Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí

Číslo patentu: 217273

Dátum: 15.07.1984

Autori: Boubela Lubomír, Trojna Milan, Radomil Milan, Davidová Helena

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí, vyznačený tím, že je tvořen vychladlou taveninou složenou z 1 mm až 20 mm silné vrstvy tvořená směsí z 50 až 99,8 % ataktického polypropylenu zbaveného vody, z 0,1 až 10 % roztoku kaučuku v arganickém rozpouštědle v poměru 1 až 50 hmot. dílů ku 99 až 50 hmot. dílům a z 0,01 až 40 % sypkého plnidla, zpevněnou vložkou mechanicky odolnější než směs, přičemž na jeho povrchu je zakotven elektricky nevodivý kusový materiál o velikosti částic do 3 cm, s výhodou ve formě granulí.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY°VY°Z TROJNA -AILAN Ing BOUBELA LUBOMIÍR Ing., RADOMIL mmm, DAVIDOVÁ HELENA Ing., PRAHA(54) Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubíVynález se týká přenosného pásu pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí, zejména k zajištění ochrany před mechanickým vlivem kamenitýoh obsypů.Až dosud se izolované úložné potrubí v místech vystavených silnému mechanickému vlivu kamenitých obsypü chránilo dřevěnými lištami nebo se na izolací na bázi plastické hmoty nanesl ataktícký polypropylen s plnidlem nebo se používala další ovinovací vrstva izolačního materiálu z bandáže z mechanicky odolné plastická hmoty, eventuálně se škodlivému mechanickému vlivu zemin zabraňovalo jejich proséváním nebo dovozom sypkého materiálu do závozové rýhy. V jiných případech ae mechanická ochrana izolace úložných potrubí prováděla podkládáním linky ojetými pneumatikami, event. starými nebo opotřebovanými dopravnimi pásy.V případě ochrany pomocí dřevěného armování je nevýhodou postupu malá produktivita práce, mimo to dřevěná klec kolem potrubí neposkytuje mechanickou ochranu proti pevným součáatem v zemině všech velikosti. Kameny, jež jsou rozměrově menší než světlost dřevěné mřiže pronikají až k povrchu izolace, kterou mohou tlakom nadložních vrstev pcškodit. Tento způsob mechanické ochrany je kromě toho i nákladný.Použije-li se roztavenéhc ataktického polypropylenu nebo odpadu,~nezajišĚuje takto vzniklé izolační vrstva dostatečnou odolnost vůči mechanickému působení tlaku kamanův zemině. Při použití tohoto způsobu přeizolování je třeba kontrolovat také teploturoztavoného ataktického polypropylenu, ncbot při jeho příliš vysoké teplotě - nad 150 °C může zvláště u izolačních pásek z plestiku dojít k jejich teplotní destrukci.Další ovinovsoí vrstva, která se vyrábí v tlouětoe do l, 0 mm, je jednak cenově značné nákladná, jednak v užívané tlouštoe nezajiätuje dostatečnou mechanickou odolnost vůči menším kemsnům, například do l kg, kdy při zásypu s dopadu hrany kamene může iojít k proražení obou vrstev izolace až na kov izolovaného potrubí. Používání materiálu pro závoz potrubí je vysoce nákladné s dovoz dostatočného množství sypkého obsypového materiálu je do některých ůsekd trasy potrubí prakticky nemožný. Použití ojetých pneumatik poskytuje ochranu izolace potrubí ukládaného do půdy jen na jeho spodní části, tj. v místech podloženýoh penumstikami, zatímco na ostatních místech zůstává izolace potrubí vůči mechanickým vlivům pevných součástí obklopujících potrubí nechráněna. Také použití opotřebovaných gumovýoh pásů z pásových doprcvníků představuje jenom částečně řešení pro spolehlivou mechanickou ochranu izolace. Jednak jsou tyto vyřazené dopravní pásy velmi těžké, což zhoršuje problémy spojené s jejich dopravou na místo stavby potrubí, jednak jich není k dispozici dostatečně množství.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přenosný pás je tvořen vychlsdlou taveninou složenou z l až 20 mm silné vrstvy tvořené směsí z 50 až 99,8 ataktického polypropylenu zbeveného vody, z 0.1 až 10 roztoku kaučuku v organickěm rozpoštědle v poměru 1 až 50 hmot. dílů ku 99 až 50 hmot dílům a z 0,01 až 40 sypkého plnidle, zpevněnou vložkou mechanicky odolnější než smšs, přičemž na jeho povrchu je zakotven elektricky nevodivý kusový materiál o velikosti částic do 3 cm, s výhodou ve formě grenulí.Pás podle vynálezu má zejména tu výhodu, že je nejen pružný, ale má i vysokou mechanickou odolnost. Je levnější a má nižší váhu než dosud používané ochranné vrstvy. Je vyráběn z odpadního materiálu, ktorý se vyskytuje v dostatečném množství. Při použití pásů podle vynálezu se snižuje nebezpečí mechanického poškození izolace potrub na nejnižší mez, odpadá prosívání zeminy nebo dovoz sypkého materiálu do závozové rýhy. Elektricky nevodivé granule zakotvené na povrchu pásu rozptylují při nárazu kinetickou energií dopadajícího tělese s podstatné tedy zvyšují mechanickou odolnost. Směs, z níž so sklidćpás podle vynáiezu, je prostoupens vložkou,která nemá nosný význam, ale dále rozptyluje mechanický náraz na větší plochu a prakticky znemožňuje prorežení izolace. I Příklad l100 g odpedního etsktického polyprcpylenu bylo za stáleho míchání roztaveno při teplotě155 °G po dobu 30 minut. Teto doba je dostačující k 100 odpcření vody v etaktickém polypro pylenu obsažené. Potom byla tevenine ochlazena na teplotu 120 °G e do taveniny bylo nedávkováno jako plnidlo 20 g odpadního popílku z elektrofiltrů. Při teplotě 120 °d byla tavenina zshřívána po dobu 10 minut. Tato doba je dostačující k uniknutí vzduchu, vnoseného do taveniny s práškovým plnidlem.Po ochlezení takto vzniklé taveniny na teplotu l 00 °G bylo do směsi nsdávkováno 5 gALKAPRÉNu 200, zředěného 100 cm 3 triohloretylěnu, což odpovídá 2,5 g chloroprěnu. Při teplotě i 00 °C byla tavenins zehřívána po dobu 20 minut. Tato dobe je dostcčujícíprakticky k l 00 nímu odpsření trichlpretylánu s toluenu, obseženého v takto připravené směsi.Vzniklou taveninou byly zality 3 vrstvy sítoviny z PVC. V důéledku rychlého odvodu tepla a prudkého poklesu teploty taveniny nedochází k depolymerizaci ani k tepelnáPřiklad 2 V . ~ Stojným způsobem jako V pŕíkladu l byla připrevena tavenina z odpadního ataktickáho polypropylenu, plnidla a ALKAPRÉNu 200.Touto taveninou byly zality 2 vrstvy eitoviny z PVC na výrobu obalů e tlouštkouvlákna l mm. Při teplotě taveniny 110 °G byly na její povrch zakotveny granule elektrickynevodíváho odpadního izotaktického polypropylénu MOSTEN 58.412 o velikosti čáetic O 2 až 0,4 cm. Jde 5 nadsítný podíl, odpad při výrobě izotaktického połypropylénu. Čásbečným roztavením těchto granulí vznikla ochranná vrstva, odolná proti mechanickému poškození, při zachování elastic káho charakteru ochranného pásu.Stejným způsobem jako v příkiadu 1 byla připravena tavenina z odpadního ataktického polypropylenu, plnidle a ALKAPRÉNu 200.Touto teveninou byly zality odřezky odpadajicí při výrobě linolea, srovnané tak, aby vytvořily souvislou vrstvu. Tyto odřezky mají na své jedné straně vrstvu z plastické hmoty, která ještě více rozkládá kinetickou energií nárazu.Přenosný pás pro mechanickou ochranu ízolovaného úložného potrubí, vyznačený tím, že je tvořen vychladlou taveninou složenou z 1 mm až 20 mm silné vrstvy tvořené směsi z 50 až 99,8 ataktiokého polypropylenu zbaveného vody, z 0,1 až 10 roztoku kaučuku v organiokém rozpouštědle v poměru l až 50 hmot. dilů ku 99 až 50 hmot. dílům a z 0,01 až 40 sypkého plnidla, zpevněnou vložkou mechanicky odolnější než směs, přičemž na jeho povrchu je zakotven elektricky nevoąivý kusový materiál 0 velikosti částic do 3 cm, e výhodou vo

MPK / Značky

Značky: ochranu, úložného, izolovaného, mechanickou, prenosný, potrubí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-217273-prenosny-pas-pro-mechanickou-ochranu-izolovaneho-ulozneho-potrubi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přenosný pás pro mechanickou ochranu izolovaného úložného potrubí</a>

Podobne patenty