Poddajná hřídelová spojka

Číslo patentu: 217607

Dátum: 15.09.1984

Autor: Strachota Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Poddajná hřídelová spojka má hnací kotouč 1 s hnacími unášeči 2 a hnaný kotouč 3 s hnanými unášeči 4, které se do kruhu střídají, a mezi těmito unášeči jsou pružné hranoly 5 a kolem všech těchto částí je záchytná část 6, která hlavně brání tomu, aby se pružné hranoly nevymrštily odstředivou silou. Tato spojka má jednoduchou konstrukci, je výrobně levná, snáší pohyb v obou směrech otáčení i s rázy, hodí se pro těžké provozy, ale i k pohonu kompresorů čerpadel, vrátků i jinde.

Text

Pozerať všetko

Poddajná hřídelová spojka má hnací kotouč 1 s hnacími unášeči 2 a hnaný kotouč 3 s hnanými unášeči 4, které se do kruhu střídají, a mezi těmito unášeči jsou pružné h-ranoly 5 a kolem všech těchto částí je záchytná část B, která hlavně brání tomu, abyse pružné hranoly nevymrštíly odstředivouTato .spojka má jednoduchou konstrukcí,je výrobně levné, snáší pohyb v obou směrech otáčení i s rázy, hodí se pro těžké pro« vozy, ale i k pohonu kompresorů čerpadel, vrátků i jinde.Vynälez se týká poddajnä hřídelové spojky.Dosud známé poddajné spojky nesplňují požadavky kladené na ně v podmínkách těžkého provozu. Kotouöové spojky čepové s pružnými zložkami neumožňují velké osové a úhlové výohylky sgpojovavcích hřídelů. V případě opotřebení čepů nebo vložek se rychle poškozují lůžka v kotoučích. Výměna kot-oučů potom vyžaduje obtížnou demontáž, vyžadující axiální odsunutí některé části.Spojky s pryžovou obručí sice umožňují značné osové a úhlové výchylky, ale pryžové obruče jsou nepříznivě namáhány na smyk. Mají malý deformační objem umožňující nashvromáždění jen omezeného množství deformační energie, což značne snižuje jejich životnost při provozu s rázy. Podobně je tomu u spojky s pružným kotoučem. Pro těžký provoz s razy je sice možno provést pružný kotouč širší, to však přináší zvýšenou spotřebu pryže i pro taková místa na kotouči, k-de pryž není funkčné využita.Tyto nevýhody řeší spojka podle vynálezu., jejíž podstata spočívá V tom, že sestává z nejméně jednoho pružného hranolu, uloženého mezi unášeč hnacího kotouče a unášeč hnaného kotouče. Pružný hranol je proti vy-mrštění odstředivou silou zajištěn jedním nebo více záchyty.spojka podle vynálezu je tím, že krouticí moment přenáší jedna strana hranolů a brzdný moment nebo moment ve druhém smyslu otáčení druhá strana hranolů, velmi vhodná pro provozy s razy a častou změ 4nou smyslu otáček. Plochy mezi unäšečem a hranolem jsou vystaveny mnohem menším kontaktním tlakům než je tomu u všech druhů pružných čepových spojek. Pružný hran-ol svým objemem umožňuje nashromáždění velkého množství deformační energie,což dovoluje značné osové a ühlové výchylky hřídelů. vhodným rozmístěním unášečů umožňuje spojka vzáje-mný radiální pohyb kotoučů pri montáži, což dovoluje vyjmutí narušená části pohonu bez nutnosti axíálnĺho odsunutí dalších částí. Na výkresu je na obr. 1 naznačen príklad provedení spojky podle vynálezu a na obr. 2 je nakreslen řez rovinłou A-A na obr. 1.Hnací kotouč 1 obr. 1 je opatřen na čele hnacími unášeči 2, podobné jak-0 hnaný k-otouč 3 hnanými unášeči 4. Mezi hnací a hnané unášeče 2, 4 jsou vloženy pružné hranoly 5. Na jednom z kotoučů je upevněn záchyt 6.Kromě výhod, které ma spojka podle vynálezu u pohonů s rázy a se změnou smyslu otáčení tím, že zavádí pružný prvek p 0 hlcující velkou deformační energií, má ještě výhody výrobní v provedení pro malé výkony, kde je možno provést oba kotouče z tvarově stejného odlitku s předlitými unášeči a opracovat pouze otvory pro hřídele a část povrchu jednoho kotouče pro nasazení objímky, která plní funkci zächytu rotujících hranolů. T-oto provedení nalezne uplatnění u pohonů vrätků, čerpadel a kompresorů.1. Poddajná hřídelová spojka, sestávající z hnacího kotouče a hnaného kotouče, které jsou opatřeny každý nejméně jedním unášečem, vyznačující se tím, že unášeče 2 hnacího k-otouče (1) zapadají mezi unášeče4 hnaného kotouče 3 při zachování mezer, Ve kterých jsou pružné hranoly (5). 2. Poddajná hřídelová spojka podle bodu 1, vyznačující se tím, že pružné -h-ranoly 5 jsou opatřeny nejméně jedním záchytem 6.

MPK / Značky

Značky: spojka, hřídelová, poddajná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-217607-poddajna-hridelova-spojka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poddajná hřídelová spojka</a>

Podobne patenty