Zařízení k odsířování spalin mokrou vápencovou nebo vápnovou metodou

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k odsířování spalin vápencovou nebo vápnovou metodou za současného získávání roztoku kyselého siřičitanu vápenatého k přípravě varné kyseliny při výrobě buničiny kalciumbisulfitovou technologií, vyznačené tím, že mezi mokrý chladič (1) spalin a absorbér (3) odsířovacího zařízení se začlení alespoň jeden další absorbér (2) ke zkrápění ochlazených a odpopílkovaných spalin kalem odpadajícím z odsířování spalin.

Text

Pozerať všetko

.°r~ po ms VYNÁLEZU 215 sun o k(75) p. VEJVODA JOSEF ing., A Autor vynálezu ČERNOCH MILAN 1118 JÍLEK PAVEL ing., mm,325 m LADISLAV ing., mění, BRYCHTA. nuRosLAv ing., ČESKÉ BUDĚJQVICE, p Hoššo Apmowzfn, ČESKÝ mUMLov(50 Zařízení k odsířování spalín mokrou vápencovou nebo vápnovou metodouVynález se týká zařízení pro odsířování spalín mokrým vápeneovým nebo vápnovým způso bem a řeší problém interakčního spojení této technologie s přípravou varné kyseliny přivýrobě buničiny kalciumbisulfitovou technologií. Je znám způsob přípravy roztoku k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny kal cíumbisulfitovým způsobem (ěs. autorské osvědčení č. 215 899), podle něhož se nahrazujepřírodní vápenec či srážený uhličitan vápłenatý kalem z odsířování spalín mokrým vápencovým nebo vápnovým způsobem, přičemž působením kysličníku sířičitého vzniklého spalováním síry či pražením pyritu se převádí v ~kalu obsažený nezreagoyaný uhlíčitan vápenatý a dále siříčítan vápenatý na kýselý siřičitan vápenatý, z něhož se výrábí varná kyselina pro vý robu buničiny kalciumbisulfitovým způsobem. Podle tohoto řešení se roztok kyselého siřičitanu vápenatého vyrábí .v zařízení, kteréje součástí zařízení pro výrobu varné kyseliny a je potřeba zvlášt připravít min 50 95 zysličníku siřičitého, nutného pro potřebnou reakci.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že k přípravě roztoku kyselého sířičitanu vápenatého k získávání varné kyseliny pro výrobu buničiny se v technologii odsířovázíí spalín vápencovou nebo vápnovou metodou zařadímezi mokrý chladič spalín a absorbér odsířovacího zařízení alespoň jeden další absorbér kezkrápění oohlazených a odpopílkovaných spalín kalem odpadajícím ztodsířování spalín.Výhodou vynálezu js,že není vůbec třeba připravovat zvlášt kysličník siřičitý potřeb zný k převedení uhlíčitanu vápenatého e eíříčitenu vápenatého na kyselý siřičitan vápenatý.Další výhodou je, že odpadá nutnost výstavby kyselárny v nových závodech, kde se sou časně provozuje odsířování spalín mokrým vápencovým nebo vápnovým způsobem za účelom dodr žení předepeaných enísních limitů pro kysličník siřičitý a dále i tam, kde při rozšířování výroby buničiny kalcíumbísulfitovým způsobem není možno provést rozšíření stávajícího provozu kyselárny. Z hlediska technologie odsířování má vynález tu výhodu, že je potřeba men ší množsvtí vápna nebo vápence než je tomu v případě odsířování spalín bez využití kalu, kyslíčníkem eiříčitým za tvorby kyselého síříčitenu vápenatého. PříkladZařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese.Zařízení pro odsířování epslin včetně získávání roztoku pro prípravu varné kyseliny je patrné ze sohématu na výkrese, kde chladič l je spojen s nově zeřazeným absorbérem 2 pro přípravu roztoku kyselého siřičitonu vápenatého, který je spojen dále s absorbérem 1 odsířovacího zařízení a s cirkulační nádrží i odpadního kalu. Absorbêr g je epojen také se zečízením 2 pro fíltraci a zařízením Q pro sedímentaoi.Spalíny přicházející z kotlese oohlazují na teplotu okolo 50 °C v chladičí spalín l,který současně slouží k odpopílkování, resp. odloučení sazí ze spalín. Odpopílkované spaliny vstupují do absorběru 3, kam se současně přivádí oőpadní kal z cirkulační nádrže Q náležející k absorberu 2, v němž probíhá samotný proces abeorbce kysličníku eířičítého ve vápencové resp. vápnové suspenzí. Kal z cirkulační nádrže 1, který obsahuje vedle nezreagovaného uhličitanu vápenatého ještě siřičitan vápenatý, se převádí na kyselý siřičítan vápenetý podle rovníc CaC 03 2 S 02 H 20 Ga(H 503)2 C 02C 3503 so 2 1120 Ca(HS 03)2 Takto připraveny roztok kyselého sířičitanu vápenatěho se zbavuje bolostního síranu vápenatého a zbytku popílku, neodloučeného ze spalín v chladíči l spalín, buä fíltrací V zařízení Q nebo sedímentací v zařízení 2, popřípadě kombinací obou princípů, načež se zavádí do přípravy varné kyseliny. Sñaliny částečně zbavené kysličníku siričitého, se vedou do absorběru 2, kde se sprchují vodní suspenzí vápno nebo vápence a poté se po případné ú pravě zavádějí do komína.Zařízení k odsířování spalín vápencovou nebo vápnovou metodou za současnéhozískávání roztoku kyselého slrícítanu vípenatého k přípravě varné kyseliny při výrobě buníčiny kalciumbisulfítovou technologií, vyznačené tím, že mezi mokrý chladič (l) spalinea absorbér (3) odsířovaoího zařízení se začlení alespoň jeden delší absorbér (2) ke zkrápěníoohlezených a odpopílkovenýoh spalín kalem odpadajícím z odsířování spalín.

MPK / Značky

Značky: spalin, metodou, vápnovou, mokrou, vápencovou, odsířování, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-215900-zarizeni-k-odsirovani-spalin-mokrou-vapencovou-nebo-vapnovou-metodou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k odsířování spalin mokrou vápencovou nebo vápnovou metodou</a>

Podobne patenty