-orulační půdě typu gly-cerin-m-e-lasia během 6 dnů kolonxie velikosti .7 - 10 mm při teplote ku 1 tivace 25 °C. Kultura intenzívně sporuluje na různých typech sporulałčních půd i na přírodních substrátech, jako je proso, ječmen, kukuřice, rýže apod.,slporlulaoe je ukončená během 7 dnů kultivaoe Barva vysporul-ované kultury je sytě zelená. Kolonie na pevnýlch půdách jsou ztbrázděné peprsjčitými rýhami, které jsrou platrnê i na spodnístrąně kololn-ie. Štřed klolonie je prouláiklý, okrlaj kolonie je bil-e 1 emován v šířce cca 2 mm. K-o-nidiofor je dlouhý cca 300 m a má hladké stěny. Štětičky jsou. asymetrické, na větvích vyrůstají Svazky imertulLKoniŕliono-svný krček je zúžen. Koniclie jsou. oválněpvelikolsrtí cca 2,5 až 3 ,ui 11. Kmennla aga-rovýich půdách je srabilní, několik týdnů, na přírodních sunismra tech několik měsíců. Další charakterwisltikywkmene Myoelium kmene je středně citlivé-lg intenľzívňůřmunáĺ máhání v průběhu fermentace, žnelwelzao při koncentraci 50 y/ml inhiłbuje bio-synntézu ze 3 D až 40 0/0, biosy-ntéza penicilinu je inhilbována vlastním produkntem až při koncentracích penicilinu vyšších než 30000 j./ml,kmen wtiřlizuje různézdroje uhlíku, přednostně laktózu, siacharłózu, glukózu a různé oleje, vhodným zdrojemłdusíku vedle organických zdrojů jsou i anorąganickélsloulčeniny clusíku, přednostněíupćik sínan amonný. V průběhu fermentalce vzniirká kolem 3 ĺ. vexdlejšĺrchpenicilinů,7,Vegetati-vní ino~ku 1-utn 1 yl~o~ přřpravováno slubme~r~sně v 500 ml»va~rnýuch haňlkách se 60 m 1 inokulnční půdyfkterá olbsazhuje zákšladní živiny, tj. zdroj uhlíku siacharózu,dusíku, kukuřičný extrakt a síran amonný a s-iolí. Půlďa pro přípravu vegetavtivního in-oku~ 1 ~a byla zlaočkovánla kličkou sipor ze šikmého agaru a inkubována ne rorťačním třepacím sytrojlí kolem 40 hodin.Takto připraveným vegetativním inokiulom byly očkovány fermenit-auční haňky ob.slahu 500 m 1, objem fermentavě-ní půdy 40 m 1. Zdlrojem uhlíko by 1 a lak-tôlza, saoharóz-a a lsvćjorvý olej, zdrojem dusílku sójjovâ mouka a amonná sůl, půďa däłle olbsiahoviala prekursor postnenního řetězce penicilinu, soli. uhlilčitan vápenlartý ~a zdroj síry.Příprava vegetativního inokula i vlastní fermeotace prolbihaly nia rostačníwch třepacích strojích při 230 ot/mín, výstřednost 25 mm, při teplotě 25 °C.F-eirmentace probívłraly 11 dnů, vzorky pro stanovení účinnosti byly »odebírány v 8., 9., 21851410. a 11. .dní fermentace. Maximální produkce bylo zpr-avidla dosvaženo- v 10. dni fermentace. Za uvedených podmínek fermen(ľace bylo v leabvorrrtąorním Illěřĺĺłtku dorsahová no 16 500 j./ml.Kmen Penícillium chryscmgenum, značený 43/28-80 D, by-1 uložen V čs. sbírce mlkro vor-ganismů Czechoslovak Collection of Mi croorganľsms), Univerzita J. E. Pułrkyně,Bvm-o, Tř. Obmánců míru 10, pod čí-s. CCM F-720.Kmen mikroorgani-smu Penicillíum chrysolgenum CCM F-720, produkujicí penlcllln

MPK / Značky

Značky: mikroorganismu, chrysogenum, f-720, penicillium

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218514-kmen-mikroorganismu-penicillium-chrysogenum-ccm-f-720.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720</a>

Podobne patenty