Číslo patentu: 213921

Dátum: 01.06.1984

Autori: Purkrábek Tomáš, Purkrábek František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sklízeč makovic s prstovým roštem a pod ním umístěnými dvěma žacími lištami, vyznačující se tím, že na obou stranách prstového roštu /5/ jsou umístěny lištové dopravníky /7, 8/, přičemž lišty /14/ horního lištového dopravníku /8/ jsou opatřeny plachetkami /10/, za prstovým roštem /5/ je uložen oběžný pásový překulovač /11/ a pod prstovým roštem /5/ je uchycený lištový válec /13/ pro drcení zbylého porostu.

Text

Pozerať všetko

gąąfgtgsçąą PD PI s VY NÁL Ez U 213 921Vynález řeší sklizeň samotných makovíc s krátkymi stonky, ktere mimo máku jsou cennou surovinou pro výrobu léčív. Nyní se sklízí mák převážně obilnímtkombajny, které oddělují jen část tobolek a znehodnocují mák.sou známá řešení tohoto úkolu jedno z nich poklzídá odřezané .rostliny maku na lišty dopravníku, ktere ínavsvé další drdze zapadají do žlábků na obvodu válce a tím ohybají makovice dolů, kde jsou odřezány. Stroj šdrtí makovícje.iné řešení využívá lámavosti makovíc odstonků tím, že stonky procházejí mezi prsty roštu. Válcc , vu» lící se po poli ohybá celé rostliny, táhne je dolů a dosednutím makovíc na prsty rostu se mají ulomit. Sklízeč tohoto typu vykazuje značný počet poškozených makovic i dlouhých stouků. uiné řešení používá prstový rošt, zakroužený dle rotačního motáku, jehož lišty jdou těsně nad roštem,pod oběma konci prstového roštu jsou žací lišty. Stroj vykázal minimálnu ztráty máku , avšak Část stonků zů stala dlouhá. Bylo zjištěno, že jsou to ty stonky, ktere narazily na špičky prstů, tuhými lištami motáku bylyulomeny, a proto šly druhým řezem stonků.Podstata vynálezu spočíva v tom, že prstový rošt je rovinný v horizontální rovinč , a po obou stranách prstového roštu jsou uchyceny řétězové dopravníky s lištami, přičemž lišty horního dcopravníku jsou opatřeny plachetkattti, za prstovým roštem je uložen oběžný pásový překulovač a pod roštem líštový válec pro drceníPředmět vynálezu je schemýatićkyznázoruěn nmvýkrese, v němž obr. 1 představuje sklizeč v příčnem v řezu, obr. 2 lištu dopravníku 5 plłnchetkou, obr. 3 zařízeuí na střih stonkíypomocíldyou zubových pasů ą. obr. 4 upevnění prstů roštu na. nosník.. sklízeč makovic dle vynálezu sestává z hlavního rámu l, na němž jsou na obeugmąnách záběm sklízeče umístěny svislé vodiče g. Po nich se posunují objuímky Q, které nesou funkĺční. rám, sestávajícĺ z podélných nosníků 4, které nesou ložiska obou lištových ądopravníkůll, g, čepy ramen ga zařízení na vratný pohyb zu bového pasulz pro střih stonků. -Přičné nosnfky lg funkčního rámu vnesou držáky lg prstůroštu 5 a pevná za-Z řízení na střih stonků Podklad L 5 a. pevný zubový pás É. .Pod prstovým roštěm 5 je umístěn spodm líštový dopravník 1 a nad roštem 5 horni lištouý doprąvník 8, na jehož lištách L 4 jsou zavěšeny plachetky L). Napinaci kola lištového dopravníku § jsou upevněna ną kyv- ných ramenech- Q, která sjvírají s rovinou prstového roštu 5 měnitelný úhel.Za prstovým roštem 5 je umístěn známý pásový překulovač 11. Za překulovačem i je umístěnn-šnekovýdopravník g, jako jedna z možností příčné dopravy makovic. Pod sklízeč-em dosedánaternén-válec L 1 podél-iFunkce sklízeče prsty roštu 5 vnikají do porostu máku pod nejnižšími makovicemi, a již před tím dolé- hají plaehetky gg horního lištového dopravníku Q na ostré korunky makovic. Toto jemné držení rostlin máku,včetně vibrace prstového roštu 5 působené žacími listami Q působí, že se stonky lehce dostanou mezi prsty roštu 5, a jsou odstřiženy přední žďcí lištouPřilehlé strany obou listových dopravníkůj, Q k prstovému roštu 5 se pohybujíproti směru jízdy sklízeče rychlostí jeho pojezdu, proto působi plàchetky 10 vertikálním směrem, tlači makovice až dosednou na prsty roštu 5, drží je v této poloze, přičemž prsty roštu 5 postupují dopředu. stejně působí i lišty spodního lištového dopravníku 1 až k zadní žaci liště Q. Odstřižené makovice padají z prstového roštu 5 na překulovač i á po něm se skulí do šnekového doprav níkułg. Částilvysokých plevelů, které jsou odstřiženy přední žací lištou Q, jsou takže-ny płachetkami 10po roštu 5, padají na pás překulovače g, který je vynáší nahoru, kde přepadnoru zpět ua pole. Válee L 3, valící se po poli, ohybá zbylě části rostlin maku na zem a jeho ostré lišty je drtí na. kusy. Výška prstového roštu 5 nad terénem i poloha napínacích kol horního lištového dopravhíltu g jsou vertikálně stavitelnéPro střih stonků lze použít běžně používané žací lišty, ale jemný střih dvojice zubových pasů l 5, uklade minimální odpor skluzu stonků s makovtcemi u předního střihu stonků §, které má sklon dozadu.Sklízeč makovic s prstovým roštem a pod nim umístěnými dvěma. žacími lištami, vyznačujícĺ se tím, žena obou stranách prstového roštu / 5/ jsou umístěny lištově doprnvníky /7 ,8/ , přičemž lišty /14/ homího liš tového dopravníku /8/ jsou opatřeny plachetkamí / 10/ , za prstovým roštem / 5 / je uložen obłěžný pásový pře- kulovač /115/ a pod prstovým roštem /5/ je uchycený lištový válec /13/ pro drcení zbylého porostu.

MPK / Značky

Značky: sklízeč, makovic

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-213921-sklizec-makovic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklízeč makovic</a>

Podobne patenty