Organické urýchľovače vulkanizácie izobutylizoprénového kaučuku, neuvoľnujúce zdravotne závadné látky

Číslo patentu: 218183

Dátum: 15.09.1984

Autori: Argaláš Peter, Orlík Ivo, Karvaš Milan, Kvasnica Jozef, Riecka Viera

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patrí do oboru chémie. Rieši odstránenie emisie zdravotne závadných látok, najmä sírouhlíka, pri spravovaní surových butylkaučukových zmesí. Spočíva v tom, že sa vo vulkanizačnom systéme, obvykle obsahujúcom síru a kysličník zinočnatý použijú ako organické urýchľovače vulkanizácie zmesi normálnych a bázických zinočnatých solí 0,0'-diesterov kyseliny tionotiolfosforečnej, najmä 0-2-etylhexyl-0-'-butylesteru kyseliny tionotiolfosforečnej, spolu s 2,2'-dibenzotiazoldisulfidom. Vynález sa môže využiť v gumárenskej technológii najmä vo výrobe vzdušníc pre motorové vozidlá.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY (45) Vydané 15 09 34Autor vynálezu KVASNICA JOZEF ing., PUCHOV, RIECKA VIERA in ., KOŠECA,ARGALÁŠ PETER ing., KARVAŠ MILAN ing. CSc., ORL K IVO ing.,BRATISLAVA(54) Organické urýchľovače vulkanizácie izobutylizoprénového kaučuku,neuvoľňujúce zdravotne závadné látkyVynález patrí do oboru chémie. Rieši odstránenie emisie zdravotne závadných látok,najmä sírouhlíka, pri spracovaní surových butylkaučukových zmesí. spočíva v tom, že sa vo vulkanizačnom systéme, obvykle obsahujúcom síru a kyslíičník zinočnatý použijú ako organické urýchľovače vulkanizácie zmesi normálnych a báziokých zinočnatých solí 0,0-diesterov kyseliny tionotiolfosforečnej,najmä O-Z-etylhexyl-OJ-butylesteru kyseliny tíonotiolfosforečnej, spolu s 2,2-díbenzotíazoldisulfidom. Vynález sa môže využiť v gu~ márenskej technológii najmä vo výrobe vzdušníc pre motorové vozidlá.Vynález sa týka použitia zmesi normálnych a bázických zinoćnatých soli 0,0-diesterov kyseliny tiornotiolfosforečnej najmä 0,2-etylhexyl-0-butylesteru kyseliny tionotiolfosforečnej a 2,2 Cdibenztiazoldisulfidu v sírnom vulkanizačnom systéme pre izobutylizoprénový kaučuk, skrátene označovaný ako butylkaučuk.Izobutylizoprénový kaučuk, skrátene označovaný ako butylkaučuk, nachádza vďakasvojej nízkej plymoprepustnosti a dobrej odol nosti proti degradácii uplatnenie najmä vo výrobkoch určených pre automobilový priemysel (vzdušnice, lisovacie membrány pre výrobu plášťov), stavebníctvo (panelové tesnenia), výrobu káblov (oplášťovanie) a podobne.V dôsledku nízkej lnenasýtenosti vyžaduje jeho vulkanizácia sírou, aktivovaná kysličníkom zinočnatým, prítomnosť organických urýchľovačov.Konvenčne používané sírne Vulkanizačnésystémy obsahujúce napríklad tetnametyltiuramdisultid v kombinácií s 2,2-dibenzotiazoldisulfídorn, poskytujú požadované vlastnosti surových zmesiach aj príslušným vulkaanizátom, ale v procese spracovania, napríklad miešania, vytltačovlania a najmä Vulkanizácie, uvoľňujú relatívne vysoké koncentrácie chemických škodlívín, znečisťujúcichpracovné prostredie gumárskych prevádzok.Hlavnou škodlivinou je sírouhlík. Tieto nevýhody odstraňuje prakticky podľavynálezu použitie zmesi normálnych a bázických zinočnatých solí 0,0-diesterov tionotiolfosforečnej kyseliny, najmä 0-2-etylhexyl-ď-butylesteru kyseliny tionotiolfosforečnej spolu s 2,2-dibenzotiazoldisulfidom ako organických urýchľovačov vulkanizácie, V sírnom vulkanizačnom systéme pre izobutylizoprénový kaučuk neuvoľňujúcich zdravotne závadné látky.Vynález je založený na zatiaľ neznámom zistení, že ak sa použije pri vulkanrizácii butylkaučuku v úlohe organických urýchľovačov vulkanizácie o sebe známej zmesi, založenej na zinočnatých soliach 0,0-diesterov kyseliny tionotiolfosforečnej a 2,2-dibenztiazoldisulfidu vo vulikanizacných systémoch,ktoré obvykle obsahujú siru a kysličník zinočtnatý, nedochádza prakticky k uvoľňovauniu zdravotne závadných látok. Je to vďaka vhodnej štruktúre prítomnej zinočnatej soli 0,0-«diesterov kyseliny tionotiolfosforečnej.Výhody použitia zmesi urýchľovačov podľa vynálezu a bežne používaným Vulkanizačným systémom ilustrujú tabuľky 1 a 2, ktoré obsahujú charakteristiky gumárenských zmesi za použitia vulkąnizačných systémov s 2,2-dibenztiazoldisulfidom a tetrametyltiuramdisulfidom, s 2,Zľdibenztiazoldisulfidom a 0-2-etylhexyl-ď-butylestérom kyseliny tionotiolfosforečnej, resp. len s te-trametyltríuramdisulfidom alebo s 0-2-etylhexyl-W-butylesterom kyseliny tíonotiolf-osforečnej.zložka vulk. sytstému , zmes 1 zmes 2 sir-a dsk 2,0 2,0 mŕ-dibanmtziazohdiisulfid dsk 0,5 ,1,0 tetnametyltiuramdisulfid i disk 1,0 .zmes normálnej a bámiolçej zinočniatej soli O-Z-eylhexyl--W-burtylesterru kyseliny timoďioxlfosfovečrxej dsk 3,0 vulk. charakteristiky, Rheometer 100, 155 Cl dsk sú hmotncstné diely na 100 hmotnostným dielov kaučukuZ tabuľky 1 vyplýva, že hoci Vulkanizačné charakteristiky porovnávarných gumárenských zmesí sú veľmi podobné, je výrazný rozdiel V uvoľňovanom sirouhliku.Tabuľka 2 ukazuje ako podstatne ovplyv ňujú OJY-diestery kyseliny tionotiolfosforeč- , nej množstvo uvoľňovaného sírouhlíka v porovnaní s tetrametyltiuramdisulfidom.Vulkianízácia zmesí butyllcaučulzu lC 1510. á ŕ/ł mg CS 2 vzorky vo vzor. ,1 vzduchu cas v min xnavłazka system 1 0,50 7 2,4 2 g tetnaxtnetyltiunamdisulfid a síra 2 0,65 ~ 12 pod 0,001 4 g OwZ-entylheuxyl-(ľ-butylester kyisezliny tíonoiiolñolsfmeůnej a sínao 3. 100 18 pod 0,001 4 g O-Z-evtylhexyl-Ol-butylesrter kyiseliny tionofciotlñotsforeůnvej e sím 4 ~ 11,00 «l 3 pod 0,0014 g O-Z-eťcylheacyl-Oübutylesťner kyseliny tilono ciolfotsdiorečmej bez síryPri realizácii vulkanizačných systémov organickými urýchľovačmi podľa vynálezu je možné pracovať podľa potreby i s inými vzájomnými koncentračnými pomermí týchto urýchľovačov než ako sú uvedené V tabuľke 1. Priaznívých výsledkov z hľadiska uvoľňovanią zdravotne závadných látok sa zásadne dosahuje, ak sa použije 2,2 dibenzotiazoldisulfid v koncentráciách 0,5 až 3 a zmes nor málnej a bázickej zinočnatej soli (Lĺľ-diesteru kyseliny tionotiolfosforečnej V koncentráciách 0,5 až 6 hmotnostných dielov na 100 hmotnostných dielov butylkaučuku.V prípade, že výrobca dáva prednosť práškovým produktom pre Vulkanizačné systémy,je možné aplikovať 0,0-diestery kyseliny tionotíolfosforečnej adsorbovaných na ínertnom mosiči, napr. kyslivčníku kremñčirtom.Použitie zmesi normálnych a bázických zinočnatých solí 0,0-diesterov kyseliny tionotiolfosforečnej, najmä 0-2-etylhexyl-0-butylesteru kyseliny tionotiolfosforečnej spolu s 2,2 ídibenztiazoldisulfidom ako organickýchurýchľovačov vulkanizácie neuvoľňujúcich zdravotne závądné látky, V sírnorn Vulkanizaěnom systéme pre izobutylizoprénový kaučuk.

MPK / Značky

Značky: urychlovače, závadné, látky, vulkanizácie, izobutylizoprénového, zdravotne, organické, kaučuku, neuvoľnujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218183-organicke-urychlovace-vulkanizacie-izobutylizoprenoveho-kaucuku-neuvolnujuce-zdravotne-zavadne-latky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Organické urýchľovače vulkanizácie izobutylizoprénového kaučuku, neuvoľnujúce zdravotne závadné látky</a>

Podobne patenty