Ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomera

Číslo patentu: 218167

Dátum: 15.09.1984

Autor: Rusina Viktor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši elektrické zapojenie vinutí meracieho systému elektrického diaľkového obrátkomera pri spojení s vysielačom elektrického diaľkového obrátkomera. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do obvodu striedavého prúdu, vytvoreného zakaždým vinutím prijímacej fázy meracieho systému a vinutím príslušnej vysielacej fázy vysielača elektrického diaľkového obrátkomera, je sériove zapojený stabilizátor striedavého prúdu. Vinutie každej prijímacej fázy pozostáva z prepínateľných sekcií. Vynález možno využiť vo všetkých odboroch, kde treba, diaľkove merať obrátky rotujúcich častí, ako sú napr. v strojárstve automobilová a letecká technika.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO WNÁLEZY (45) Vydané j 15 09 84(hál) Ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomeraVynález rieši elektrické zapojenie vinutí meracieho systému elektrického diaľkového obrátkomera pri spojení s vysielačom elektnického diaľkového obrátko-mera.Podstata vynálezu spočíva V tom, že do obvodu striedavého jarúdu, vytvoreného zakaždým vinutím prijímacej fázy menacieho systému ą vinutím príslušnej vysielacej fázy vysielača elektrického diaľkového obrátkomera, je sériove zapojený stabilizátor striedavého prúdu. Vinutzie kxaždej prijímacej fázy pozostáva z prepínateľných sekcií.Vynález možno využiť vo všetkých odboroch, kde trebą dialkove merať obrátky rotujúcich častí, ako sú napr. V strojárstve automobilová a letecká technika.íVynález sa týka ukazovateľa elektrického diaľkového obrátkomera, u ktorého sa rieši zapojenie vinutí jeho indukčného meracieho systému pri spojení s Vysielačom elektrického diaľkového obrátkomera, tvoreným V podstate generátorom viacfázového striedavého napätia. Doteraz sa ako ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomera V spojení s príslušným vysielačom používa kombinácia synchrónneho elektromotorčeka a magnetického meracieho systému s rotujúcimi permanent nými magnetmL ktoré účinkom Vírivých prú dov strhávajú otočné uložený hliníkový bubiemok alebo disk a vyvolávajú tak merací moment tohto meracieho systému. Nevýhodou používaných ukazovateľov je zväčšená hmotnosť a rozmernost z dôvodu agregácie samotného magnetického meracieho systému so syrnchrrórmym elektromortorčekom.Tieto nevýhody podstatne zmenšuje ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomera podľa vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom,že do obvodu striedavého prúdu, vytvoreného zakaždým medzi jedným z» vývodov vi»nutina každej prijímacej fázy indukčného meracieho systému elektrického diaľkového obrátkomera a jedným z vývodov vinutia každej vysielacej fázy vysielača elektrického diaľkového obrátkomera je sériovo zapojený V podstate stabilizátor striedavého prúdu. Vinutie každej prijímacej fázy indukčného meracieho systému elektrického diaľkového obrátkomera pozostáva z prepínateľných sekcií.Zapojením stabilízátorov striedavého prú du do obvodov vinutí prijímacích fáz indukč ného meracieho systému sa ukazovateľ podľa vynálezu zjednoduší, zmenší sa jeho hmotnost a rozmernost, pretože netreba použiť osobitný synchrónny elektromotorček. Stabilizátory striedavého prúdu možno výhodne umiestniť do jedného prístrojového celku spoločne s indukčným meracím systémom. Prepínąteľné sekcie vinutia prijímací-ch fáz umožňujú v príąpade potreby meniť rozsah merania obrátok prepínaním počtu pólov vinutia.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený jeden príklad elektrického zapojenia ukazovateľa podľa vynálezu.Vysielač ll) elektrického diaľkového obrát komena, v konkrétnom prípade generátor trojfázového napätia, je opatrený tromi vývodmi 11, 12, 13 vinutia každej z troch vysielacích fáz 01, 02, 03.Indukčný merací systém 20 elektrického diaľkového obrátkomera je tvorený V konkrétqnom prípade trojfázovým vinutím prijiŕnacích, fáz 1, 2, 3, zapojených do hviezdy a opatrených tromi vývodmi 21, 22, 23, pričom vinutie každej prijímacej fázy 1, 2, 3 pozostáva z prepínateľných sekcií la, lb, 2 a,2 b, 3 a, 3 b.Do troch obvodov striedavého prúdu, Vytvorených zakaždým medzi jedným z vývodov 11, 12, 13 vysielača 10 a jedným. z vývodov 21, 22, 23 indukčného meracieho systému 20 elektrického diaľkového okrátkomera sú sériové zapojené tri stabilizátory 31,32, 33-striedavého prúdu, V podstate dvojpóly s voltampérovou charakteristikou nelineárnych odporov, takzvané zdroje konštantného prúdu, skonštruované napriklad s použitím poľą riadených tralnzistorrov.Trojfázový striedavý prúd s frekvenciou danou V podstate obráükanri meraného objektu a s ním spojeného vysielača 10 elektrického diaľkového obrátkomera a s intenzitou,udržiavanou nezávisle od frekvenčnej závislosti všetkých impedancií V obvode tohto prúdu na konštantnej hodnote danej každým zo stabilizátorov 31, 32, 33 striedavého prúdu vytvára prietokom cez vinutia prijímacích fáz 1, 2, 3 indukčného meracieho systému 20 elektrického diaľkového obrátkomera točivé magnetické pole s konštantnou amplitúdou. Nla otočné uložený hliníkový bubiehok alebo disk, umiestnený v tomto magnetickom poli pôsobí teda oproti momentu direktívnej špirály krútiaci merací moment, priamo úmerný uhlovej rýchlosti meraného objektu.Ukazovateľ podľa vynálezu má takmer li.neárny priebeh stupnice. Odchýlka od lineárneho priebehu je daná stratami vírivými prúdmi V použitom magnetickom obvode indukčného meracieho systému 20, ktoré pre daný frekvenčný rozsah možno účinne zmenšiť. Teplotnú závislost údaja ukazovateľa podľa vynálezu možno kompenzovat známymi spôsobmi alebo protipôsobiacou teplotnou závislostou použitého stabilizátora striedavého prúdu.1. Ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomera s indukčným meracím systémom,opatreným Viacfázovým vinutím a vo Vzduchovej medzere magnetického obvodu otočne uloženým hliníkovým bubienkom alebo diskom s-direktívnou špirálou,pripojený na vysielač elektrického dialkového obrátkomera, tvorený generátororn Viacfázového striedavého napätia, vyznačujúci sa tým, že do obvodu striedavého prúdu, vytvoreného zakaždým medzi jedným z vývodov (21, 22, 23) vinutia každej prijímacej fázy (l, 2, 3) indukčného mera cieho systému (20) elektrického diaľkového obrátkomerą a jedným z vývodov(11, 12, 13) vinutia každej vysielacej fázy(01, 02, 03) vysielača (10) elektrického diaľkového obrátkomera je sériové zapojený stabilizátor (31, 32, 33) striedavého prúdu.2. Ukazovateľ podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že vinutie každej prijímacej fázy (l,2, 3) indukčného meracieho systému (20) elektrického diaľkového obrátkomera pozostáva z prepínateľných sekcií (1 a, lb, 2 a,2 b, 3 a, 3 b).

MPK / Značky

Značky: diaľkového, obrátkomera, elektrického, ukazovateľ

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218167-ukazovatel-elektrickeho-dialkoveho-obratkomera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ukazovateľ elektrického diaľkového obrátkomera</a>

Podobne patenty