Zařízení pro zajištění posunu vnějšího kroužku valivého ložiska

Číslo patentu: 218216

Dátum: 15.02.1985

Autor: Svoboda František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je odstranit neurčitost, s jakou jsou ustavována valivá ložiska hřídelů soukolí s šípovými nebo dvojitě šikmými zuby, a to zejména u smontované převodovky. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v krajní vnitřní části otvoru pro uložení ložiska v tělese převodovky je prostřednictvím svého osazení suvně uložena příruba opatřená na svém obvodě nejméně třemi členy pro uchycení stavěcích elementů, uložených v průchozích otvorech tělesa převodovky a opatřených orgánem pro zamezení samovolného uvolnění příruby. Posunutí vnějšího kroužku ložiska ve směru ke konci hřídele se provede otáčením stavěcích elementů tak, že se osazení příruby opře o vnější kroužek ložiska a zatlačí jej do požadované polohy. Potom se příruba pomocí stavěcích elementů uvede do takové polohy, aby mezi osazením a vnějším kroužkem ložiska vznikla vůle potřebná při tepelné dilataci.

Text

Pozerať všetko

°Lss IWiPIŤS vvunezu 1338213ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 1 A omg/y 45 Vydano 15 UZ 8575 y Autor vynálezu SVOBODA FRANTISEK ing., PRAHA54 Zařízení pro zajištění posunu vnějšíhb kroužku valivěhn ložiskaÚčelom vynálezu je odstranit neunčítost,s jakou js-o-u ustavována valivá ložiska hřídelů soukolí s šípovými nevbo dvojitě šikmýmí zuby, a to zejména u smontované převodo-vky.Uvevdeného účelu je dooaženo zařízením podle vynálezu, jehož podstata supočívá V tom, že V krajní vnitřní částí OÍVDTH pro uložení ložiska v tělese převodovky je prostřednictvím svého osazení suvně ul-ožena plříruba opatřená na svém obvodě nejméně třemí členy pro uchycení stavěcích elementů, uložených v průchozích otvorech tělesa převodovky a opatřených orgánem pro zameztení sa-movolnéhuo uvolnění příruby. Posunutí vnějšího kroužku ložísk-a ve smě- ru ke konci ~hřídele se provede otáčaním | shavěcích elementů tak, že se osazení příru by opře o vnější krvoužek ložiska a zatlačí 1 .Y jej do požadované polohy. Potom se příru- ba pomocí stavěcích elementů uvede do ta- l k-ové polohy, .aby mezi osazením a vnějším kvoužkem ložiska vznikla vůle potřebné při tepelné dilataci.. Vynález se týká zařízení pro zajištění posunu vnějšího kroužku valivého ložiska, zejména .nosného lož-iska hřídwelwe převodovky,směrem ke konci hřídele.Počet a .rozměry převodovek, ve který-ch jsou instalována kola s ~dvojitě šikmým nebo šípovým ozubením, stál-e vzrůstá. Stále častěji jsou z různých důvodů hřídele těchto kol ukládny ve valivých, zejména dvojřadých naklápěcích válečkových ložiskách. K tomu, aby bylo zabezpečeno rovnoměrné dělení toku výkonu do -obou větví zrníněnych soukolí, je nutné, aby alespoň jeden z obou členů každého sou-koli měl možnost pohybu ve směru osy hřídrele. e-li -lrřídel uložen V kluzných ložiskách, pak je při správné konstrukcí a výrobě tato podmínka splněna. U hřídelů, uložených obvykle ve dvou valivých ložiskách, je však jeho pohyb možný pouze V mezích, daných výslednou axiální vůlí obou ložisek. Velikost této vůle je určena vzájemnou polohou vnějších kroužků l-ožisek V tělese převodovky, která závisí na jejich montáži. Se vzrůstajícími rozměry převodovek, u vícestupñ-ových převodovek se zmíněnými typy soukolí a u nástrčných převodovek je mnohdy možné se o rovnoměrnosti -dělení toku výkonu do obou větví soukolí .a tedy o správném ustavení ložisek přesvědvčit až po jejich konečné montáži a provozním zatĺžení.Nevýhody tohoto stavu vznikají, když v případě nesprávneho ustavení je posuv vnějších kroužků ložisek možný obvykle pouz-e směrem dovnitř, a to jejich zatlačováním prostřednictvím víček přes distanční vložky posuv směrem ven je možný pouze působením na opačný konec hřídele, tedy přes VläĺĺVá tělíska ložiska, což může ohrozit další spolehlivou funkci jednoho nebo obou ložisek, a je navíc velmi pracné. V případě, že ~úplrava polohy vnějších kroužků ložiska není provedena správně, může nerovnoměrné dělení toku výkonu způsobit výrazné zkracení životnosti ozubení a současně také ložisek, přetěžovaných v důsledku vznikající osové síly.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zajištění posunu vnějšího kroužku valivého ložiska, zejména nosného ložiska whřídele převodovky, směrem ke konci hří~ldele, jehož podstata spočívá v tom, že .v kraj.ní vnitřní části otvoru pro uložení ložisk-a V tělese převodovky, je prostřednictvím svého osazení suvně uložena příruba, opatřená na svém -obvodě nejméně třemi členy pro zachycení stavěcích elementů, uložených V průchozích otvorech tělesa převodovky a opatřených orgánem pro zamezení samovolného uvolnění příruby.Nového účinku je dosaženo tím, že se zcela odstraňuje dosavadnĺ neuvrčitost, s jakou jsou ustavovana valivá ložiskza hřídelů soukolí s šípovými, resp. dvojité šikmými zuby. Dále se umožňuje i ve smontovaném stavu převodovky ustavit ložiska do správné p-olohy, aniž ~by byla nevhodné zatěžována. Tím je odstraněno nebezpečí poruch, ply.noucích .z nesprávně prevedené montáže a zabezpečeno optimální využití únosnosti soukolí i ložisek.Příkland provedení zařízení podle vyiíálezu je v řezu znázorněn na připojeném výkrese.Hřídel 10 je V tělese 8 převodovky ul-ožen prostřednictvím valivých ložisek 11. V krajní vnitřní části otvorů 3 jsou svými osazenimi 2 nasunuty příruby 1, opatřené členy 4 pro zachyoení stavěcích eleme.ntů 5, například šroubů, procházejících průch-ozími otvory E v tělese 8 převodovky. Stavěci elementy 5 jsou na svých koncích oplatřeny příčnými otvory pro orgány 7, například závlačky, mezi nimiíž va přírubou 1 jsou nasunuty podložky 12.Funkce zařízení podle vynálezu spočíva V tom, ž-e je-li třeba posunout vnější kroužek ložiska H ve směru ke konci hřídele, provede se to otáčením stavěcích elementů 5, takže osazení 2 příruby 1 se opře o vnější kroužek ložiska 9 a tlačí ho v požadovaném směru. Po ustavení kroužku ložiska 9 do žádané polohy se otáčaním stavěcíoh elementů 5 v opačném lsměru a jejich případným zatiačením uvede příruba 1 do takové polohy,aby mezi jejím osazením 2 a vnějším kroužkem ložiska 9 vznikla vüle, která je potřebná při tepelné -dilataci převodovky, a aby oslazení 2 však zůstalo i nadále uloženo v krajní vnitřní části otvoru 3. Orgány 7 zajištují to, že během provozu nedojde k samovolnému vysunutí příruby 1 z otvoru 3.1. Zařízení pro zajištění posunu vnějšího kroužku vualivého ložiska, zejména nosného ložiska hřídele převodovky, směrem ke konci hřídele, vyznačené tím, že je tvořeno přírubou 1, uloženou suvně prostřednictvím svého osazení 2 v krajní vnitřní části otvoru 3, pro uložení Ilrřídelového ložiska v tělese 8 převodovky, a opat-řenou .na svém obvodu nejméně třemi členy 4, pro zachycení stave-cích elementů 5, uložených v průchozíoh otvorech 6 tělesa Bpřevodovky a opatřených orgánom 7 pro zamezení samovolného uvolnění příruby 1.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že členem 4 je třmen s čepem a stavěoím elementem 5 je šroub s okem a matice.4. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že orgánem 7 je závlačka, uložená v pří~č« ném otvoru stavěcího elementu 5.

MPK / Značky

Značky: valivého, zajištění, ložiska, kroužků, zařízení, vnějšího, posunu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218216-zarizeni-pro-zajisteni-posunu-vnejsiho-krouzku-valiveho-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zajištění posunu vnějšího kroužku valivého ložiska</a>

Podobne patenty