Zařízení pro dělení knedlíkových šišek na plátky

Číslo patentu: 216322

Dátum: 15.06.1984

Autori: Novotný Jaroslav, Bednář Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro dělení knedlíkových šišek, na plátky, vyznačené tím, že se skládá z kotoučových nožů (1), přestavitelně uložených na hnaném hřídeli (2), kde hnaní hřídel (2) je točně uložen v rámu (3) zařízení, ve kterém je déle točně uložen hnaný hřídel (4), na kterém jsou přestavitelně ve směru osy tohoto hřídele (4) uloženy náboje (5), se kterými jsou pevně spojena lopatková kola (6), jejichž lopatky jsou umístěny proti mezerám mezi jednotlivými kotoučovými noži (l).

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro dělení knedlíkových šišek na plátkyVynález se týká zařízení pro dělení knedlíkových šišek na plátky, které je vhodné zej ména pro Jídelny hromadného stravování. Dosud se knedlíkové šišky po Jejich uvaření dělí na plátky ručními drátkovými kréječi,- uprevenými na pevném podstavci nebo volně přanosnými, u nichž mezery mezi jednotlivými nap nutými drátky udávají tloušłku plátku knedlíku.Neuýhodou těchto kráječů knedlíkových äíšek na plátky je to, že se Jimi dosahuje nízká produktivity práce, manipuľace 3 nimi Je fyzicky namáhavá a neunožňují přeatavování jednotlivých napnutých drátků, takže tlouätka jednotlivých plátků knedlíku je konetantní bez ohledu na druh těsta, ze kterého Jsou knedlíky zhotoveny. . dUvedené nevýhody existujících známých kráječů knedlíkovýoh ěišek na plátky odstrení zařízení pro dělení koedlíkových šiäek na plátky podle vynálézu, jehož podstata spočívá v tom,že ee akládá z kotoučových nom, přestavitelně uložených na hnuném hřídeli, kde hnený hřídel je točně uložen v rámu zařízení, ve kterém Je dále točně ulpžen hnaný hřídel, na kterém Jsou prestavitelné ve aměru ooy tohoto hřídele uloženy náboje, se kterými Jsou pevně spojene 1 o~ petková kola, jejichž lopatky Jsou uuíatěny proti mezerám mezi jednotlivými kotoučovými noži nebo Jsou kotoučovénože uloženy proti drážkäm v lopetkách lopatkových kol.Výhodou zařízení podle v§ná 1 ezuJe to, že se Jímodatraní fyzicky namáhavá práce při krájení knadlíkových äišek nu plátky e že se Jín dooáhne několikanásobného zvýšení produkti 216322vity práce. Zařízení podle vynálezu ,je znázorněno na achematiclcćm výkreeu, znázorňujícím boční po hled na funkční čáet zařízení.Podle příkladu provedení ,je zařízení podle vynález tvořeno kotoučovými-noži ł, které,jsou prestavitelné, ve eměru osy, uložený na závitovám hnanám hf-ídeli g, jež .je točně uloäen v rámu z zařízení a převodovým úatrojím epoJen e hnací Jednotkou zařízení, na výkresu neznázorněnám. V rámu 1 zarízení Je pod hnaným hrídelem g e koťoućovými noži dále točně uložeh hnaný hřídel i, spojený s hnací Jednotkou zařízení na obrázku neznázorněnou, Stredy obou hnaných hřídeľů g asvírají ee evielou osou zařízení ostrý úhel. Na hnanén hrídeli i ,jsou preetavitelně ve eměru .jeho oey uloženy náboje z, ee kterými Jsou pevně spojene lopatková kola Q,jejichž lopatky .jsou umíetěny proti mezerám mezi ,jednotlivými kotoučovými noži J K rámu 2 zarízení .je připevněn pŕeváděcí lab 1 knedlíkových ěiěek, ktorý .je zaüetěn do prostoru lopat» kových kol §. K rámu 2 zařízení Jsou nad lopetkovými koiy g připevněny opěrné lišty § knedlíkových šišek, které zasehují do mezer mezi kotoučovými noži ł. Rám 1 zařízení je pod lopetkovými koľy § upraven do tvaru hrdla g.Knedlíkové šišky łq ee po přiváděcím žlebu z přivádějí na lopetky lopatkových kol g,které ee otáčejí proti směru otáčení kotoučových nožů ł. Lopatková kole 6 tak tvoří podevač knedlíkových šiěek 1 g do řezu s kotoučovými noži l. Průohodem knedlíkové šišky E mezi kotoučovými noži ł dojde k jejímu rozdělení na plátky, které se přivádějí hrdlom 2 do připravené nádoby.Tluuätka ,jednotlivých plátků knedlíků ee nastaví přestevením kotoučových nožů 1, na závistověm hnaněn hřídeli g. S přeetavením kotoučových nožu ł Je nutno současně přeetavit lopatková kola g proti mezerám mezi kotoučovými noži 1.k l. Zařízení pro dělení knedlíkových äiěek na plátky, vyznačené tím, že se skládá z ko toučových nožů (1), prestavitelné uložených na hneném hřídeli (2), kde hnaný hřídel (2) Je točně uložen v rámu (3) zarízení, ve kterém .je dále točně uložen hnaný hf-ídeľH), na kterém Jsou prestavitelné ve emäru osy tohoto hřídele (4) uloženy náboje (5), ee kterými Jsou pevně spojene lopatková kola (6), .jejichž lopatky Jsou umíatěny proti mezerám mezi,jednot 1 ivými kotoučovými noži (l). v2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že kotoučové nože (l) .jsou uloženy proti dražkám v lopetkách lopatkových kol (6). v

MPK / Značky

Značky: šišek, zařízení, knedlíkových, plátky, dělení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-216322-zarizeni-pro-deleni-knedlikovych-sisek-na-platky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro dělení knedlíkových šišek na plátky</a>

Podobne patenty