Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace

Číslo patentu: 214219

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pokluda Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace zkušebního tělesa, vyznačený tím, že změna vzdálenosti upínacích čelistí, reprezentující absolutní deformaci telesa, se zjišťuje při nejméně dvou upínacích délkách, představujících počáteční délku tělesa, přičemž relativní deformace se stanovuje z lineární závislosti absolutní deformace na počáteční délce jako směrnice přímky vyhodnocením metodou lineární regrese.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu POKLUDA IVO ing., GOTTWALDOV(50 Způsob stanovení skutečných hounot tahově deformaceVynález se týká zpüsobu stanovení skutečných hodnot tahové deformace zkušebního têlosa.V současné době se pro stanovení deformačních charakteristík při zatěžování tahovým nau ětím pro různé materiály používá ruzných typů trhacích strojů, u nichž se deformace vzorku stanovuje z rozdílu vzdálenosti obou upínacích čelistí. Uvedená metoda má však závažný nedostatek V tom, že výpočet relativního protažení je zatížen chybou, která je dána nepřesným 5 tanovením výchozí upínàcí délky vzorku. Tato výchozí upínací délka se ve skutečnosti liší od vzdálenosti upínacích čelistí, protože upnutý vzorck se po vložení tahověho napětí dcformuje i V upíuací čelisti. Velikost odchylky upínací déĺky od vzdálenosti upínacích čelistí závisí na řadě faktorú, jako je např. konstrukce upínacĺ čelísti, mechanický stav upínací čelisti,podmínky upnutí, použití upínacích vložek a jejich vlastnosti, vlastnosti zkoušeněho materiálu. Z tohoto důvodu se objevují často i značné odchylky ve zjíšřovaných hodnotách tažnosti čimodulů V tahu mezi jednotlivými zkušebnami, zkušebnímí přístroji, ruznými upínacími čelistmi.U řady materiálů jako jsou např. dráty, kordy pro pneumatiky, provazce a šňůry z přírodních chemických vláken, tkaniny vznikají navíc problémy 5 upnutím vzorku do čelistí. Pokud Síla, která stlačuje vzorck V upĺnací čelisti, není dostatečně veliká, dochází ří zatížení vzorku určitým tahovým napětím k jeho vyjetí z upínací čelisti a tím je celá zkouška znehodnocena. Zvýši - li se Síla, která st 1 ačujevzorek V upínací čelisti, do té míry, aby k tomutojwu něüoeházelo, rmstává při tahové zkoušce porušení vzor-ku v upínací čelisci či »y její těsnéblízkosti. V důsledku toho je měření neplatné. Uvedený nedostatek se často řeší použitím speciálních zařízení pro upnutí vzorku. kde je vzorek veden do vlastní upínací čelisti přes zakřivenou plochu. Na této ploše v důsledku rozkladu sil a tření dochází k zadržení části napětí vyvolaném ve vzorku jeho deformaci, takže pro vlastní uchycení V Čelisti je potřeba podstatnéme ší síly. Takovéuspořádání umožňuje bezproblematické měření pevnosti v tahu, neumožňujevšakstanoveni deformačních charakteristík vzorku.Pro konstrukční výpočty při navrhování výrobků je potřeba znát skutečně hodnoty defonmačních charakteristík použitých materiálu. Rovnćž pro účely jejich pŕejímky je výhodné znát skutečně hodnoty deformačních vlastností a tak eliminovat případný zdroj nesrovnalostí mezi jed notlivými zkušebnami. kterým je deformace vzorku v čelisti.Všechny uvedené nedostatky může řešit použití doplnkového zařízení pro trhací stroj extenzometru, jehož snímače se připojují přímo na zkoušený vzorek a snímaji tedy skutečnou deformaci vzorku. Extenzometrů však většinou není možno využít pro měření tažnosti, protože V důsledku rychlé zětné deformace přetržených částí zkušebního tělesa dochází k mechanickémuByla vypracována statistická metoda hodnocení souboru křivek závislosti zatížení - prodloužení. Tato metoda spočivá ve vyhodnocení nejpravdčpodobnějši křivky ze souboru získaného měřenĺm deťormačnich Charakteristik stejných zkušebních téles ze stejného materiálu a za stejných podmínek. Statistické vyhodnoceni systému křivek pomocí minima součtu čtvercu odchylekvšak neodstraňuje systematickou chybu, která vzniká deformací vzorku přímo v upínací čelistiV případě, že nelze použit extenzumetru.Uvedené nedostatky odstraňuje zpusob měření deformace podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že změna vzdálenosti upinacich čelistí, reprezentujicí absolutní dcformaci tělesa,se zjišřuje při nejméně dvou upínncích délkách, představujících počáteční délku tělesa, přičemž relativní deformace se stanovuje 2 lineárni závislosti absolutní deformace na počátečni délce jako směrnice přÍmkyvyh 0 dnocením metodou lineární regrcse. Předpokladem je, že v průběhuäimezi čelistmi defurmuje homogenně bez vzniku lokálních jevu ovlivñujiCíchgvýsledek, ja je plastické přeývořeni části tělesa, orientace, zaškrcení a další. Tentopředpoklad je splněn jestliže změna růřezu Zkušebního tělesa je v celé dćlee pracovní částiVýhodou popsaného postupu je možnost přesného stanovení deformačních Charakteristik na všech typech trhacích strojů bez použití jakýchkoliv přídavných zařízení Přínos metody spočívá V odstranění systematické chyby, způsobené odchylkou požadované veličiny - skutečně upíć nací délky vzorku -od měřené veličiny - vzdálenosti čelistí uvedená odchylka vzniká v důsledku deformace vzorku v čelisti. Způsob měření deformace podle vynálezu, určený především k měřenívtažnosti, je možno aplikovat i na stanovení hodnot deformace pro definovanou hodnotu ta hového zatížení a určit tak skutečný pruböh závislosti zatížení - deformace.K bližšímu objasnení podstaty vynálezu se uvádí příklad konkrétniho provedení popisovanéPříklad Při stanovení tažnosti polyamidové tkaniny pro dopravní pásy byla měřena deformace připřetrhu dvou různých upínacích délkách. Byly získány hodnotypři 101 200 mm je A 11 74,0 mm při 102 500 mm je A 12 145,0 mmkde 101, log počáteční délka vzorku 11 12 absolutní deformace vzorku při přetrhuZ uvedených hodnot byla vypočtena skutečně tažnost této tkaninyÉjako hodnota směrnícezávislosti absolutní deformaceúl. na počáteční dêlce 10 podle vztahuTakto zjištěná hodnota tažnosti souhlasí s výsledkem zjištěným speciálním extenzometremL Prosrovnání bylo provedeno i vyhodnocení získaných hodnot dosud používanou metodouPrvní měření dává tažnost í 1() 1 200 . 100 37,0Druhé měření dává tažnost i 2() - - - 100 29,0Z uvedeného vyplývá, že E 1 š E 2 š É. Hodnoty tažnosti získané dosud používanou metodouse značné odchylují od hodnoty zjištčné speciálním extenzometrem. P Ř E D M Ě T v Y N Á L E z UZpůsob stanovení skutečných hodnot tahovê deformace zkušebního tčlesa, vyznačený tím, že změna vzdálenosti upínacích čeliscí, reprezentující absolutní deformaci telesa se zjišřuje při nejméně dvou upínacích dêlkách, představujících počátuční délku fělesa, přičemž relativní deformace se stanovuje z lineární závislosti absolutní defermace na počàteční délce jakosměrnice přímky vyhodnocením metodou líneární regrese.

MPK / Značky

Značky: skutečných, způsob, tahové, deformace, hodnot, stanovení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-214219-zpusob-stanoveni-skutecnych-hodnot-tahove-deformace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace</a>

Podobne patenty