Skládací kulatý stolek

Číslo patentu: 217286

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je skládací kulatý stolek, který lze složit do malé desky, přičemž pracovní výšku stolku lze měnit podle růstu dítěte a stolní desky lze snadno i vyměnit. Uvedeného se dosáhne skládacím kulatým stolkem, jehož podstata spočívá v tom, že každá stojina je složena se dvou dílců L vytvořených z dutinových profilů přičemž horní slabší dílce jsou nasunuty jedním ramenem do dolních dílců které jsou opatřeny pro vzájemné spojení prvky a v horní části stavěcími šrouby, přičemž volná ramena horních dílců mají otočně připojeny čtvrtkruhovité stolní desky.

Text

Pozerať všetko

§§ą°§ç§ Pn PI s vv N Á LEZ u 217 235ÚŘAD mo VYNÁLEZY v (40) Zveřejněno 26 03 52Autor vynjlezu SAFKOVÄ IIIHOSLAVA, SAPIK MIROSLAV dipl. touh., PRAHAÚčdlcn ryąáluú je vakldůací Kulatý.tank, ho 1 » nom do ulé dosky,přičoui pracovni výšku atolku lu nhit podla -úniu dítěto a stolní dosky ho anądjo 1 vyuönit. uvedeného u dpláhn akláduíl kulątłm stolłyu., Jnhoä podatatH počin v ton, to každá stajne. Jo složen n úver díloů I. vytvořuýoh a dutina».vých vratili, přiöomžjorní slabší dílno Jsou Inaunuty jedním ramenom do dplnąĺoh angn, ktoré Jgou opatřony pro nájomné.svojimi prvu a v hprní ĺiáati staĺäoín. irouhy, přičcmš volŠná umení horlíuh díloů mJi otočnö pripojeny čtvrtkruhovité 119111 (lebky. uDnešní dětské pokoje nejsou velke, a proto se nueí s velkou odpovědností uvažovato nábytku a to především u víee aouronenoůt Zvláště dnešní etolky ve velké míře neeplñu jí tyto požadavky, tj. musí být tak tvarovány, aby neeabraly mnoho místa, odpovídalyTyto požadavky splňuje ve velké míłe podle vyaáleeu akládaoí kulatý stolek eložený ae čtyř stojí), Jeho podstata epočívá v tom, že každá stojina Je.e 1 oĽena ze dvou díloůI vytvořenýoh 5 dutinovýoh profilů, přičemž horní dííoe Jsou haeunuty jedním ramenemdo dolníoh díloů, ktoré Jsou opatřeny v horní části stavěoími šrouby,k druhým ramenüm Jeou otoöně připojeny ötvrtkruhovitě stolní desky a dolní díloe Jsou vnájemnö kloubově spojeni. íVýhody ekládaoího kulatěho stolku spočívají hlavně v tom, že etoiek lne lehce eložit do malé ploché desky, přičemž lze pracovní výšku etulku měnit podle růetu dítěte a stolní desky lze enadno vyměnit.Příkladně provedení skládaoího kulatého stolku podle vynáíenu Je nohematioky znázornäno na výkresu, kde obr. 1 značí axonometrioký pohled na stolek a obr. 2 na sloäený stolek. Wsklćdaoí kulatý stolek se skládá ze čtyř stojin 1, které Jsou sloäeny ae dvou dílaů tvaru L vytvořenýoh n ocelových trubek, přičemž n 1 ab§í~horní díloe g Jeou zasunuty jedním ramenem do dolníoh díloů 2, jež Jsou v horní části opatřeny etaväáímí ärouhy 5 a pro vzájomná kloubovć spojení prvky §, přičemž volná ramena horníoh díloů g mají otoöně připojeny čtvrtkruhovítá stolní desky 2. Arnnnunr VYNÁLEZU 1. Skládaoí kulatý etolek eloüený se čtyř stoain, vylnačený tím, že každá stojina /1/ Je aloäena ne dvou díloů /2, 3/ tvaru L, vytvorených I dutinovýoh protílů, přiöemä horní díloe /2/ Jsou naeunuty jedním ramenem do dolníoh díloů /3/, jež Jsou opatřeny pro vnájemnć kloubovć spojení prvky /6/ a v horní öáetí ntavěními ärouby /4/,prídem volná ramena horníoh díloů /2/ mají otoöně pripojeny ötvrtkruhovítě stoí ní dosky /5/.

MPK / Značky

Značky: stolek, kulatý, skládací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-217286-skladaci-kulaty-stolek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skládací kulatý stolek</a>

Podobne patenty