Zariadenie na odstraňovanie natlačených pilín na rezive a prizmách

Číslo patentu: 218185

Dátum: 15.09.1984

Autori: Michalka Štefan, Lengyel Gejza

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši zariadenie na odstraňovanie natlačených pilín na rezive a prizmách v reze za pílovými listami pri spracovaní guľatiny na rámových pílach. V súčasnej dobe nie je známe zariadenie, ktoré by odstraňovalo natlačené piliny v reze za rámovou pílou z reziva a priziem, ktoré piliny roznášajú po cele] dĺžke technologického toku spravovaného materiálu. Odstraňovanie natlačených pilín rieši vynález, ktorého podstata spočíva v tom, že na chrbte pílového pásu je upevnený na úchytkách spletený oceľový drôt so stieračom pilín. Zariadenie podľa vynálezu odstráni natlačené piliny na rezive priamo do odsávacieho zariadenia pod rámovou pílou.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEJZY (45) Vydané 15 09 84(75) Autor vynálezu MICHALKA ŠTEFAN, LENGYEL GEJZA, BRATISLAVA(54) Zariadenie nad odstraňovanie natlaąčených pilín na rezive a prizmáchVyznález rieši zariadenie na odstraňovanie natlačemých pilín na rezdve a prizmách v reze za pilovými listami pri spracovaní guľatiny na rárrnových pílach.V súčasnej dobe nie je známe zariadenie,ktoré by odstraňowalo natlačené piliny V reze za rámovou pilou z reziva a priziem, ktoré piliny roznášajú po celej dĺžke technologického boku spracované-ho materiálu.Odstraňovanie natlačených pilín rieši vy nález, ktorého podstata spočíva v tom, že na chrbte pílového .pásu je upevnený na úchyt- kácwh spletený oceľový drôt so stieračom pilín.Zariadenie podľa vynálezu odstráni natlačetné piliny na rezive priamo do odsávacíeho zariadenia pod rázmovou pílou.Vynález rieši zariadenie na odstraňovanie natlačených pilín na rezive a prizmách V reze za pílołvými listami pri spracovaní guľatiny na rámových pílach.Doteraz nie je známe zariadenie ktoré by odstraňovalo natlačené piliny v reze za rámovou pílou z reziva a priziem, ktoré sú pri poreze na rámovkách unáša-né na dopravných zariadeniach a otrasmi padajú z nich piliny pod dopravníky. Odstraňovanie pilín spod dopravných zariadení je obtiažne a prevádza sa hlavne ručne. Spracovaný ma.teriál roznáša píliny po celej dĺžke technologického toku a znečistuje pracovné prostredie.Uvedené nedostatky rieši zariadenie na odstraňovainie natlačených piliun, ktorého podstata spočíva v tom, že na chrbte pílového pásu je upevnený na úchytke spodnej a úchytke hornej spletený oceľový drôt so stieračom pilín a napínacou skrutkou.Použitím stierača pilín podľa vynálezu sa dosiahne nový účinok hlavne v tom, že odstráni natlačené piliny na rezive do odsá vacieho zariadenia priamo pod rámovou pí- rlou. Pracovník obsluhujúci rámovú pílu nebude musiet odstraňovať piliny za rámovkou do odsávacieho zariadenia, ale sa bude pLne venovať porezu, čím sa zvýši jeho pracovný výkon. Znížia sa náklady na odstraňovaniepilín v píľnici, ktoré sú roznášané na spracovanom rezive v priestore celého technologického toku.Príklad konštrukčného zhotovenia stierača podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornenie úchytky hornej s napínacou skrutkou, obr. 2 znázorňuje pohľad na chrbát pílového pásu,obr. 3 znázorňuje bočný pohľad na pilový pás s upevneným odstraňovačom pilín.Zariadenie na odstraňovanie pilín je vyhotovené z dvoch spletených oceľových drôtov 5 zakončených na spodnej strane okom pre zavesenie na úchytke spodnej 6. V stred.nej časti - V dlžke pílových zubov je stierač pili-n 4 vytvorený tak, že V spletených oceľových drôtoch 5 o hrúbke 1 mm až 2 mm sú upevnené oceľové drôtiky o priemere 0,3 mm až 0,7 mma dĺžke 7 mm až 12 mm,ktoré vytvárajú kruhový špirálový stierač. Horná časť spletených oceľových drôtov 5 je fíxovaná v napíLnacej skrutke 3, ktorá je upevnená V úchytke hornej 2. Úchytka spodná 6 je upevnená v rybine, zakončená háč korn a zaistené proti bočnému posunutiuskrutkou 8. Úchytka horná 2 je obdobne upevnené a zaístená skrutkou 8, ale je na strane chrbta pílového pásu 1 vyhotovená s otvorom pre napínaciu skrutku 3 stíerača pilin 4.Zariadenie na odstraňovanie natlačených pilín na rezive a prizmách, vyznačujúce sa tým, že spletený oceľový drôt (5) s napína 1 vycou skrutkou (3) a so stieračom piľín (4) je upevnený na chrbte pílového pásu (1) úchytkou spodnou (6) a úchytkou hornou (2).)

MPK / Značky

Značky: zariadenie, natlačených, pilín, prizmách, odstraňovanie, rezive

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218185-zariadenie-na-odstranovanie-natlacenych-pilin-na-rezive-a-prizmach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odstraňovanie natlačených pilín na rezive a prizmách</a>

Podobne patenty