Zariadenie na popisovanie farbou

Číslo patentu: 218186

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štefl Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetom vynálezu je zariadenie na popisovanie farbou, najmä na vyplňovanie gravírovaných nápisov, ktoré umožňuje jednoduché vyfarbovanie nápisov v laku na normálny, ako i špeciálny povrch. Účelom vynálezu je umožniť jednoduché vyfarbovanie nápisov tlakovým nanášaním farby trubičkovým perom. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že prietok farby je zaisťovaný vnútorným pretlakom, ktorý je regulovateľný v závislosti na požadovanom prietoku vyplňovanej farby.

Text

Pozerať všetko

i Autor vynálezu ŠTEFL MILOŠ ing., BRNO(54) Zariadenie na popisovanie farbou..Predmetom vynálezu je zariadenie na popisovanie farbou., najmä na vyplňovanie gravírovaných nápisov, ktoré umožňuje jednoduché vyfarbovaluie nápisov V laku navynálezu je umožniť jednoduché vyfarbova ~~nie nápisovtlako-vým nanášaním farby truUvedeného účelu sa dosiahne tým, že prietok farby je zaisťovaný vnútorným pretlakom, ktorý je regulovatelĺný v závislosti na požadovanom prietoku vyplňovanej farby.Vynález sa týka zariadenia na popisovanie farbou, najmä na vyplňovanie gravírovasiých napisov.Gravírované nápisy sa doteraz vyplňovali tak, že sa na celý nápis a najbližšie okolie naniesla vyplňovacia farba a po čiastočnom zaschnutí sa prebytočná farba odstránila pomocou textilnej tkaniny namočenej do riedidla. -Tento spôsob bol vyhovujúci pre klasický hladký povrch. V prípade laku s plastickým povrchom, vzhľadom na jeho nerovnosť a značnú pórovitost, tento spôsob nevyhovuje, pretožeprebytočná farba nedá dokonale odstrániť. Intenzívne čistenie zanecháva na okolí nápisu matný povrch a póry vo farbe zostávajú i tak zaplnené,pričom dochádza i k čiastočnému odstráneniu farby z vyplneného nápísu.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na popisovanie farbou, najmä na vyplňovanie gravírovaných nápisov, ktoré pozostáva z valcového tela s priechodzím pozdĺžnym otvorom, ku ktorému je rozoberateľne prípojený zásobník farby s vymeniteľným hrotom trubíčkového pena, ktorého podstatou je, že vstupná časť je s valcovým telom pevne spojená cez clonu a jej druhý koniec je ohybnou hadičkou spojiteľný so zdrojom tlakového vzduchu, kde pod horným okrajom zásobníka farby je vytvorený priečny výfukový otvor spojujúci dutinu zásobníka farb s okolitou atmosférou.Zariadenie podľa vynálezu je ľahko ovládateľné a pnacuje spoľahlivo už po krátkom zacvičení určeného pracovníka. Týmto zariadením možno vypĺňať farbou gravírované nápisy .na paneloch so špeciálnou úpravou povrchu, ktoré nebolo možné iným spôsobom vyplniť.Zariadenie je možné využití obecne tam,kde obdobné beztliaké popisovacie zariadenia zlyhávajú napr. pre hustejšiu konzistenciu farby, tenkú stopu popisu a pod.Zariadenie podľa vynálezu pracuje na princípe trubičkového pera. Prietok farby je zaistovaný vnútorným pretlakom, ktorý je regulovateľný V závislosti na požadovanom prietoku vyplňovacej farby.Uzatváranie a otváranie prietoku farby v závislosti na potrebe sa vykonáva vnútorným pretlakom do atmosféry.Príklad zariadenia na popisovanie farbou,najmä na vyplňovanie gravírovaných nápisov podľa vynálezu je znázornený na výkrese. Prívod tlaku vzduchu sa vykonáva ohybnou hadičkou 1 z umelej hmoty., Pred vstupom do vlastného valcového tela 4 vzduch prechádza clonou 3, ktorá obmedzuje straty vzduchu na minimum, pokiaľ sa nepiše. Clona 3 je uložená medzi vstupnou časťou 2 a valcovým telom 4, ktoré sú navzájom zletované. Vlastný zásobník 5 farby je V hornej časti opatrený priečnym výfukovým otvorom 7, ktorým sa prstom ruky vykonáva ovládanie prietoku farby Priečny výfukový otvor 7 spája dutinu zásobníka 5 farby s okoliťou atmosférou. Na spodnej časti zásobníka 5 farby je vymenitefným spôsobom nasadený hrot trubičkového pena 6, ktoré je možné podľa potreby priemeru meniť.Po naplneni zásobníka farbou, zoskrutkoVaní a vyregulovani tlaku je možné uskutočniť vlastné písanie. Zariadenie sa nasadí do drážky, súčasne sa upchá otvor. Rýchlosť popisovatnia je-možné regulovať zmenou tlaku.Zariadenie na popisovanie farbou, najmä na vyplňovanie gravirovaných nápisov, ktoré pozostáva z valcového tela s priechodzím pozdĺžnym otvorom, ku ktorému je rozoberateľne pripojený zásobník farby s vymenitelĺným hrotom trubičkového pera, vyznačujúce sa tým, že vstupná časť (2) je s valco vým telom (4) pevne spojená cez clonu (3) a jej druhý koniec je ohybnou hadičkou (l) spojiteľný so zdrojom tlakového vzduchu,kde pod horným okrajom zásobníka (5) farby je vytvorený priečmy výfukový otvor (7) spojujúci dutinu zásobníka (5) farby sokolitou atmosférou.

MPK / Značky

Značky: popisovanie, zariadenie, farbou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218186-zariadenie-na-popisovanie-farbou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na popisovanie farbou</a>

Podobne patenty