Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem

Číslo patentu: 217624

Dátum: 15.09.1984

Autor: Holzbecher Kristian

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem, vyznačující se tím, že se reguluje teplota užitečného média vstupujícího do a vystupujícího z topného systému smíšením užitečných médií využívajících teplo z odpadních spalin a z přitápění s vratným užitečným médiem vystupujícím z topného systému.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PIO VYNÁLEY A OIJEVY54 Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlemvynález se týká způsobu optimalizace teploty užitečného ínédia v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem.Dosud topný systém s plynovými tepelnými čerpadly je schopen připravit užitečné teplo o teplotě 1118 x. B 0 až 65 °C vzhledem ktomu, že srážecí teplota teplonosných látek, tj. chladi-v, nepřesahuje -o mnoho tuto výši. Plyn se přivádí d-o tepelného čerpadla,kde pohání prostřednictvím plynovéh-o Inotoru nebo spalovací turbiny kompresor. Teplonosná látka je stlačována kompresorem do kondenzátoru, kde odevzdává užitečné teplo a je dále vedena do výparníku, kde teplo přijímá např. z okolníh-0 vzduchu, odkud je znovu nasávána kompresorem, čímž je teomodynamický oklruh uzavřen. Užitečné teplo z kondenzátoru je používáno např. V teplovodním systému běžných radiátorů ústředního vytápění. Systém s plynovými tepelnými čerpadly může využívat odpadmi teplo z chlazení motoru a z vystupujících.spalín, čímž je možno dosáhnout teploty teplovodního systému maximálně 65 °C. Tato poměrně nižší teplota způsobuje, že tohoto systému nelze však použít pro rekonstrukci klasického vytápěcího systému, tj. kotelny s radiátory, vzhledem k tomu, že klasický systém pracuje s teplotami 90 °C a 70 °C u vratné vody, zatíwmco systém s tepelnýmičerpadly pracuje s teplotami pouze 65 °C a 45 °C. Aby byl původní příkon zach-ován,předpolšládala by totiž taková rekonstrukce cca dvojnásobne zvětšení plochy radiátorů. Z toho důvodu se používá tzv. bivalentního systému, tj. tam, kde tepelné čerpadlo nestačí svým výkonem, je uvedena do provozu přídavná kotelna.Nedostatky odstraňuje vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se reguluje teplota užitečneho media vstupujícího do a vystupujíciho z topného systému smíšením užítečných médií využívajících teplo z odpadních spalín a z přitápění s vratným užitečným médiem vystupujícím z topného systému.Při řešení podle vynálezu odpadá nutnost Zařazení kotelny, neboť vynálezem je možno zvýšit teplotu užitečného média nad 65 °C. Další výhoda spočíva ve vyšší tepelné účinnosti tím, že se maximálně využívá odpadní teplo spalín využitím nejen citelného tepla,ale i tepla kondenzačního. vynález dále umožňuje použití tepelného čerpadla i pro rekonstrukci klasického zpüsobu vytápění s radiátory, aniž by musela být zvětšena p 1 o~ cha radiátorů.K provedení způsobu podle vyná-lezu slouží zapojení sestávající např. z kompresoru poháněneho hnacím strojem, např. plynovýmmotorem, spojeného s kondenzátorem a výparníkem, přičemž za hnací stroj je zařazen kombinovaný výměník tepla spojený s přídavným topným zařízením tepelného čerpadla a před výparnIk je zařazen výparníkový výměník.iné konkrétní provedení zapojení, sestavající z delsorbéru vytápěného plynem a spojeného s kondenzátorem, výparníkem a absorbêrem, má za desorbérem zařazen kombinovaný výměník tepla spojený s přídavným topným zařízením tepelného čerpadla a před výparník je zařazen výparníkový výměník.Způsob a zapojení podle vynále-zu jsou jako přiklad znázorněny na výkresu. Kompresor 1 poháněný plynovým motorem 2 je spojen s kondenzátorelm 3 a výparníkem 4,přičemž před kondenzátorerm 3 a za plynovým motorem 2 je zařazen kombinovaný výměník 5 tepla spojený s přídavným topným zařízením 8 a radiátory 7 a před výparníkem 4 je zařazen výparníkový výměník G tepla.Plyn prostřednictvím plynového motoru 2pohání kompresor 1. Teplonosná látka je stlačována kompresorem 1 do kondenzátoru 3, kde odevzdavá teplo užitečnému médiu a je dále vedena do výsparníku. 4, kde přljímá teplo z okolního vzduchu a je znovu nasávána kompresorem. Kombinovaný výměník 5 využíva odpadní teplo spalín a z chlazení motoru a současně zvyšuje teplotu užitečného média pomocí hořáku B nad 65 °C. výparníkový výměník 6 snižuje teplotu vratného užitečněho média, např. vody,a současně zvyšuje teplotu zdroje tepla,okolního vzduchu. Tato teplota se může zvýšit sekundárním využitím spalín jejich smíšením se vzduchem Optimální teploty užitečného media se dosahuje smíšením oběhOVé ropné vody z několika větví s odlišnými teplotami. Topná voda vstupujíci do radiátorů je směsi vody z kondenzátoru 3 a vody z kombinovaného výměníku 5. Vratná voda se mísí před kondenzátorem 3 ze dvou větví, a to z větve jdoucí přímo z radiátorü 7 s větví jdoucí přes výparníkový výměník B.1. Způsob optimalizace teploty užitečnéh-o média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem, vyznačující se tím, že se reguluje teplota Llžitečného média vstupujícího do a vystupujiciho z topného systému smíšenim užltečných médií využívajícich tepo z odpadních spalín a z přitápění s vratným užitečným médiem vystupujícím z topného systému.2. zapojení k provedení způsobu podle bodu 1, sestávající z kompresoru poháněného hnací-m strojem, např. plynovým motorem,spojeného s kondenzátorem a výparnínkem,vyznačující se tím, že za hnací stroj 2 jezařazen kombinovaný výměník 5 tepla,spojený s přídavným topným zařízením 8 tepelného čerpadla a před výparník 4 je zařazen výparníkový výměník (6).3. Zaupojeni k provedení způsobu podle bodu 1, sestävající z desorhéru vytápěného např. plynem, spojeného s kondenzátorem,výparníkem a absorbérem, vyznačující se tím, že za desorber je zařazen kombinovaný výměník 5 tepla spojený s přídavným topný-m zařízením 8 tepelného čerpadla a před výparník 4 je zařazen výparníkový výměník 61.

MPK / Značky

Značky: teploty, optimalizace, topném, media, tepelným, užitečného, způsob, čerpadlem, plynovým, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-217624-zpusob-optimalizace-teploty-uzitecneho-media-v-topnem-systemu-s-tepelnym-plynovym-cerpadlem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob optimalizace teploty užitečného média v topném systému s tepelným plynovým čerpadlem</a>

Podobne patenty