Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohyb

Číslo patentu: 216283

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šimko Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohyb, najmä pre mostové, stavebné a potrubné konštrukcie, s hornou klznou doskou, so základnou doskou a s guľovým vrchlíkom, vyznačené tým, že na spodnej guľovej časti guľového vrchlíka (3) je nanesená vrstva (6) z tavenej plastickej hmoty alebo z mliečneho lešteného chrómu, ktorá prilieha k výstelke (5) z teflonu, upevnenej na guľovej ploche základnej dosky (2) a na hornej rovinnej ploche guľového vrchlíka (3) je nanesená výstelka (4) z teflonu, stýkajúca sa s plastikovanou alebo mliečnym chrómom nanesenou plochou hornej klznej dosky (1).

Text

Pozerať všetko

(54) Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohybPredmetom vynálezu je klzné ložisko pre kyvný alebo priamočíary pohyb, použiteľné najmä pre uloženie most-ových a stavebných konštrukcií a pre ďalšie podobné uloženia.Doposiaľ sa pre uloženie, najmä mostov,používajú rôzne konštrukcie klzných ložísk,bud s rovínnýmí alebo guľovými funkčnými plo-chami. Pre dosiahnutie väčšej životnosti a odolnosti voči opotrebeniu pri pôsobení vysokých tlakov vkladajú sa medzi funkčné plochy ložísk rôzne výstelky z teflonu a podobne. Tlak sa prenáša prostredníctvom protiplôch zhotovených najčastejšie z austenitic-kých leštených oceli. U klznýoh ložísk pre mosty a Abudovy sú známe konštrukčné pre vedenia z plechových vloží-ek medzi styčné plochy rovné alebo gulové. Použitie takýchto prohiplôch nielenže vedie k vysokým náklae-dorn, ale často sa nedosahujú také dobré klzné vlastnosti ako je to u bežných oceli s povlsskom polyamidu. U guľových plôch naviac kde nie je možné použiť austenitický leštený plech. Sú známe tiež ložiská pre kyvný pohybPotrebná výmena ložísk vyžaduje časovo náročné a prevádzku obmedzujúce demontáže. Klzné ložiska podľa vynálezu odstraňujepozostáva z hornej klznej dosky, nad. ktorou je umiestnená kotviaca doska, zo základnej »dosky a z guľového vrchlíka medzi hornou .a základnou doskou.Podstata vynálezu je V tom, že na spodnej častí guľového vrchlílza je nanesená vrstva tavenej plastickej hmoty alebo mliečneho lešteného chrámu, ktorá prilieha k výtstelke z teflónu upevneného na guľovej ploche základovej dosky. Na hornej rovnej ploche gu ľového vrchlíka je prllepená vrstva z teflónu,s ktorou je v styku spodná, plastom alebo mlíečnym ohrórnom nanesená plocha hornej klznej dosky. Klzné ložiska podľa vynálezu zdokonaľuje uloženia zvlášť mostových a .stavebných konštrukcií. Dalej je použiteľné v uloženiach pre potrubia, ako aj pri montáži ťažkých dielcov, celkov a iných podobných uložení, napríkladkĺby uloženia jaderných reaktorov. Drahý austenítický plech je nahradený povlakmiz polyamidu alebo mliečneho lešteného chrómu. Klzné vlastnosti sú podstatne zlepšené,čo sa prejaví kvalitnejšou funkciou ložiska,ale aj trvanlivosťou.Príklad použitia vynálezu je znázornenýna výkrese, pred~stavujúcom V nárysnom priereze jedno z možných prevedení mostového Iklzného ložiska.Ložisko pozostáva z hornej klznej dosky 1,zo základnej dosky 2, medzi ktorými je vložený guľový Vrchlík 3. Na hornej ploche tohoto guľového vrchlíka 3 je upevnené. teflonová vložka 4, ktorá sa stýka s plastikovanouspodnou plochou hornej klznej dosky 1. V guľovo-m vybraní základnej dos-ky 2 je upevnená výstelka 5 z teflonu, ku ktorej prilieha vrstva 6 z tavenej plastickej (hmoty, napríklad z polyamidu, alebo z mliečneho lešteného chrómu. Táto vrstva 6 je nanesená na guľovú plochu guľového vrchlíku 3. Na hornej klznej doske 1 je uchytená kotviaca doska 7. K zamedzeniu vníkanía nečistôt do ložiska je medzi základnou doskou 2 a hornou klz nou doskou 1 umiestnený tesníaci prstenec 8.Klzné ložiska pre kyvný alebo priamočiary »poohyb, najmä pre mostové, stavebné a poItruibné konštrukcie, s hornou klznou doskou,so základnou doskou a s guľovým vrchlíkom,vyznačené tým, že na spodnej guľovej časti guľového vrohlika (3) je nanesená vrstva (6) z ta-venej plastickej hmoty alebo z mliečneho(5) z teflonu, upevnenej na guľovej ploche základnej dosky (2) a na hornej rovinnej ploohe guľového vrchlñlca (3) je nanesená výstelka (4) z teflonu, stýkajúca sa s plastikovanou alebo mliečnym chrómom nanesenou plochou hornej klznej dosky (1). I

MPK / Značky

Značky: pohyb, priamočiary, ložisko, kyvný, klzné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-216283-klzne-lozisko-pre-kyvny-alebo-priamociary-pohyb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohyb</a>

Podobne patenty