Prídavné zariadenie k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fólií

Číslo patentu: 218173

Dátum: 15.09.1984

Autori: Uhlár Vladimír, Ďurta Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je zvarovanie polyetylénových fólií pri ľahkom priložení prídavného zariadenia k prekrytým koncom zváranej fólie, ktorá môže byť opretá o balený výrobok, bez akéhokoľvek poškodenia výrobku, pri súčasnom dodržaní kvality a estetiky zvaru. Ďalej umožňuje jednoduchú manipuláciu aj pri tvarovaní fólií na ťažkoprístupných miestach na obalovaných výrobkoch. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že k tepelnému zdroju je pripojená elektródová týč, cez ktorú je vyhrievaná elektróda, odizolovaná od držiaka tepelnou izoláciou. V ložiskách držiaka je otočne uchytené výkyvné rameno opatrené teflónom napustenou sklotextilnou páskou, umiestnenou v dobe tvaru medzi vyhrievanou elektródou a tvarovanou fóliou. Použitie je možné všade tam, kde je potrebné baliť objemné a hmotné predmety do polyetylénových fólií.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY AOBIEW (45) Vydané 15 09 84(75) i Autor Vynálezu UHLÁR VLADIMIR, DURTA MARIÁN, KAMENEC POD VTÁČNIKOM(54) Prídavné zariadenie k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fóliíÚčelom vynálezu je zvarovanie polyetylé~ nových fólii pri ľrahkom priložení prídavného zariadenia k prekrytým koncom zváranej fólie, ktorá môže byť opretá o balený výrobok,bez akéhokoľvek poškodenia výrobku, pri súčasnom dodržaní kvality a estetiky zvaru, Ďalej umožňuje jednoduchú manipuláciu aj pri zvarovaní fólií na ťažkoprístupných miestach na obalovaných výrobkoch.Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že k tepelnému zdroju je pripojená elektródové tyč,cez ktorú je vyhrievaná elektróda, odizolovamá od držiakia tepelnou izoláciou. V ložiskách držiaka je otočne uchytené Výkyvné rameno opatrené teflónom napusteznou sklotextilnou páskou, urniestnenou V dobe zvaru medzi vyhrievanou elektródou a zvarovanou fóliou.Použitie je možné všade tam, kde je potrebvné bzaliť objemné a hmotné predmety do polyetylénových fólií.Vynález sa týka prídavného zariadenia k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fólií.Doposiaľ sa na balenie výrobkov do polyetylénových fólií ako spojovací prvok používala lepiaca páska z PVC alebo rôzne druhy zváracích klieští. V prípade použitia lepiacej pásky z PVC na spojovanie polyetylénových fólií, je nevýhodou to, že treba na jej nákup vynaložiť určité náklady najmä, ak sa nakupovala V zahraničí a pritom vzhľad spoja nie je estetický. Pri použití zváracích klieští je treba zvárané konce fólií ručne prekladať jednu cez druhú a takto upravené vkladať do zváracích klieští, kde sa potom stlačením previedol zvar. Spomínané ručná manipulácia značne znižuje výkon a zvyšuje prácnosť. Ďalej sú známe jednoúčelové zariadenia,ktoré slúžia na zváranie fólii, ale ich nevýhodou je to, že ich hmotnosť neumožňuje prenos na rôzne pracoviská, kde je potrebné previesť zvar, napr. pri balení tvarovaných,ťažkoprístupných alebo rozmerných výrobkov.Uvedené nedostatky súčasného stavu do značnej miery odstraňuje prídavné zariadenie k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fólií, ktorého podstata spočíva V tom, že pozostáva z vyhriev-anej elek tródy a držiaka, medzi ktorými je uložená te pelná izolácia, pričom v ložiskách držiaka je otočne uchytené Výkyvné rameno, opatrené teflónom napustenou sklotextilnou páskou,umiestnenou v dobe zvaru medzi vyhrievanou elektródou a zvarovanou fóliou.Výhody riešenia podľa vynálezu spočívajúdochádza už pri priložení a líahkom pritlačení prídavného zariadenia k prekrytým koncom zváranej fólie opretých priamo o balený výrobok, bez akéhokoľvek poškodenia výrobku pri súčasnom dodržaní kvality zvaru, ajpríprava fólie pred prevedením zvaru, odstráni sa ručná manipulácia s prípravou i obsluha celého zváracieho zariadenia fólií. Práca sa zracionalitzuje aj tým, že po prevedení zva ru a odtiahnutí prídavného zariadenia sa Výkyvné rameno držiaka samočinne, vlastnou hmotnosťou, odklopí od vyhríevanej elektródy. Predmetné zariadenie svojou nízkou hmotnosťou a malými rozmermi umožňuje jednoduchú manipuláciu pri zvarovani aj na ťažkoprístupných miestach na balesných výrobkoch. Použitím prídavného zariadenia sa dosiahne úspora na materiálových nákladoch,nakolko nie je potrebné používať lepiace pásky. Pri zváraní obalových fólií takmer nie je potrebná manipulácia s balenýmí výrobkami, pretože zvar je možné previesť na ľubovoľnom mieste výrobku ručným premiestvnením prídavného zariadenia k potrebnému miestu zvaru.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený príečny rez prídavným zariadením podľa vynálezu a na obr. 2 je pohľad zhora na zariadenie.Pre prípad riešenia prídavného zariadenia podľa vy-nálezu sa použila ako zdroj tepla 8 elektrická pájka, do ktorej sa pomocou skrutky 5 upevni elektródová tyč 4, ktorá je pripojená na vyhrievanú elektródu 2. V držiaku 6 je V ložiskách 1 otočne uchytené Výkyvné rameno 11, ktoré je opatrené sklotextilnou páskou 3 napustenou teflónom. Pritlačením prídavného zariadenia o zvarovanú fóliu 10 sa Výkyvné rameno 11 so sklotextilinou páskou 3 samočinne vsunie medzi vyhrievanú elektródu 2 a zváranú fóliu 10, ktorá môže byť opretá o balený výrobok 9, napr. látka,anábytok, čalúnenie alebo inú podložku, pričom nedôjde k ich poškodeniu a kvalita zvaru zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám. Po prevedení zvaru sa prídavné zariadenie od-»v diali od výrobku a Výkyvné rameno 11 sa v ložiskách l samočimne, vlastnou hmotnosťou, odklopí od vyhrievanej elektródy 2.Prídavné zariadenie podľa vynálezu sa dá použiť pri balení rôznych výrobkov, kde ako baliaci materiál slúži polyetylénová fólia,predovšetkým pri balení objemných a hmotných predmetov, kde sa využije výhoda prevedenia zvaru na ľubovoľnom mieste obalu výrobku.Prídavné zariadenie k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fólií, vyhrievané z tepelného zdroja, v ktorom je upevnenia elektródová tyč pomocou sk-rutky,vyznačené tým, že pozostáva z vyhrievanej elektródy (2) a držiaka (6), medzi ktorými jevložená tepelná izolácia (7), pričom v ložiskách (1) držiaka (6) je otočne uchytené výkyvné rameno (11), opatrené teflónom napustenou sklotextilnou páskou (3), umiestnenou v dobe zvaru medzi vyhrievanou elektródou

MPK / Značky

Značky: přídavné, fólií, zváranie, tepelnému, polyetylénových, zdrojů, bodové, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218173-pridavne-zariadenie-k-tepelnemu-zdroju-na-bodove-zvaranie-polyetylenovych-folii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prídavné zariadenie k tepelnému zdroju na bodové zváranie polyetylénových fólií</a>

Podobne patenty