Pľúcne bunky myšice bavlníkovej pre kultiváciu vírusu

Číslo patentu: E 9848

Dátum: 19.03.2003

Autori: David Frederic, Tanner Michael

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ľcnto vynález sa týka novej bunkovej línie a jej využitia, vrátane novej metódy produkciu vírusu, ktorý vyvoláva ochorenie prasiat známe ako reprodukčný a respiračný syndróm prasiat (PRRS).Všeobecnejšie sa opis týka množenia organizmov alebo patogćnov, ako sú vírusy,napr. virulentné alebo atenuované vírusy, použitím pľúcnych buniek myšice bavlníkovej alebo buniek alebo bunkovej línie podľa vynálezu (napr. uložených buniek na produkciu organizmov alebo patogénov, ako sú vírusy. napr. virulentne alebo atenuované vírusy, ako sú organizmy alebo patogény, napr. vírusy, ktoré hlodavce alebo potkany alebo myšica bavlníková alebo pľúcne bunky myšice bavlníkovej ako prirodzení hostitelia obyčajne nemajú, alebo RNA vírusy, napríkladjednoreťazcove RNA vírusy s pozitívnym vláknom, ako vírusy radu Nidovirales, napríklad artevírusy alebo vírusy z čeľade Arteriviridcze, napr. vírus zvyšujúci laktátdehydro-genázu (LDV), vírus arteritídy koní (EAV), vírus hemoragiekej horúčky opíc (SHFV) a vírus PRRS (ktorého bacilonosiče sú typicky článkonožce) vírusy z čeľade Coronaviridzze, napr. koronavírusy, ako je vírus infekčnej bronchitídy, psí koronavírus, mačací koronavírus, ľudský koronavírus 229 E, vírus prasacej epidemickej diarey, vírus transmisívnej gastroenteritídy, vírus transmisívnej gastroenteritídy prasiat,respiračný vírus prasiat, bovinný koronavírus, ľudský koronavírus OC 43, vírus hepatitídy myší, vírus hemaglutinačnej encefalomyelitídy prasiat, koronavírus potkanov, vírus sialodakryoadenitídy, vírus aviárnej infekčnej bronchitídy, koronavírus moriakov. koronavirus králikov (taktiež vírusy, ktorých bacilonosiče sú typicky článkonožce),a torovírusy, ako je torovírus koní, torovírus prasiat, ľudský torovírus, bovinný torovírus.Vírusy množené výhodne použitím pľúenych buniek myšice bavlnikovej alebo buniek alebo bunkovej línie podľa opisu zahŕňajú vírus psej parainlluenzy (CPI), napr. CPI typu 2(CPI-Z). adenovírus, ako je psí adenovírtls (CAV). napr. psí adenovírus typu 2 (CAV-Z),prasací zídenovírus (PAV). napr. prasací zídenovírus typu 3 a typu 5 (PAV-3), bovinný herpesvírtís. napr. bovinný herpcsvírtls typu l (zodpovedný za inľekčnú bovinnú rinotraeheitídtí (IBRD. konský herpesvírus (lil IV), napr. typu l (lhjllV-l) alebo typu 4 (EllV 4), bovinný rotavírus (BRV), vírus bovinnej jaarainllttenzy typu 3 (Pl-3), črevný a respirzičný bovinný koronavírus (BCV), vírus reprotlukčnćhç» a respiračnćhç) syndrómu prasiat (PRRSV).Výhodnejším vírusom je vírus PRRS.A vo výhodných uskutočneniach pľúcne bunky myšice bavlníkovej alebo bunková línia sú tie, ktoré boli uložené v ATCC ako PTA-3930 alebo pľúcne bunky myšice bavlníkovej alebo bunková línia, ktorá má všetky identifikačné charakteristiky ATCC PTA 3930 alebo pľúcne bunky myšice bavlníkovej alebo bunková línia produkovaná kultiváciou pľúcnych buniek myšice bavlníkovej do najmenej 10, napr. do najmenej 21 alebo 76 alebo 100 pasáží, ako je 10 alebo viac, alebo 21 alebo viac, alebo 76 alebo viac pasáží, napr. aspoň 10 alebo 21 alebo 76 pasáží a výhodne až (a vratane) 100 pasáží, a zloženie bunkovej línie je taktiež, že pľúcne bunky myšice bavlníkovej sú v podstate epiteliálne bunky a v priebehu pasáží sa udržiavajú morfologické charakteristiky.Opis sa adekvátne týka takýchto buniek alebo bunkovej línie, rovnako ako všetkých jej využití.Vírusy množené použítím pľúcnych buniek myšice bavlnikovej alebo buniek alebo bunkovej línie podľa vynálezu sú užitočné na prípravu imunogćnnych kompozícii a vakcín proti chorobám vyvolaným vírusmi, napríklad PRRSV. Podobné organizmy alebo iné patogény množené použitím pľúcnych buniek myšice bavlníkovej alebo buniek alebo bunkovej línie podľa vynálezu sú užitočné na prípravu imunogénnych a vakcinačných kompozícii proti takýmto iným patogćnom alebo organizmom.Tento opis sa taktiež týka využitia vírusov pestovaných pomocou pasáží na bunkach podľa vynalezu, napríklad za získania atenuovaných, inaktivovaných a subjednotkových imunogćiiiiych kompozícii a vakcín a teda sa opis týka takýchto atenuovaných, inaktivovaných alebo subjednotkových ímunogénnych kompozícii a vakcín. DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKYReprodukčxiý a respiračný syndróm prasiat (PRRS) bol prvýkrát opísaný v Severnej Karolíne (USA) v roku 1987. V tom čase sa toto ochorenie prasiat označovalo ako záhadné ochorenie prasiat čiže MSD a neskôr bolo známe ako infertilný a respiračný syndróm prasiat čiže SlRS. Potom sa objavil v strednej Európe v roku 1990. V Európe sa ochorenie zo začiatku nazývalo syndróm epidemických abortov a dýchania u prasiat čiže PEARS a nakoniec reprodukčný a respiračný syndróm prasiat čiže PRRS. ktorý sa stal svetovým prijatým pomenovaním.Vírus PRRS je obalený. jednoreťazcový RNA vírus ÍZUlOVQHÝ prvýkrát v Iolandskua jiomenovaný ako Lelystad vírus. Zaradil sa ako člen čeľade xlrteriviric/zze. Vírusy čeľadezlľleľĺťľľľćĺćlť sú v rade Nidovirales. Ďalšími vírusmi v rade Nidovírales sú vírusy z čeľade Coronaviricĺae, ako sú koronavírusy a torovírusy.PRRS opisuje lVO 92/21375. Izolát sa uložil V Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM). Institut Pasteur, Paríž, Francúzsko, pod prístupovým číslom 1-1102. Taktiež sa izoloval severoamerický typ (WO 93/O 3760) a vírus sa uložil v American Type Culture Collection (ATCC) pod prístupovým číslom VR-2332.U prasníc sa ochorenie PRRS charakterizuje reprodukčným ochorením a respiračnými symptómami. Cieľovýmí bunkami pre vírusy PRRS sú bunky - makrofágy.Jedným zproblémov, ktoré zabraňujú získavanie imunologických produktov proti vírusu PRRS, je obmedzená dostupnosť stabilných substrátov pre replikácii vírusu.Vírus PRRS mohol byt amplifikovaný iba v kultúrach prasacích alveolárnych makrofágov (PAM) (Wensvoort G. et al., The Vet. Quart. 13 121- 130, 1991). Potreba využitia prasiat určitého veku bez príznakov choroby na získanie týchto makrofaĺgov naznačila niekoľko nevýhod. Navyše citlivosť na virálnu infekciu u získaných PAM nebola zaručená, pretože bunkove substráty odvodené z rôznych živočíchov sú vždy variabilné. To predstavovalo hlavnú nevýhodu V produkcii šarži antigénov konštantnej a homogćnnej kvality a každá šarža sa musela ohodnotit, aby sa určilajej citlivosť.Uskutočnil sa výskum pre ine bunkové substráty. V US patente 5476778 sa na kultiváciu vírusu PRRS testovalo 15 bunkových línií získaných z rôznych druhov (napr. bovinné, psie, mačacie, ľudské, prasacie, opičie) a z rôznych tkanív (napr. oblička. pľúca,semenník). Iba jeden typ (bunky MA-l 04) z 15 bunkových línií dovoľuje rast vírusu PRRS.Na kultiváciu a oslabenie vírusu PRRS sa používajú opičie obličkové bunkove línie(napríklad VERO, MA-104, MARC-MS, pozri US patent 5476778 a WO 98/00 l 65). Titre vírusu PRRS na týchto bunkách sú ale nízke, a preto je cena produkcie vysoká. Papp et al.,1997 (J General Virology 78 2933 - 2943) opisujú živočíšny model pre infekciu bovinným herpesvíríisoín typu 1 (BHV-l). Papp et al. ukazujú, že BHV-l sa môže replikovat v pľúcnych bunkách myšice bavlníkovej (CRL) in vitro. EP 0676 467 opisuje európske kmene vírusu PRRS, ktoré sú atcnuovanć. EP O 676 467 uvádza rakcíríy na ochranu prasial proti PRRS. EP 0676 467 opisuje monoklonálne protilátky, ktore sú reaktívne s PRRS, a Inonokltvítálne protilátky, ktoré sú itereaktívne s atenuovzmýnti kmeňmi.lloci inziktivovanć a atcnuovanć vakcíny proti PRRS sú teraz komerčne dostupné,malo by veľkú cenu mat zílternatívne bunkovć substráty na produkciu vírusu PRRS, napr, na jirodukciu vakcín ilcbo imunogćmiych kompozícii. A všeobecnejšie by malo veľkú cenu matilternatívne bunkovć substráty na produkciu piIIOgČHOV lzíkých ako sú vírusy. napríklad RNAvírusy, napríklad jednoreťazcove RNA vírusy spozitívnym vláknom, ako vírusy radu Nidovirales. ako sú artevírusy alebo vírusy zčeľade Arterivirídae a vírusy z čeľade C()ł()ľlClVÍIÍ(ĺĽl 8 napr. na produkciu vakcín alebo imunogćnnych kompozícii.Navyše by bolo výhodné poskytnúť novú pľúcnu bunkovú líniu myšice bavlníkovej.Predložený vynález sa zakladá na zistení, že hoci hlodavce nie sú prirodzenými hostiteľmi vírusu PRRS, pľúcne bunky z myšice bavlníkovej sú tolerantné na rast alebo množenie vírusu PRRS. Ďalej sa vytvorila a uložila nová bunková línia odvodená od pľúcneho tkaniva myšice bavlníkovej.Predložený vynález sa taktiež zakladá na zistení, že pľúcne bunky z myšice bavlníkovej sú tiež tolerantnć na rast alebo množenie ďalších vírusov, ktoré nie sú prirodzenými patogénmi hlodavcov. Tieto vírusy zahŕňajú vírus psej parainfluenzy typu 2(CPI-Z), psí adenovírus typu 2 (CAV-2), konský herpesvírus typu l (EHV-l), konský herpesvírus typu 4 (EHV-4), bovinný rotavims (BRV) a boviitný koronavírus (BCV).Predložený vynález sa týka bunkovej línie myšice bavlníkovej uložené v American Type Culture Collection pod prístupovým číslom ATCC PTA-3930.V inom uskutočnení sa predložený vynález týka metódy na produkciu vírusu zahŕňajúcej množenie vírusu na pľúcnych bunkách myšice bavlníkovej pričom vírusom je vírus reprodukčného a respiračného syndrómu prasiat (PRRSV) a pľúcnymi bunkami myšice bavlníkovej sú bunky bunkovej línie myšice bavlníkovej ATCC PlA-3930.V ďalšom uskutočnení sa predložený vynález týka využitia pľúcnych buniek myšice bavlníkovej na množenie PRRSV, pričom pľúcnymi bunkami myšice bavlníkovej sú bunky bunkovej línie myšice bavlníkovej ATCC PTA-3930.Predložený vynález sa v ďalšom uskutočnení týka kultúry zahŕňajúcej PRRSV a pľúcne bunky myšice bavlníkovej, pričom pľúcnymi bunkami myšice bavlníkovej sú bunky bunkovej línie myšice bavlníkovej ATCC PTA-3930.Prcdložený vynález sa v inom uskutočnení týka súpravy zahŕňajúcej PRRSV a pľúcne bunky myšice bavlníkovej, pričom pľúcnymi bunkami myšice bavlníkovej sú bunky bunkovej línie myšice bavlníkovej ATCC PTA-3930.Predložený opis všeobecnejšie zahŕňa použitie pľúcnych buniek myšice bavlníkovej zilebn) buniek alebo bunkovej línie podľa Iynáleztl na množcnie orgamizmciv alebo patogćnov, akými sú vírusy, napr. virulentnć alebo atenuovane vírusy, ako sú vírusy, ktoré hlodavce

MPK / Značky

MPK: A61K 39/21, C12N 5/07, C12N 7/02

Značky: vírusu, pľúcne, buňky, kultiváciu, myšice, bavlníkovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e9848-plucne-bunky-mysice-bavlnikovej-pre-kultivaciu-virusu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pľúcne bunky myšice bavlníkovej pre kultiváciu vírusu</a>

Podobne patenty