Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Analog vasopresinu vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady, pouze arginin je D-řady.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je analog vasopresinu, cykiický disuifid žž-merlçaptopropionyityrosyl«fenylalanyl-gltttaminyl-asparagr nyl-cysteinybproiyl-D-argininu a způsob je~ ho výroby, de o látku, která má významné účinky na centrální nervový systém.Bylo prokázáno, že neurohypofysární h 0 r~ meny a některé jejich analogy ovlivňují paměť, spánek a učení u pokusných zvířat viz např. Krejčí I., Kupková B., Kasafírelc E.,Barth T., ošt K. Effects of Neurohypophyseal I-Iormone Anaiogues and Fragments on Learning and Hemory Processes in Behavioral Tests, v knize Neuropeptides and NeuralTransmission, Raven Press 1980, str. 301. Nevýhodou při používání těchto látek jsou však jejich endokrinní účinky, jako aktivita oxytocická, gaiaktogogická, presorická, antídiuretická a jiné. Dále bylo prokázáno, že cnemickou modifikací neurohypofysárních hormonů lze některé aktivity snižit nebo 1 zcela elimínovat. Vhodnou chemickou modifikací byl ziskán analog vasopresinu prakticky prostý endokrinních aktivit, ale se zachovanymi účinky na centrální nervový syetém.Analog vasopresinu podle vynálezu má vzorec I, Skde všechny aminokyseliny jsou L-řady, pouze arginin Arg je D-řady. Podstatou způsobu výroby nového analo 217633gu vasopresínu vzorce I podle vynálezu je,že se lineární peptid vzorce IIoxiduje za vzniku disulfidové vazby známým postupem.Některé endokrinni biologické účinky jsou uvedeny V tabuice I.TABULKA I Látka Biologické aktivita Presorická Uterotonická Galaktogogická5 mezinárodní jednotky na 1 mgVliv analogu vzorce 1 na -ovlivnění centrálního nervového systému byl zkoušen ve dvou experimentálních uspořádáních1. V testu tzv. pasívního obranného reflexu, kdy se krysy vyhýbají prostoru, V němž obdržely mĺrný elektrický šok do tlapek. Hodnotí se doba trvaní pasívního obranného reflexu prodloužení této reakce se interpretuje jako příznivý vliv na pamäťovou stopu. Analog vzorce I byl podávän v dävce 5 g//kg podkožně buď okamžitě po tom, co zvířata obdržela šok do tlapek, nebo 30 min před testem retence vyhýbavé reakce. Test retence byl prováděn za 24 nebo 48 hod. po aplikaci šoku. V obou případech došlo ke statisticky významnému prodloužení sledované reakce.2. Byl zkoušen vliv analogu vzorce I na krátkodobou pracovni prostorovou paměť krys v Zlłramenném. radiálnĺm bludíšti. V každém ramenu tohoto bludiště je kousek potravy, jímž je krysa odměněna, vstoupí-li do něj. Navštívi-li některé rameno dvakrát,odmenu podruhé nenajde. Účelem pokusu je zjistit, jak si krysa pamatuje, které kanály už navštívila a ve kterých ještě může najít potravu. Pokus ukázal, že analog vzorce I zlepšuje paměť signifikantně, jestliže krysa bez podaného analogu vzorce I udělá v průměru 3,49 chyb, pak po podání látky vzorce i 1 zzg/SOO g subkutánně se incidence chyby zmenší o 0,82.Způsob vyroby analogu vasopresinu se dále objasňuje v příkladu provedení.K roztoku hydrobronlidu benzylesteru NG-p-toluensuifonyl-D-argininil (2,5 g v dimethylľormamidu 5 m 1 byl přidán N-ethy 1 piperidin (0,8 ml a 2,4,5-trichorfeny 1 ester o-nitrobenzensufenylprolinu 2,24 g v dimethylformamidu 5 ml). Po 40 hod. michani při teplotě místnosti byl dimethylform amid odpařen, odparek byl rozpuštěn v ethylacetátu a tento roztok byl postupně vytřepan roztokem kyseiého uhličitantl sodného, vodou, roztokem KHSO 4/K 2 SO 4 pH 2 a opět vodou, vysušen a odpařen. Po tr-ojnásobné krystalisaci ze směsi ethyiacetát-petrolether byiy ziskány 3 g 90 0/0) produktu o b. t. 90 - 92 °C odp -40,4 ° c 0,4, methanol).K roztoku hydrazidu S-benzyi-p-merkaptopropionyl-tyr-osyl-fenylaianyl-glutaminyl-asparaginy-S-benzylcysteinu 239 mg Zaoral M., Kolc I., Šorm F. Collect. Czech. Chem. Commun. 32, 1250 1967 v dimethylformamidu 3 m 1 byl přidán ZH-HCI v dioxanu 0,26 m 1), reakční směs byla ochlazena na ~ 20 °C a byl k ní přidán butylnitrit(25,8 mg v dimethylformamidu (3,8 m 1). Po 2 U min. byla směs ochlazena na -40 °C,neutralisoväna N-ethylpiperidinem a k roztoku byi přidán roztok hydrochloridu benzylesteru pro 1 yl-NG-P-t-oluensulfonylargininu předem připraveny z 250 mg chráněného dipeptidu odštěpením o-nitrobenzensulfenylové chránící Skupiny chlorovodikem v etheru). Po třech dnech stání při 0 °C byl dimethylformaąnid odpařen, odparek byl rozetřen s 1 kyselinou solnou, dofiltrován a na filtru promyt vodou, nasycenym roztokem NaHCO 3 a vodou. Surový produkt by číštěn gelovou filtrací v dimethylformamidovém roztoku. Po přesräžení z dimethylformamiduvodou bylo získáno 280 mg 78 0/0 produktu 0 b. t. 174 ~ 175 °C, 0610 -~ 27,6 C 0,15,diinethylformamid).Aminokyselinavá analýza CysBzl 1,03,Tyr 0,97, Phe 1,04, Glu 1,00, Asp 0,98, Pro 1,03, Arg 0,95.Chráněný oktapeptid pripravený výše 100 miligramfi byl za micháni rozpuštěn v kapalném amoniaku 300 mi a redukován sodíkem 15 s. Po přidání NH 4 C 1 byl amonixak odpařeiu, odparek byl rozpuštěn za ochlazenĺ V 0,01 M-HCl 200 m 1 a jeho pH byio upraveno na hodnotu 6,75. Roztok, obsahující líneární peptid vzorce II, byl extra hován etherem, doplněn na objem 300 m 1 a byl k němu po kapkách přidáván roztok 0,01 M ferrokyanidu draselného do trvalého žlutého zabarveni. Roztok byl potom filtrován přes kolonu slabě basického anexu v Ci-cyklu, eluáty byly lyofilisovány a Surový produkt byl čištěn gelovou filtraci. Byl-o získáno 10 Ing čistého produktu o ak, -56,7 ° c 0,1, lM kyselina octová). RF 0,32 2 ~bu~ tanol-QSU/okyselina mravenčí~voda, 75 13,511,5, 0,54 l-butanoi-kyselina octo~ vá-pyridin-voda, 153106, 0,71 l-butauni-kyselina octová-ethyl-acetát~voda, 1 111, 0,71 ethylacetát-pyridin-kyselina oct~ová~voda, 5513. Produkt byl elektroforeticky čistý ve dvou putrech o různých hodnotách.1. Analog vasopresími vzorce I, 5 -...w«wkde všechny aminokyseliny jsou L-řady, pouze arginin je D-řady. 2. Způsob výroby nového analogu vaso SHpresinu vzorce I, vyznačený tím, že se lineární peptid vzorce IIoxiduje za vzniku disulfídové vazby.

MPK / Značky

Značky: analog, způsob, výroby, vasopresinu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-217633-analog-vasopresinu-a-zpusob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Analog vasopresinu a způsob jeho výroby</a>

Podobne patenty