Synchronizačné zariadenie pre riadiaci mechanizmus motorového vozidla

Číslo patentu: E 6657

Dátum: 02.03.2006

Autor: Di Martino Alessandro

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Synchronizačné zariadenie pre riadiaci mechanizmus motorového vozidlaVynález sa týka synchronizačného zariadenia pre radiaci mechanizmusDoterajší stav techniky Ako je známe, konfigurácie automobilového radiaceho mechanizmu savyznačujú značne ustálenými schémami, ktoré predpokladajú použitie vstupného(primámeho) hriadeľa prevodovky, na ktorom sú pripevnené hnacie ozubené kolesá,buď voľne alebo pevné predlohovćho (sekundárneho) hriadeľa, na ktorom sú pripevnené hnané ozubené kolesá, opäť bud voľné alebo pevné mechanizmu na synchronizáciu a záber medzi voľnými ozubenými kolesami a hriadeľom, na ktorom sú pripevnené páru ozubených kolies na konečnú redukciu prevodového pomeru na výstupe z predlohového hriadeľa a nakoniec difereuciálu, ktorý zabezpečuje konečný výstup pohybu pre dve hriadele nápravy.Vyššie uvedené usporiadanie je sprevádzané kontrolným zariadením, ktoré tvorí rozhranie medzi vodičom a synchronizačným a záberovým mechanizmom. Konkrétne, prevodové pomery alebo rýchlostné stupne sa zaraďujú selektívne ovládaním rýchlostnej páky v kabíne cestujúceho. Uvedená páka uvádza do činnosti kontrolný člen tvaru palca, ktorý zasa uvádza do činnosti rad radiacich vidlic, ktoré sa môžu pohybovať v smere rovnobežnom s osami vstupného a predlohového hriadeľa prevodovky. Radiace vidlice sú usporiadané na vonkajšej strane uvedených hriadeľov,zodpovedajú príslušným rozsahom prevodov (napríklad rozsah prvého a druhého rýchlostného stupňa, rozsah tretieho a štvrtého rýchlostného stupňa a rozsah piateho a spätného rýchlostného stupňa) a sú priradené príslušným paralelným kontrolným vybraniam, orientovaným k sebe, s ktorými zaberá palcový člen. Palcový člen je pohyblivý pozdĺž dráhy výberu, ktorá voľne prechádza kontrolnými vybraniami na výber jedného z kontrolných vybraní, a preto rozsahu rýchlostných stupňov (prvý a druhý alebo ináč tretí a štvrtý alebo ináč piaty a spiatočka), a pozdĺž záberovej dráhy rovnobežnej s rovinami ležania kontrolných vybraní na vysunutie zvoleného vybrania a záber s jedným z dvoch ozubených kolies zodpovedajúceho rozsahu, pričomuvedený palcový člen sa posúva v opačných smeroch, začínajúc od stredovej polohy, ktorej zodpovedá chod naprázdno (voľnobeh) alebo neutrál. Vo všeobecnosti je jedna z dvoch dráh palcového člena priamočiara, zatiaľ čo druhá je deñnovaná rotáciou.V známych ríešeniach zaberá každá radiaca vidlica so zodpovedajúcou objímkou synchronizačného a záberového mechanizmu. Pre každý pár voľnobežných koliesok, priradených tomu istému rozsahu a pripevnených k tomu istému hríadeľu (či už vstupnému hríadeľu prevodovky alebo predlohovému hríadeľu), je synchronizačný a záberový mechanizmus normálne vybavený nábojom, pripevneným zvonku na hriadeľ párom hnacích krúžkov, usporiadaných na opačných axiálnych stranách náboja, z ktorých každý je uhlovo fixovaný vzhľadom na zodpovedajúce ozubené koleso a ktoré majú príslušné vonkajšie ozubenia a párom krúžkov na synchronizovanie pohybu, ktoré sú schopné selektívne aktivovať hnacie krúžky.Každý zo synchronizačných krúžkov je umiestnený axiálne medzi nábojom a zodpovedajúcim hnacím krúžkom, má príslušné kužeľovité trecie povrchy, navrhnuté na spolupôsobenie, pri použití, so zodpovedajúcimi združenými trecími povrchmi,nesenými hnacími krúžkami, a sú vybavené príslušnými vonkajšími ozubeniami.Objímka je umiestnená na vonkajšej strane náboja a je udržiavaná uhlovo fixovaná vzhľadom na náboj samotný pomocou vlastného vnútomého ozubenia. Objímka môže kĺzat axiálne na opačných stranách náboja pod vplyvom zodpovedajúcej radiacej vidlice. Počas axiálneho pohybu objímky v jednom smere alebo v inom smere vnútomé ozubenie objímky naj skôr zaberie s vonkajším ozubením synchronizačného krúžku a potom s vonkajším ozubením hnacieho krúžku,keď relatívna rýchlosť hnacieho krúžku vzhľadom na synchronizačný krúžok klesne na nulu v dôsledku kontaktu medzi príslušnými združenými trecími povrchmi.Práve opísaný synchronizačný a záberový mechanizmus, aj keď je z funkčného hľadiska uspokojivý, vyžaduje ako celok priestor, ktorý je pomeme veľký, najmä v smere rovnobežnom s osami primárneho a sekundámeho hriadeľa.Skutočne, záber medzi objímkou a radiacou vidlicou a dráha objímky samotnej v opačných smeroch vzhľadom na stredovú voľnobežnú polohu vyvolávajú potrebu minimálnej axiálnej vzdialenosti, ktorá je pomerne veľká medzi dvoma ozubenými kolesami, priradenými tomu istému rozsahu.Ďalšie riešenie je opísané vo WO 2005/036007 A 1, kde je kĺžuca Objímkarotačne ñxovaná medzi dvoma ozubenými kolesami tak, že sa dá posunúť axiálne na3 hriadeli prevodovky. Uvedený hriadeľ prevodovky je konñgurovaný ako dutý hriadeľ. Radiaca (zasúvacia) tyč je vmontovaná do hriadeľa prevodovky tak, že sa dá axiálne posunúť. Axiálne posuny radiacej tyče sa prenášajú na posuvnú objímku pomocou radiálnych spojovacích prvkov. Synchronizačné krúžky sú umiestnené medzi posuvnou objímkou a ozubenými kolesami, aby sa prispôsobili rýchlosti posuvnej objímky a ozubeného kolesa, ktoré sa má posunúť k inému počas operácie posúvania.Tiež toto riešenie vyžaduje priestor, ktorý je pomeme veľký.DE 10206584 opisuje záberový nákružok (prstence), ovládaný zvnútra hriadeľa pomocou radiálneho kolika, ktorý sa môže pohybovať V axiálnej štrbine hriadeľa.Hriadeľ nesie dve ozubenć kolesá, umiestnené na ľavej strane a na pravej strane nákružku. Nákružok má vonkajšie zuby, zaberajúce s vnútomými zubmi prstencového telesa, umiestneného okolo nákružku, a môže sa axiálne posúvať, aby zabral s vnútomými zubmi ozubených kolies. Prstencové teleso je spojené uhlovo ñxovaným spôsobom s hriadeľom pomocou spojovacích častí, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po obvode a rozprestierajú sa radiálne cez axiálne drážky nákružka. Drážky sú umiestnené na jednom axiálnom konci nákružka, ale podľa variantu môžu byť umiestnené v stredovej časti nákružka, ak je vytvorený nákružok rozdelený na dve časti.V stave záberu sa krútiaci moment prenáša z vnútorných zubov ozubeného kolesa na nákružok, z nákružka na vonkajšie prstencové teleso a z prstencového telesa na hriadeľ cez spojovacie časti. Keď je ozubené koleso na pravej strane v zábere,axiálna vzdialenosť medzi vnútornými zubnú ozubených kolies (vstup krútiaceho momentu) a spojovacími časťami (výstup krútiaceho momentu) je pomerne veľká.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie na synchronizáciu a záber radiaceho mechanizmu motorového vozidla, ktoré umožní jednoduché a lacné riešenievyššie uvedených problémov a súčasne sa výhodne jednoducho vyrobí a inštaluje.Podstata vynálezu Podľa tohto vynálezu sa poskytuje zariadenie na synchronizáciu a záberradiaceho mechanizmu motorového vozidla radiaci mechanizmus zahmuje hriadeľ anajmenej jedno voľnobežné koleso, koaxiálne s uvedeným hriadeľom pričom toto- náboj navrhnutý na spojenie vo fixovanej polohe koaxiálne s uvedeným hriadeľom a zahrnuj úci puzdro- hnací krúžok, fixovaný vzhľadom na uvedené ozubené koleso a zahrnujúci prvé ozubenie- prvý kužeľovítý trecí povrch, nesený jedným medzi uvedeným hnacím krúžkom a uvedeným ozubeným kolesom- plávajúci synchronizačný krúžok, umiestnený medzi uvedeným nábojom a uvedeným hnacím krúžkom a zahrnujúcia) druhý kužeľovitý trecí povrch, lícujúci s uvedeným prvým kužeľovitým trecím povrchom a- najmenej jeden záberový člen, ktorý je uhlovo fixovaný vzhľadom na uvedený náboj, zahmuje vnútomú časť, ovládanú kontrolným zariadením, aby kĺzala axiálne, má valcové ozubeníe, navrhnuté na postupné zaberanie s uvedeným druhým ozubením a s uvedeným prvým ozubením, aby udržal uvedený náboj uhlovo fixovaný s uvedeným hnacím krúžkom, a je umiestnený V radiálnej polohe, ktorá je vnútomej šía vzhľadom na uvedené kužeľovité trecie povrchy a uvedené ozubenia pričom uvedené ozubenia sú umiestnené v radiálnej polohe, ktora je vnútomejšia vzhľadom na uvedené kužeľovité trecíe povrchy vyznačujúce sa tým, že uvedené puzdro má vodiace vybranie, ktoré má axiálne vodiace povrchy orientované k sebe navzájom v obvodovom smere uvedený záberový člen je spojený axiálne klzným spôsobom s uvedenými axiálne vodiacimi povrchmi tak, aby prijal alebo prenášal krútiaci moment.Konkrétne, synchronizačne a záberovć zariadenie zahrnuje viaceré uvedené záberové členy, uhlovo nastavené v určitej vzájomnej vzdialenosti od seba okolo osi uvedeného puzdra, a uvedené puzdro má pre každý uvedený záberový členzodpovedajúce vodiace vybranie, Napríklad, uvedené záberové členy majú tvar valcového úseku a sú celé umiestnené v príslušných vodiacich vybraniach.Pre lepšie pochopenie tohto vynálezu teraz opíšeme jeho výhodné uskutočnenie len pomocou neobmedzujúceho príkladu s odkazom na priložený Výkres

MPK / Značky

MPK: F16H 63/30, F16D 23/02

Značky: motorového, riadiaci, mechanizmus, vozidla, zariadenie, synchronizačné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e6657-synchronizacne-zariadenie-pre-riadiaci-mechanizmus-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synchronizačné zariadenie pre riadiaci mechanizmus motorového vozidla</a>

Podobne patenty