Kĺbové spojovacie zariadenie

Číslo patentu: E 5273

Dátum: 09.02.2007

Autor: Morawetz Richard

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynalez sa týka kĺbového spojovacieho zariadenia s prvým dielom kĺbového závesu, s druhým dielom kĺbového závesu otočne pohyblivým na ose otáčania voči prvému dielu kĺbového závesu, so zadržovacím zariadením zaistujúcim diely kĺbového závesu proti otáčaniu tam a späť, ktoré obsahuje dve trecie plochy kĺzajúce po sebe pri otáčaní dielov kĺbového závesu,ktore sa voči sebe pohybujú axiálne so zväčšujúcim sa uhlom natočenia, a s pohonom premiestňujúcim trecie plochy axiálneZo spisu WO 2005/ 031 097 A 1 je známe kĺbové spojovacie zariadenie s dvomi dielmi kĺboveho závesu a s príslušným zadržovacím zariadením. Toto kĺbové spojovacie zariadenie slúži k otočne pohyblivému pripojeniu dverí vozidla ku karosérii motorového vozidla. Jeden diel kĺbového závesu je ako dverný diel kĺbového závesu upevnený na dverách vozidla a druhý diel kĺbového závesu je ako diel závesu karosérie upevnený na karosérii vozidla, takže pri otváraní dverí vozidla sa obidva diely kĺbového závesu voči sebe otáčajú. Kĺbový záves je opatrený zadržovacím zariadením. K nemu náleží zaskakovací pás s väčším počtom zaskakovacích obrysov,ktorý vedie pri určitých uhloch natočenia dverného dielu kĺbového závesu s príslušným zaskakovacím telesom k zaskočeniu. Nežiaduce otočné pohyby dielov kĺbového závesu,poprípade nežiadúce otvorenie alebo zavretie dverí vozidla sa týmto spôsobom zastaví. Až Vynaložením určitej otočnej silysa môžu dvere uvoľniť z tohto zastavenia.Ďalšie kĺbové spojovacie zariadenie opatrené zadržovacim zariadením je známe zo spisu DE 198 33 924 Al. Pritom sú obidva diely kĺbového závesu spojené pomocou relatívne dlhej skrutky. Táto je uložená svojou hlavou neotočne V prvom diele kĺbového závesu a svojim závitom zasahuje do odpovedajúceho závitu druhého dielu kĺboveho závesu. Otáčanie dielu kĺbového závesu voči sebe navzájom vedie k axiálnemu predlžovaniu skrutky. To má za následok, že trecie plochy na prvom a druhou diele kĺbového závesu, medzi ktorými sa. nachádza úložný plech V tvare kotúča, sa s pribüdajúcou normálovou silou po sebe trú a nastáva zadržovanie, ktoré sa zväčšuje s uhlom natočenia. Pri prevádzke sú trecie plochy usporiadané naprieč k ose kĺbového závesu a úložný plech vystavené značnému plošnému tlaku s dôsledkom silného opotrebenia. To môže trvale viesť k tomu, že z pôvodne rovnomerne stúpajúceho odporu zadržania sa v priebehu dlhšieho používania vyvinúKĺbové spojovacie zariadenie so zadržovaním pracujúce V smere po obvode je známe zo spisu DE 197 26 536 A 1. Pritom sú oba diely kĺbového závesu opatrené voči sebe otočnými do seba vloženými púzdrami. Vnútorná plocha vonkajšieho púzdra a vonkajšia plocha vnútorného púzdra tvoreného čapom kĺbového závesu sú opatrené trecími kontúrami uskutočnenými v tvare miernych vačiek, ktoré majú na časti obvodu voči sebe presah. Vonkajšie púzdro je teda uskutočnené deformovateľne. Napriek tomu sú V závislosti na uhle natočenia jednotlivé plošné oblasti týchto trecích kontúr zaťažené tlakom omnoho viac než ostatné plošné oblasti. Nerovnomerný plošný tlak má za následok zvýšené núestne opotrebenie. To môže trvale viesťk stále viac nedefinovanému zadržovaciemu pôsobeniu.Kĺbove pripojovacie zariadenie podľa predvýznaku je známe zo spisu DE 196 25 556 A 1. Ako trecie plochy slúžia odpovedajúce kužeľové plochy na prvom diele kĺboveho závesu a na čape kĺbového závesu uloženého v druhom diele kĺbového závesu. Pomocou prídavných tanierových pružín, ktoré sú uložené na čape kĺboveho závesu, sa kužeľove plochy pod predpàtím o sebe opierajú a týmto spôsobom sú v trvalom trecom styku. Ďalej je upravený pohon, ktorý so zväčšujúcim sa natáčaním kĺboveho závesu stláča tanierové pružiny v pozdĺžnom smere. To zvyšuje ich silu s následkom zväčšujúceho sa predpâtia, a teda trenia kužeľových plôch. Pre pohon tanierových pružín slúži stúpaci kotúč. Jeden stúpací kotúč je uložený neotočne na čape kĺbového závesu,druhý stúpaci kotúč neotočne, avšak pozdĺžne posuvne,V mnohohrannom vedení prveho dielu kĺbového závesu. Konštrukčne uskutočnenie tohto kĺboveho spojovacieho zariadenia vyžaduje väčší počet čiastočne ŠpeciálneÚkolom vynálezu teda je vytvoriť kĺbove spojovacie zariadenie jednoduchého uskutočnenia, opatrené zadržovacim zariadením, ktoré i po dlhšej prevádzke pracuje s definovanýmTento úkol je u kĺbového spojovacieho zariadenia V úvode zmienenêho druhu vyriešený tým, že pohon pohybujúci trecími plochami axiálne voči sebe navzájom obsahuje závit neotočný s prvým dielom kĺbového závesu a odpovedajúci závit, ktorý jeneotočný voči druhému dielu kĺbového závesu.Také kĺbove spojovacie zariadenie má jednoduche konštrukčné uskutočnenie, pretože pohon obsahuje závit neotočný s prvým dielom kĺboveho závesu a odpovedajúci závit,ktorý je neotočný voči druhemu dielu kĺboveho závesu. Relatívny pohyb v tvare skrutkovice umožňuje konštrukčne jednoduchým spôsobom prevádzanie otočneho pohybu dielov kĺbového závesu na axiálny pohyb trecích plôch pozdĺž osyotáčania dielov kĺbového závesu.Kĺbovým. spojovacím zariadením je dane spolahlive pracujúce zaistenie proti otáčaniu nezávisle na uhle natočenia. Diely kĺboveho závesu sú prostredníctvom zadržovacieho zariadenia zaistené vo všetkých uhlových polohách, to znamená plynule, proti otáčaniu tanm a späť,takže napríklad u dverí motorového vozidla môže byť efektívne využité miesto, ktoré je k dispozícii bočne vedla vozidla. Axiálne prebiehajúcim pohybom trecích plôch voči sebe navzájom sa rovnomerne zvyšuje trecia sila pôsobiaca medzi dielmi kĺbového závesu tým, že so zväčšujúcim sa uhlom natočenia dielov kĺbového závesu dosiahne stále silnejšie zadržanie. Zadržovacie zariadenie pracuje i po dlhšom používaní S reprodukovateľným pôsobením, a ani sa v priebehu času nevytvárajú nespojitosti vo zvyšovaní zadržovacej sily závislej na uhle natočenia. Týn 1 sa i. pri dlhŠOH 1 používanízabráni trhavým zaťažením dielov kĺbového závesu.Pre dosiahnutie veľkej dĺžky závitu a teda závitového pohonu prebiehajúceho kludne a bez vzpriečenia je výhodné uskutočnenie, u ktorého sa v pozdĺžnom smere kĺboveho závesu rozkladá pohon na úseku dĺžky a trecej plochy na úseku dĺžky,a že tieto úseky dĺžky sa v pozdĺžnom smere kĺbového závesu

MPK / Značky

MPK: E05F 11/00

Značky: kĺbové, zariadenie, spojovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e5273-klbove-spojovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kĺbové spojovacie zariadenie</a>

Podobne patenty