Číslo patentu: 218200

Dátum: 15.09.1984

Autor: Cabadaj Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na ovládanie skrutkových spojov. Momentový kľúč pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený nepravidelný šesťboký otvor. K telesu je otočne pripojený palec, ktorý je umiestnený s regulačnou pružinou, ktorá je spojená prostredníctvom regulátora s telesom kľúča.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vyhálezu CABADAJ JÁN ing., NOVE ZÁMKYVynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na ovládanie skrutkových spojov.Momentový kľúč pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený hepravidelný šesťboký otvor. K telesu je otočne pripojený palec,ktorý je umiestnený s reguląčnou pružínou,ktorá je spojená prostredníctvom regulátoraVynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým una ovládanie skrutkových» spojov.Doposiaľ známe konštrukcie momentových kľúčov sa vyznačujú tým, že sú určené na ovládanie skrutkového spoja jednej veľkosti, resp. zmena veľkosti skrutkového spoja si vyžaduje výmenu nástavcov. Tieto momen tové kľúče sú vybavené rapkáčovým me chanizmom, ktorý komplikuje ich konštrukciu a znižuje spoľahlivosť.«Uvedené nevýhody sú zmiernené momentovým kľúčom podľavynálezu, ktorého podstatou je, že na telese je jednak otočne uložený palec zasahujúci svojou rplylnule zakrivenou plochou do priestoru šesťbokého otvoru a jednak posuvne uložený regulátor regulačnou skrutkou, pričom palec je opatrený vybranim, pre voľné uloženie čapu regulačnej pružiny, ktorá prechádza cez regulátor a na druhom konci je ukotvená v telese.Prínosom vynálezu je, že konštrukcia. momentového kľúča umožňujúca ovládanieiskrutkového spoja záberom šesťbokého otvo ru a palca, ovládané-ho regulačnou pružinou,s hlavou skrutky, resp. s maticou určitého veľkostného rozsahu bez výmeny nástavcov. Naviac kombinácia šesťbokého otvoru a palca umožňuje ovládanie skrutkového spoja bez potreby vyberanie momentového kľúča s palcom zo záberu s hlavou alebo matice, čo urýchľuje a uľahčuje prácu s ním.Príklad prevedenia momentového kľúča- s palcom podľa vynálezu je znázornený v ná ryse na pripojenom výkrese.Momentový kľúč pozostáva z telesa 10, palca 20, regulačnej pružiny 30 a regulátora 40. Teleso 10 vybavené rukovätou 13 je opatrené šestbokým otvorom 11 nepravídelného tvaru,ktorý predstavuje oporu pri zábere s maticou alebo hlavou skrutky. Druhou oporou je ply nule zalcrivená plocha 21 palca 20, ktorý jeVeľkosť ovládacieho momentu daného odporom proti vychýleníru palca 20 zo svojej polohy, je regulované regulátorom 40 posuvne uloženým v telese 10 meniacim predpätie regulačnej pružiny 30, ktorá je, prevedená ako list pružnej ocele ukotvený v rukoväti 13 a spojený cez čap 31 s vybraním 23 palca 20. Nastavenie ovládacieho momentu predstavujúce zmenu ramena oceľovéholistu je realizované podľa stupnice 12, umiestnenej na telese 10, ktorá sa stanovuje pre určité veľkostireguleĺtora 40 je zabezpečované regulačnou skrutkou 41.Teleso 10 môže byť vybavené tiež neúplným šesťbokým otvorom 11.Pri manipulácii s momentovým kľúčom s palcom dochádza pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho (ovládlacíeho) momentu k prekonaniu odporu regulačnej pružiny 30 spôsobujúcej preklopenie palca 20 okolo jeho ložiska 14 a tým aj k uvoľneniu záberu plynule zakrivenej plochy 21 palca 20 s Maticou, alebo hlavou skrutky.1. Momentový kľúč, tvorený telesom so šesťbokým otvorom, vyznačujúci sa tým, že na telese (10) je jednak otočne uložený palec (20) zasahujúci svojouplyunule zakrívenou plochou (21) do priestoru šesťbokého otvoru (11) a jednak posuvne uložený regulátor (40) s regulačnou skrutkou (41),pričom palec (20) je opatrený vybraním(23) pre voľné uloženie čapu (31) regulačnej pružiny (30), ktorá prechádza, cez re gulátor (40) a na druhom konci je ukotvena v telese (10). .3. Momentový kľúč, podľa bodu l, vyznačujúci sa tým, že regulačná pružina (30) je tvorená pružným listom, ukotveným v rukoväti (13) telesa. (l 0).

MPK / Značky

Značky: momentový, kľúč

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218200-momentovy-kluc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Momentový kľúč</a>

Podobne patenty