Spôsob výroby vystužených pórobetónových alebo penobetónových telies a výstužové fixačné rámy na použitie pre tento spôsob

Číslo patentu: E 7650

Dátum: 20.09.2007

Autori: Heerens Ingo, Bayer Peter

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby vystužených pórobetónových alebo penobetónových telies a výstužové ñxačnerámy na použitie pre tento spôsob0001 Vynález sa týka spôsobu výroby pórobetónových tvarovaných telies alebo penobetónových tvarovaných telies, hlavne stavebných prvkov, respektíve panelov, ktoré majú výstuž vý hodne z kovu, hlavne z ocele, ako aj výstužovćho ñxačněho rámu na použitie pre tento spôsob.0002 Aby stavebné prvky mohli odolávať nielen veľkým tlakovým silám ale aj ťahovým silárn, musia sa stavebné prvky z pórobetónu alebo penobetónu, ako je známe, vystužovať. Obvyklé výstužové prostriedky sú pritom tyče, zvárané rohože a/alebo napríklad zvárané koše z rohoží z ocele. Na výrobu týchto vystužených penobetónových stavebných prvkov, respektíve pórobetónových stavebných prvkov, sa pritom obvykle najprv naleje čerstvá betónová zmes známeho zloženia, ktorá je schopná liatia, pre pórobetón alebo penobetón napríklad do odlievacej formy 100 v tvare kvádra a do tejto čerstvej betónovej zmesi sa vopred vsadia zvárané armovacie koše 101 (obr. 10). Dôležité pritom je, aby armovacie koše 101 boli umiestnené a fixované tak, aby mali dostatočný odstup ako od bočných stien 102, tak aj odo dna 103 odlievacej formy 100 a od povrchu betónovej zmesi v hotovom stavebnom prvku, a tým boli úplne obklopené betónovou zmesou. Annovacie koše l 0 l musia v tejto definovanej pozícii v odlievacej forme 100 zotrvať tak dlho, až pórobetónová hmota dostatočne stuhne a eventuálne je vzdutá, teda dosiahla svoju pevnosť v čerstvom stave a sama unesie armovacie koše 101.0003 Na ñxáciu armovacích košov 101 počas tohto stužovacieho procesu a eventuálne procesu vzdutia sú už známe pravouhlé výstužové ñxačné rámy 104, ktoré sú nasaditeľné centrovane na bočné steny 102 odlievacej formy 100. Na výstužovom ñxačnom ráme 104 je niekoľko výstužových nosných trámov, respektíve armovacích ñxačných nosníkov (106), ktoré sú v pozdĺžnom smere výstužovćho ñxačného rámu 104 posúvateľné, ktore preklenujú v horizontálnom priečnom smere výstužový ñxačný rám 104 a odlievaciu formu 100. Tieto armovacie ñxačné nosníky 106 majú opäť početné vertikálne sa rozprestierajúce vývrty respektive otvory 107 (znázomené len schematicky), pričom do niektorých vývrtov 107 sú zavesené v podstate tyčové armovacie ñxačné drôty 108. Na týchto armovacích ñxačných drôtoch 108 sú zase upevnené jednotlivé armovacie koše l 0 l tak, aby sa armovacie fixačné drôty 108 po stuhnutí be tónovej zmesi ľahko oddelili z armovacích košov l 0 l a mohli byť zo stuhnutej betónovej zmesivytiahnuté. Na to je napríklad na armovacích košoch 101 jeden alebo niekoľko upevňovacích prostriedkov vo forme oválnych otvorov respektíve oválnych závesných ôk, s ktorými sú navlieknuté zakaždým na armovací fixačný drôt 108 armovacie koše. Armovacie ñxačné drôty 108 majú pritom napríklad radiálne vyčnievajúce kolíky alebo čapy (neznázornené), takže ihlové armovacie fixačné drôty 108 po prevlečení okami otočením okolo ich pozdlžnej osi, napríklad na spôsob bajonetového uzáveru alebo podobne, sú s arrnovacím košom 101 spojené. Tým sú na armovacích fixačných drôtoch 108 zavesené armovacie koše a vešajú sa s nimi do odlievacej fonny 100. Hlavne u armovacích košov 101 skladajúcich sa z armovacích rohoží 109 usporiadaných navzájom paralelne je tiež známe, že medzi oboma armovacími rohožami 109 existujú rozpery, respektíve priečne spojovacie články 110, napríklad z umelej hmoty, ktorémajú centIicky oválne oká a sú upevnené na oboch rohožiach 109.0004 Ďalej sú z EP 0 060 232 B 1 na fixáciu pozdĺžnych tyčí, ktoré sú spojené s jednotlivými priečnymi tyčami, známe horizontálne sa rozprestierajúce pružinové ramená, ktoré sú vždy na jednom konci priečne tyče upevnené a na druhom konci vtlačené určitou silou pružiny. Armovací ñxačný drôt vykazuje okrem toho dva horizontálne vyčnievajúce a vertikálne ustupujúce cez seba usporiadané kolíky. Ak je armovací fixačný drôt umiestnený tak, aby pružinové rameno medzi oboma kolíkmi bolo natlačene na armovací ñxačný ihlový drôt, ñxuje ihlový armovací ñxačný drôt výstuž a nemôže sa vertikálne vytiahnuť. Ak sa otočí armovací ñxačný ihlovýdrôt o uhol cca 90 °, neobklopujú už kolíky hore a dole pružinové rameno a ihlový armovací fi xačný drôt je možné vytiahnuť.0005 Nevýhodou známeho spôsobu je jednak to, že ihlové armovacie ñxačné drôty 108 sa musia najprv ručne povesit do armovacích vývrtov 107 v armovacích ñxačných nosníkoch 106a následne sa armovacie koše 101 tiež ručne musia upevniť na armovacie fixačné drôty 108.0006 Okrem toho je pozícia armovacích fixačných drôtov 108 a tým aj pozícia armovacích košov 101 zavesených na armovacích drôtoch 108 nastaviteľná v priečnom smere len v rnreži, ktorá je daná pozíciou vývrtov 107 v armovacích nosníkoch 106.0007 Ďalej sa obvykle armovacie koše 101, ktoré sú zavesené na armovacích ñxačných drô toch 108, pred vsadením do odlievacej formy 100 ponárajú do kúpeľa s ochranným prostried kom proti hrdzaveniu, aby sa zabránilo korózii v následnom stavebnom dielci. Pritom sa aspoňčiastočne nutne ponárajú do tohto kúpeľa tiež armovacie íixačné drôty 108. Aby sa však mohliarmovacie ñxačné drô 108 o äť oužiť, musí sa zabrániť neustálemu rastu antikorózne vrstJvy pri opätovnom použití drôtov 108, pretože veľkosť závesných ôk je prispôsobená priemeru arrnovacích ñxačných drôtov 108, čím tieto armovacie ñxačné drôty 108 sú do závesných ôk zavedené s čo možno malou vôľou. Preto sú armovacie ñxačné drôty 108 obvykle pred upevnením armovacích košov 101 na armovacie fixačné drôty 108 v jednom prídavnom predradenom kroku procesu ponorené do parañnu. Tým sa zabráni tomu, aby antikorózny prostriedok trvalo uľpel na drôtoch 108. Parañn a na ňom uľpievajúci antikorózny prostriedok sa však musí v ďalšom výrobnom kroku po každom výrobnom procese opäť z armovacích ñxačných drôtov 108 odstraňovať. Altematívne k tomu sa používajú pre ponáranie annovacích košov 101 iné drôty alebo háky, ktoré sa musia po ponorení vymeniť za pravé armovacie fixačne drôty 108. V každom prípade je teda nutný minimálne jeden ďalší výrobný krok na ochranu armovacích fi xačných drôtov 108, čo prináša stratu času a ďalšie náklady.0008 US-A-2 979 801 zverejňuje spôsob výroby pórobetónových alebo penobetónových telies vystužených armovacírni prostriedkami, pri ktorom sú do formy vsadené rohože, následne na formu nasadené nosníky a do zárezov zavedené ñxačné tyče. Potom sa na formu umiestnía nosníky, a tým vo forme zaujmú pozíciu armovacie prostriedky. Na každej ñxačnej tyčí je upevnená podpora. Tá slúži na zabránenie tomu, aby ñxačný tyč neprekĺzavala cez zárezy nosní ka. Všetky ñxačnć tyče sa po prebehnutí stuhnutia z armovacích rohoží oddelia. 0009 DE-A-l 177 537 zverejňuje výstužový ñxačný rám podľa predvýznaku nároku 4.0010 Úlohou predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob výroby s armovacímí prostried~ kami - výhodne z ocele - vystužených pórobetónových a penobetónových tvarovaných telies,ktorý je jednoduchý, lacný a automatizovateľný, a umožňuje jednoduchými prostriedkami pres~né, stabilné umiestnenie armovacích prostriedkov s lepšou variabilitou, hlavne v priečnom sme re odlievacej formy.0011 Okrem toho je úlohou vynálezu vytvorit výstužový fixačný rám na fixáciu armovacích prostriedkov v odlievacej forme naplnenej čerstvou betónovou zmesou, na ktorom môžu byť0012 Tieto úlohy riešia charakteristické znaky nárokov l a 14. Ďalšie výhodne uskutočneniavynálezu sú uvedené vždy v príslušných závislých nárokoch.0013 Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa ukrútí u ñxač ných tyčí, ktoré sú vybavené určeným miestom zlomu, časť ñxačnej tyče ležiacej nad určenýmmiestom zlomu, okolo vertikálnej osi tyče, pričom sa na ukrútenie účelne použije automatizovateľné otáčacie zariadenie, ktoré má výhodne jeden alebo niekoľko skrutiek. Na ukrútenie sa pri tom upne zvlášť horný koniec fixačnej tyče do upinacej hlavy skrutky a potom sa skrutka od krúti.0014 Pri spôsobe podľa vynálezu sa oddelená horná časť ñxačnej tyče účelne vytiahne z be tónového koláča a odstráni.0015 Výhodne sa pred použitím armovacích prostriedkov fixačné tyče privaria na armovacie0016 Účelne sa použijú ñxačné tyče s profilom, ktorý je na určenom mieste zlomu stenčený, ktoré majú výhodne dva protiľahlé zárezy.0017 Ďalej sa užívajú hlavne ñxačné tyče, ktoré majú priemer 4 až 10 mm, výhodne 5 až 80018 Použité fixačné tyče sú účelne z kovu, výhodne z ocele zvlášť potom z ťahanej armatúrovej betonárskej ocele, a/alebo z ušľachtilej ocele a/alebo z plastu a sú výhodne predĺženou súčasťou priečnej tyče armovacieho prostriedku. Ako armovací prostriedok sa pritom výhodne použijú armovacie tyče a/alebo armovacie rohože a/alebo armovacie koše, pričom armovacie rohože sa účelne pred ich použitím zvaría z pozdĺžnych tyčí a priečnych tyčí. Tieto armovacie koše sa účelne pred ich použitím výhodne vyrobia vždy z dvoch armovacích rohoží, pričom armovacie rohože sa umiestňujú s ich pozdĺžnymi a priečnymi tyčarni vždy navzájom paralelne,a ñxačné tyče jednotlivých armovacích rohoží sa umiestňujú tak, aby vždy na rovnakej strane a účelne v podstate rovnako ďaleko presahovali cez armovací kôš, pričom sa účelne získajú jednoduche rozpemé tyče, ktoré sú kolmé na pozdĺžne tyče a priečne tyče armovacích rohoží, umiestnené medzi dvoma armovacími rohožami a na armovacie rohože sa privaria. Hlavne sa pritom frxačné tyče upevnia pred použitím armovacieho prostriedku vo forme predĺžených priečnych tyčí na armovacích prostriedkoch, pričom V prípade armovacích rohoží sa fixačne ty če privaria zvlášť na pozdĺžne tyče armovacích rohoží.0019 Účelne sa preto oddelí horná časť tyče v oblasti hornej alebo dolnej pozdĺžnej tyče ar movacej rohože, respektíve armovacieho koša.

MPK / Značky

MPK: B28B 7/00, E04C 5/00, B28B 1/00, B28B 23/00

Značky: výroby, vystužených, spôsob, telies, pórobetonových, penobetónových, fixačné, výstužové, rámy, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e7650-sposob-vyroby-vystuzenych-porobetonovych-alebo-penobetonovych-telies-a-vystuzove-fixacne-ramy-na-pouzitie-pre-tento-sposob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby vystužených pórobetónových alebo penobetónových telies a výstužové fixačné rámy na použitie pre tento spôsob</a>

Podobne patenty