Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa elektricky odpaľuje prostredníctvom zapaľovacej sviečky umiestnenej na impulznej komore a napojenej na ovládacie zariadenie. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov buď ako sólové zariadenie alebo v spojení s inými metódami čistenia výhrevných plôch.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu ZUZČÁK KAROL ing. CSc., TLMAČE, BOBOVNICKÝ JOZEĚ ing. CSO., LEVICE, MURÁNI JÁN ing., ŠTULLER JURAJ ing., TLMAČE, DÓCZY ANTON, BÁTOVCE(54) Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnouVynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúmk výhrevtných plôch.Predmetom Vynálezu jeriešenie vlastneho zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou.Podstata vynálezu špočíva v tom, že do zariadenia. tvoreného impulznou komorou,rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zrnsiešavací kus výbušná zmes,ktorá sa elektricky odpaľuje prostredníctvom zapaľovacej sviečky umiestnenej na impulznej komore anmapojełiueej nia ovládacie z-aniadenie.Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov buď ako sólové zariadenie alebov spojení s inými metódami čistenia výhrevných plôch.Vynález sa týka zariadenia pre impulznéčistenie výhrevných plôch parných kotlov~tlakovou vlnou, u ktorého sa využíva impulzného (výbušnéhvo) horenía zmesi vzduchu a plynneho média, pričom vznikajúce. tlaková vlna vhodne vedená do čisteného priestoru kotla dosahuje požadovaný čistiaci efekt. Známe riešení-a čistenia výhrevných plôch parných kotlov u nás sú založené na princípe mechanického odstraňovania nánosov pôsobením prúdu tlakovej vody (ostrekovače) alebo prúdu nasýtenej prípadne prehriatej tlakovej pary (ofukovača). Aj ked ide o zariadenia efektívne, ich použitie má niekoľko nevýhod. V prvom rade, najmä pokial ide o ofukovača, ide o pomerne zložité zariadenia, vykonávajúce pri práci buď posuvný .alebo kombinovaný posuvnorotačný pohyb, čo je spojené s problémom tesnosti v mieste osadenía do kotla. Medzi ďalšie nevýhody patrí erozívny účinok ofukovacieho alebo ostrekovacieho média na výhrevné plochy parného kotla, čo má za následok zníženie životnosti rúrok týchto výhrevných plôch a tým aj skracovanie prevádzkovej periódy kotla. Nie menej závažnou sa javí aj potreba ochrany rúrok výhrevných plôch V okruhu ničivého dosahu ofukovača alebo ostrekovača pancierovaním. Medzi ďalšie nevýhody tohoto spôsobu čistenia možno zaradiť zložité ovládacie zariadenie ofukovacích a ostrekovacích systémov,zvýšené nároky na presnosť nastavenia jed.notlivých ofukovačov, pomerne nákladná údržba a relatívne .vysoké zriaďovanie náklady.Všetky uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že je tvorené impulznou komorou, na ktorú je napojený prívod výbušnej zmesi, v hornej impulznej komory je zabudovaná zapaľvovacia sviečka prepojené prostredníctvom ovládacíeho zariadenia s dávkovacím ventilom umíestneným na prívode .plynného médála, pričom na hornom konci je impulzné komora uzavretá dierovanou prerpážkou, ktorá oddeľuje impulznú komoru od rázovej rúry, na ktorú je pripojený impulzovod zak-ončený Výstupnou hubicou.Čistenie výhrevných plôch parných kotlov impulzným spôsobom má oproti známym metódam čistenia ofukovaním alebo ostrekovaním niekoľko výhod, z ktorých najväčšia spočíva v jednoduchosti zariadenia a V o-dstránení pohybujúcich sa dielcov. Zariadenie je stabilné, nenáročné na obsluhu a údržbua jeho znisaďovacie a prevádzkové nnáklady sú oveľa nižšie ako u predchádzajúcich spôsobov čistenia. Tým, že jedno zariadenie pre impulzné čistenie je schopné nahradit niekoľko ofukovačov alebo ostrekovačov, je ovládacie zariadenie podstatne jednoduchšie a dá sa ľahko automatizovať. Úplne odpadá potreba ochrany rúrok výhrevných plôch pancíerovaním, pretože tl-azková vlna nemá erozívne ani ničivé účinky.Na priloženom výkrese je .na obrázku znázornená celková schéma zariaden-ia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov. VPrívod 18 vzduchu s osadeným redukčným ventilom l a prietokomerom 2 sa stretá s prívodom plynu 17, na ktorom je umiestnený redukčný ventil 5, prietokomer 6 a dávkovací ventil 7 v zmiešavacom kuse 3, odkiaľ oba prívody 17, 18 prívodom 16 výbušnej zmesi cez spätnú klapku 8 prechádzajú do impulznej komory 9, oddelenej od rázovej rúry 11 dierovanou prepážkou 10. Impulzovodom l 2 a výstupnou hubicou 13 sa zariadenie pripája na parný kotol Dávkovací ventil 7 a automobilové zapaľovacie sviečky 15 sú funkčne prepojené cez ovládacie zariadenie 14.Z plynového zdroja 4 sa cez redukčný ventil 5, prietokomer 6 a dávkovací ventil 7 dostáva plyn do zmiešavacieho kusa 3, v ktorom sa v stechiometrickom pomere mieša so vzduchom, ktorý sa do zmiešavacieho kusa dostáva od zdroja tlakového vzduchu cez redukčný ventill a prietokomer 2. Od zmie šavacieho kusa 3 prechádza výbušná zmes doimpulznej komory 9 a ďalej, po jej zaplnení,do rázovej rúry 11, ktorá sa zaplní do určitej výšky podľa zvolenej doby plnenia na ovládacom zariadení 14. Po uplynutí nastavenej doby plnenia sa uzatvára dávkovací ventil 7 a s minimálnym časovým oneskorením cez vysokonapäťový okruh preskočí iskra na automobilovej zapaľovacej sviečke 15, čím dochádza k výbuchu - explóznemu horeniu výbušnej zmesi. Splodiny výbuchu sa dávajú prudko do pohybu smerom von zo zariadenia a vznikajúca tlaková vlna V sprievode odpovedajúceho akustického účinku je cez hubicu 13 vovedená do čisteného priestoru parného kotla. Účinkom tlakovej vlny dochádza k vlastnému č-istiacemu procesu na vonkajšom povrchu rúrok výhrevných plôch parného kotla.Vynález je možné použiť u všetkých typov parných kotlov rôznej konštrukcie buď ako jediné čistiace zariadenie, poprípade V kombinácii s inými metódami č-istenia výhrevných plôch parných kotlov. vZariadenie pre impolzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou vyznačujúce sa tým, že je tvorené ímpulznouA komorou (9), na ktorú je napojený cez zmie šavací kus (3) .a spätnú klapku (8) prívod(16) výbušnej zmesí, V hornej časti impulznej komory (9) je zabudovaná zapaľovącia sviečka (15), prepojené prostrednictvom ovlá óhacieho zariadenia (14) s dávkovlacím ventilom (7) umiestneným na prívode (17) plynného média, pričom na hornom konci impulznej komory (9) je osadená dierovaná prepážka (10) oddeľujúca, impulznú komoru (9) od rázovej rúry (11), na ktorú je pripojenýimpulzovod (12) zakončený výstupnou hu bicou (1 3).

MPK / Značky

Značky: impulzné, ploch, parných, tlakovou, kotlov, výhrevných, čistenie, zariadenie, vlnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-218163-zariadenie-pre-impulzne-cistenie-vyhrevnych-ploch-parnych-kotlov-tlakovou-vlnou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou</a>

Podobne patenty