Azidy 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Číslo patentu: 218188

Dátum: 15.09.1984

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spôsob prípravy azidov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu, ktoré sa podľa vynálezu pripravujú reakciou 5-nitro-2-furylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu, alebo reakciou 5-nitro-2-trinylchloridu, -bromidu alebo -trimetylamóniumbromidu s azidom sodným alebo azidom draselným v prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín, alkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov, ďalej v tioféne, sírouhlíku, acetonitride a vode alebo v ich zmesiach s vodou v rozmedzí teplôt 10 až 70 °C. Pripravené látky majú všeobecný vzorec I kde X je Cl, Br, N+3(CH3)3Br a Y je O, S.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynálezu VÉGH DANIEL ing. CSc., KOVÁČ JAROSLAV prof. ing. DrSc., BRATISLAVAVynález rieši spôsob prípravy azidov 5-nítro-Z-furšmnu a ä-nitro-Z-tiofěnu, ktoré sa podľa vynálezu pripravujú reakciou ñ-nitro-2-furylchlorídu, -bromidu alebo -trímetyl- amóníumbromídu, alebo reakciou 5-nitro-2-trinylchloridu, -bromidu alebo -trímetylamóniumbromídu s azidom sodným alebo azidom draselným V prostredí organických rozpúšťadiel zo skupiny aromatických kvapalných uhľovodíkov, éterov, esterov kyselín,alkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov, ďalej v tioféne, sínouhlíku, acetdnítride a vode alebo V ich zmesiach s vodou vrozmedzí teplôt 10 až 70 °C.Pripravené látky majú všeobecný vzorec IVynález sa týka azidov 5-nitro-2-furánu a 5-nitro-2-tiofénu a spôsobu ich prípravy.Zlúčeniny podľa vynálezu, ktoré neboli doteraz známe, sú azidy 5-nitro-2-furánu alebo 5-.nitro-2-tiofénu všeobecného vzorca Ikde Y je kyslíkalebo síra. Tieto zlúčeniny sa podľa vynálezu pripravujú spôsobom, ktorého podstatou je reakcia 5-nitro-2-furylch 1 oridu, -ibromídu alebo» -trimetylannóniumbromidu všeobecného vzorca IIkde X je chlór, bróm, trímetylamóniumbromid, s ązidom sodným alebo draselným vzorca N aNg, alebo KN 0 v prostredí organických rozpúštadiel zo skupiny aromatíckých kvapalných uhľovodíkov ako je benzén, xylén,éterov ako dietyléter, dinnetoxyetán, tetrahydrofurán, dioxán, esterov kyselín ako je octan metylnatý, octan etylnatý, ialkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov, ďalej v tioféne, síro uhlíku, acetonitrile a vode alebo v zmesiach s vodou V rozmedzí teplôt 10 až 70 °C. Reakcia prebieha podľa -rovnicezVýhoda spôsobu prípravy azidov 5-nitro-Z-furanu a 5-niitro-2-tiofénu podľa vynálezu spočíva V tom, že syntézy sú jednostupňové a výchádza sa z pomerne dostupných surovín za získania produktov vo vysokých výťažkoch a čistote.Syntetizované suroviny predstavujú novú skupinu aminofuránových a aminotiofénových derivátov s predpo-kladanou širokou možnosťou ďalšieho syntetického využitia pre prípravu biologicky aktívnych preparátov,syntetických intermediátov, syntetických farieb a podobne.Predmet vynálezu je ilustrovaný na príkladoch prevedenia.5 g 5-nitro-2-furyltrimetylamóniumbromidu sa rozpustilo v 40 m 1 vody a pridalo sa 50 ml benzénu za intenzívneho miešania. Ku zmesi sa ďalej naraz prilialo 2,6 g azidu sodného rozpusteného v 10 m 1 vody. Po 15 miminútach sa oddelila organické vrstva a vodná sa extrahovala trikrát vždy V 15 minútových intervaloch ďalšími dávkąmi 50 ml benzénu. Spojené benzénové extrakty sa suza vákua sa získalo 2,7 g (90 0/0) 5-nitro-2-furylazidu o tt. 41-43 °C.Pre C 4 H 2 N 4 O 3 (mol. hmotnosť 154,1) bolo elementárnou analýzou stanovené vypočítaná 27,42 0/0 C, 1,38 0/0 H, 38,37 0/0 N,stanovené 27,05 0/0 C, 1,50 0/0 H, 38,70 0/0 N. 1 H NHR .spektrum bolo namerané na prístroji Teslia. BS-467, TNS V CDCl 3 803 6,01 ppm őn 4 7,34 ppmJa.4 3,8 Hz.5 g 5-nitro-2-furylbromidu sa rozpustilo v 50 ml dimetoxyetánu .a pridalo sa 3 g ązidu sodného rozpusteného v 5 m 1 vody za intenzívneho miešania. Po 5 hodinách miešania a zahrievanía pri 40 °C sa rozpúštadlo oddestilovalo za vákua. Zvyšok sa ch-romatografoVal na silikageli za použitia benzénu ako eluentu. Získalo sa 2,9 g 5-tn-itro-2-furylalzidu o t.t. 4143 °C.4 g ô-nitro-Z-brórntiofénu a 4 g azidu sodného sa rozpustilo v 25 g tetrahydrofuránu a 10 ml vody a zahrievalo pri 40-50 °C 10 hodín. Po oddestilovaní rozpúštadla sa zvyšok čistil chromatograificky na, silikageli. Získalo sa 2,7 g 5-nitro-2-azidotiofénu vo forme oranžového sirupu. Pri destilácii prebieha rozklad.Pre pripravený C 4 N 0 N 4 O 2 S (mol. hmotnosť 170,0) bolo elementárnou analýzou stanovené10 g 5-nitro-2-tienyltrimetylamőniumbromidu sa rozpustilo V 100 ml vody za pridania 10 g azídu sodného. Do intenzívne miešanejreakčnej zmesi sa pri teplote miestnosti V 10minútových intervaloch prilialo 100 ml éteru a po 5 minútach sa oddelil 0 d vodnejvrstvy. Spojené éterové extrakty obsahu 500 ml sa vysušia MgSO 4, a po odfiltrovaní su~ šidla sa éter oddestiluje za vákua. Zvyšok sa čistí chromatograficky na stĺpci silikagelu za použitia eluentu benzénu. Získa sa 4,7 g 5 ~-nitro-Z-azidotiofénu vo forme onamžovej sirupovitej látky, ktorej fyzikálne-chemické konštanty sú uvedené V príklade 3.kde Y je kyslík alebo sira.2. Spôsob prípravy zlúčením podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že 5 ~nítro-2-furylch 1 orid, -bromíd alebo -trimetylamóniumbromid vzorce. II.kde X je vždy C 1, Br, N(CH 3)3 Br, reagujú s azidom sodným NaNg alebo azidom draselným KNg V prostredi organických rozpúšťadiel zó skupiny aromatickýchv kvapalných uhľovodíkov »ak-o je benzén, xylén, éterov ako tetrahydrofurán,dioxán, esterov kyselín ako je octan metylnatý, octan etylnatý, alkoholov s počtom 1 až 5 uhlíkov, ďalej fcioféne, sirouhlíku, acetonitrile a vode alebo v zmesiach s vodou

MPK / Značky

Značky: azidy, 5-nitro-2-tiofénu, spôsob, přípravy, 5-nitro-2-furánu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218188-azidy-5-nitro-2-furanu-alebo-5-nitro-2-tiofenu-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Azidy 5-nitro-2-furánu alebo 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty