Termochemický analyzátor hořlavých plynů a par

Číslo patentu: 217289

Dátum: 15.07.1984

Autor: Žagmen Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká termochemického analyzátoru hořlavých plynů a par. Vynález se týká zejména metanometrie. Podstatou vynálezu je, že v katalyticky aktivním detekčním i v katalyticky aktivním kompenzačním elementu jsou vytvořeny nerovnosti zvětšující jejich reaktivní povrch. Vynález je vhodný zejména pro použití stanovení methanu v dolech.

Text

Pozerať všetko

(54) Tornoohonioký ąnlnítor hořlovýeh plnú. a parVynílon oo týká tornoohoniokőho oulĺyzítoru hořhvých plnú a pu. pílu u kiki 20161 notuonotrio.aktivní dotokčnin i. v ntolyticky aktivnü konponzačnih olonontu jsou vytvořou norououti ąVötŘuJíoí Jonah rooktiuí povrch, fyníloà jo vhodný M 3161 proVynálezem Je termoohemický analyzátor hořlavýoh plynů a par e elmsnty spolehlivě zabrañujíoími dvojznaönosti údajů analyzátoru, způsobené nedostatkom kyslíku v analyzované směsi plynu.letné analynátory hořlavých piLvnů a par využívají změny elektrického odporu drétu z plàtiny nebo jiných ušleohtilýoh kovů a Jejich slitin, k níž dochází při katalytiokém spáleni hořlavá látky na tomto deteköním elementu. Změna elektrického odporu detekčního elementu, která Je funkcí koncentrace hořleviny, se měřímüstkovou metodou, přičemž do můstkuje spravidla zařasenjnko kompenzeční prvek podobný.elemsnt,na němš se hořlavina nespeluje, protože je umístěn mimo spalovací prostor. Pre dokonalejší kompenzaoi vlivu prostředí umísťuje se kompenaaöní element též do spalovacího prostoru a pak se spalování hořlaviny na jeho povrchu zabraňuje jeho nižší teplotou anebo potlaöenou katalytiokou aktivitou. Aktivní detekční element a způsob jeho výroby s vysokou a stálou katalytickou aktivitou řeší vynález podle autorského osvědčení č. 169 275. Jestliže je ve spalovacím prostoru tak vysoká koncentrace hcřlaviny,že přítomný kyslík nedostačuje pro Její kvantitativní spálení, pak dochází k chybným údajům analyzštoru. Vzestup teploty detekčního elementu, způsobený spelováním hořlaviny neni totiž v tomto případě úměrný koncentraci hořleviny. U analyzátoruA s ketalyticky aktivním deteköním i kompenzačním elementem v témže spalovacím prostoru lze však volbou teploty obou elementů docílit toho, že nízké koncentrace hořlaviny se spalují pouze na detekčním elementu, kdežto vysoké koncentrace hořleviny se spalují též na elementu kompenzačním, jehož zvýšené teplota vede k inversi signálu, tj. k silně zŕpornému údaji analyzétoru. Rozdílnou geometrií detekčního a kompenzačního elementu lze dooílit inverze signálu při zvolená koncentraci hořlaviny,např. při její horní hranici výbušnosti, avšak Jen za předpokladu dostatečně vysoká a stálé katalytické aktivity obou elementů. Docílení vysoké a stálé a navíc výrobně reprodukovatelné katalytické aktivity detekčního a kompennačního elementu anelyeétoru Je velmi obtížné.Tento nedostatok se nevyskytuje u termoohemickěho analyzétoru hořlavyoh plynü a par s detekčním a kompenaačním elementem podle vynělezu. Jeho podstatou Je, že vkatalytioky aktivním deteköním a katalytioky aktivním kompenneöním elementu analyzňtoru Jsou vytvořeny nerovnosti zvětšující reaktivní povrch elementů.Výhody analyzétoru podle vynálezu se projeví ve vysoké a stélé katalytiokě aktivite detekčniho a kompenzaöního elementu, která umožňuje Jednak nízkou Jejich pracovní teplotu a tím velmi etálou nulovou hodnotu analysátoru, Jednak spolehlivou inverzi signálu při vysoké konoentraci hořlaviny a tím zabránění nesprávným údajům analyzátoru. Výhody řešení podle vynálesu se výrazně projevují nepř. u analynátorů. motanu, používaných v plynujíoíoh doleoh, kde použití vynáleeu eávaäně zvyšuje bezpečnost hornioké práce a provozu dolů.Analyzćtor hoŕlavýoh plynñ a par podle vynálenu má deteköní a kompenzační elementy zhotovené v potřebných rozmäreoh a tvaru z katalytieky aktivního materiálu, např. z platiuutěho drátu, jehož reaktivní povrch Je zvetšen uměle vytvořenými nerovnostmi. K vytvoření potřebàýoh nerovnosti povrchu lze použít např. vhodně řizenýuh elektrických výbojů, leptání, mechanického zdrsnění, aplikace velkého množství Jemnýoh čéstio katalyzátoru na povrch elementü a podobné.Deteköní a kompenzační elementy analyzétoru podle vynšlezu Jsou výrobné dobře reprodukované a Jsou vhodné pro analyzétory všech běžných hořlavin, smíšenýcb se vzdu ohem nebo pro analyzátory směsi hořlavýcb plynñ a par g kys 1 íkevIREDMET VYNÁLEZU Termochemiuký analyzátor hořlavých plynů a par opatřený katalyticky aktivním detekčním a katalytioky aktivním kompenzačnim elementem vyznačený tím, že v katalytioky aktivním detekčním i v katalytioky aktivním kompenzačním elementu jsou vytvo řeny povrchové nerovnosti.

MPK / Značky

Značky: hořlavých, plynů, analyzátor, termochemický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-217289-termochemicky-analyzator-horlavych-plynu-a-par.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Termochemický analyzátor hořlavých plynů a par</a>

Podobne patenty