Transparentný predmet s lokálne ohraničenou štruktúrovanou elektricky vyhrievanou transparentnou oblasťou, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Číslo patentu: E 20815

Dátum: 13.10.2009

Autor: Rateiczak Mitja

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka nového transparentného predmetu, obsahujúceho transparentný elektricky izolujúci substrát s veľkoplošným štruktúrovaným elektricky vodivým transparentným povlakom obsahujúcim aspoň jednu lokálne ohraničenú štruktúrovanú elektricky vyhrievateľnú transparentnú oblasť.0002 Okrem toho sa vynález týka nového spôsobu výroby transparentného predmetu, obsahujúceho transparentný elektricky izolujúci substrát s veľkoplošným štruktúrovaným elektricky vodivým transparentným povlakom obsahujúcim aspoň jednu lokálne ohraničenú štruktúrovanú elektricky0003 V neposlednom rade sa týka vynález nového použitia nového transparentného predmetu, obsahujúceho transparentný elektricky izolujúci substrát s veľkoplošným štruktúrovaným elektricky vodivým transparentným povlakom obsahujúcim aspoň jednu lokálne ohraničenú štruktúrovanú elektricky vyhrievateľnú transparentnú oblasť, ako aj pomocou nového spôsobu vyrobeného transparentného predmetu, obsahujúceho transparentný substrát s veľkoplošným štruktúrovaným elektricky vodivým transparentným povlakom obsahujúcim aspoň jednu lokálne ohraničenú štruktúrovanú elektricky vyhrievateľnú transparentnú oblasť.0004 Vrstvené bezpečnostné sklá, najmä čelné sklá motorových vozidiel,ktoré obsahujú elektricky vodivé transparentné vrstvy, a spôsob ich výroby, sú známe napríklad z patentových prihlášok a patentových spisov US 4 010 304,US 4 385 226, US 4 565 719, US 4 655 811, US 4 725 710, US 4 985 312, US 5111 329, US 5 324 374, EP 0 638 528 A 1, EP 0 718 250 A 2, DE 697 31 268 T 2, W 0 00/72635 A 1 a US 7 223 940 B 2. Elektricky vodivé transparentné vrstvy môžu slúžiť pre celoplošné vyhrievanie vrstvených bezpečnostných skiel alebo pre vytvorenie vrstiev odrážajúcich alebo absorbujúcich infračervené ziareme.0005 Všeobecne je pre celoplošné vykurovanie vrstvených bezpečnostných skiel pre motorové vozidlá potrebné napätie 42 V. Palubné napätie ale je uväčšiny motorových vozidiel len 12 až 14 V, takže sú potrebné prídavnéopatrenia, ako napríklad vstavba prídavných elektrických častí, aby sa zaručila schopnosť vyhrievania. To však prináša nežiaduce ďalšie náklady pri výrobe motorových vozidiel ačím sa zvyšujú náklady. Časté však tiež je, že v karosériách už nie je k dispozícii žiadne miesto pre prídavné časti.0006 Moderné čelné sklá pre motorové vozidlá majú často tak zvané kamerové alebo senzorové pole, ktorými sa kamera alebo senzor pozerá cez čelné sklo. Tieto polia musia byť udržiavané bez orosenia alebo námrazy vodou alebo radom, aby kamery a senzory mohli splniť svoju funkciu. Aby sa polia mohli udržiavať bez orosenia alebo námrazy, môžu byť zabudované vodičové dráhy pre elektrické vykurovanie. Tieto vodičové dráhy síce môžu byť prevádzkované s palubným napätím 12 až 14 V, ale môžu tiež vyvolávať0007 Z patentovej prihlášky W 0 00/72635 A 1 je známe elektricky celoplošné vyhrievané čelné sklo, ktoré obsahuje okno bez elektricky vodivého povlaku. Toto okno slúži na prenos dát čelným sklom. Toto okno však nie je vyhrievateľné čelným sklom a dá sa preto len ťažko udržiavať bez orosenia alebo námrazy.0008 Patentová prihláška W 0 2004/051869 A 2 opisuje zasklievací dielec s transparentným elektricky vyhrievateľným povlakom. Aby sa umožnil prenos dát, obsahuje povlak lokálne ohraničenú štruktúrovanú oblasť, ktorá jevytvorená rovnobežnými Iíniami zbavenými vrstvy.0009 Predložený vynález si kladie za úlohu odstrániť nevýhody stavu techniky a priniesť nové transparentné predmety, najmä nové zasklievacie dielce z vrstveného bezpečnostného skla, špeciálne nové čelné sklá, ktoré sú opatrené transparentným povlakom z elektricky vodivého materiálu, na ktorých sa nachádza aspoň jedna lokálne ohraničená elektricky vyhrievateľné transparentná oblasť, najmä kamerové alebo senzorové pole. Táto transparentná oblasť má byť vyhrievateľná s relatívne nízkym napätím, najmä napätím 12 až 14 V a nemá vyvolávať žiadne nežiaduce tienenie. Okrem toho nemajú byt potrebné žiadne prídavné opatrenia, ako vstavba prídavnýchoblasti majú byť tiež pri zimnej prevádzke alebo v chlade schopné rýchleho zbavenia orosenia alebo námrazy z vlhkosti a ľadu a byť tiež schopné spoľahlivého udržiavania bez orosenia alebo námrazy.0010 Okrem toho je úlohou predkladaného vynálezu priniesť nový spôsob výroby transparentných predmetov, najmä bezpečnostných vrstvených skiel,špeciálne čelných skiel, ktorý by už nemal nevýhody stavu techniky, ale jednoducho a dobre reprodukovateľne by vo vysokom počte kusov poskytoval transparentné predmety, ktoré obsahujú transparentný povlak z elektricky vodivého materiálu, pričom v povlaku je aspoň jedna transparentné oblasť,elektricky vyhrievateľná s relativne nízkym napätím, najmä kamerové alebo senzorové pole. Pomocou nového spôsobu vyrobená transparentná elektricky vyhrievateľná oblasť má byť tiež bez prídavných elektrických a elektronických častí schopná plnej funkcie. Elektricky vyhrievatelné transparentné oblasti majú byt tiež v zimnej prevádzke alebo prevádzky v chlade schopné byť rýchlo zbavené vlhkosti v podobe orosenia alebo námrazy a tiež byť schopné spoľahlivého udržiavania bez orosenia alebo námrazy, bez toho aby vyvolávali tienenie.0011 V neposlednom rade si vynález tiež kladie za úlohu vytvoriť nové použitie pre nové transparentné predmety a pre pomocou nového spôsobu vyrobené transparentné predmety v dopravných prostriedkoch pre pozemnú,vzdušnú a vodnú dopravu, ako aj v stavebníctve, nábytkárstve a v oblasti prístrojov a zariadení, pričom u nového použitia má najmä záležať na tom, že dotknuté transparentné predmety môžu tiež byť v lokálne ohraničených oblastiach taktiež v zimnej prevádzke alebo za chladu rýchlo zbavované orosenia a námrazy a spoľahlivo udržiavané bez orosenia alebo námrazy, bez toho, aby už vyvolávali tienenie.0012 Bol tak nájdený nový transparentný predmet, ktorý obsahuje- aspoň jeden transparentný elektricky izolujúci substrát (1),- štruktúrovaný transparentný povlak (2), ktorý- obsahuje aspoň jeden elektricky vodivý materiál (2.1) alebo z tohto- veľkoplošne kryje transparentný izolujúci substrát (1),- obsahuje štruktúru vytvorenú z elektricky izolujúcich oblastí (2.2) bez elektricky vodivého materiálu (2.1 ),- obsahuje aspoň jednu lokálne ohraničenú štruktúrovanú, elektricky vyhrievateľnú transparentnú oblasť (2.3) a- obsahuje aspoň jednu elektricky vodivú transparentnú oblasť (2.4), ako aj- elektrické kontakty (3) k priloženiu elektrického napätia k povlaku (2),pričompriložení napätia tečie aspoň oblasťou (2.3) prúd, pričom oblasť (2.3) má štruktúru meandrovitej vodičovej dráhy.0013 Ďalej bude nový transparentný predmet, ktorý obsahuje aspoň jeden substrát (1), povlak (2) a elektrické kontakty (3), označený ako predmet podľa0014 Okrem toho bol nájdený nový spôsob výroby transparentného predmetu podľa vynálezu, u ktorého(l) elektricky vodivý materiál (2.1) sa velkoplošne ukladá na transparentný elektricky izolujúci substrát (1), takže výsledkom je transparentný elektricky vodivý povlak (2), ktorý obsahuje uvedený materiál (2.1) alebo z tohto materiálu pozostáva,(II) povlak (2) sa štruktúruje tým, že sa lokálne odstraňuje, takže výsledkom sú elektricky izolované oblasti (2.2), ktoré sú bez výskytu elektricky vodivého materiálu (2.1), a- štruktúrovaný povlak (2) obsahuje aspoň jednu lokálne ohraničenú štruktúrovanú elektricky vyhrievateľnú transparentnú oblasť (2.3) a aspoň jednu elektricky vodivú transparentnú oblasť (2.4), a- pri priložení elektrického napätia prechádza aspoň oblasťou (2.3) prúd.

MPK / Značky

MPK: B60S 1/02, H05B 3/84

Značky: výroby, spôsob, oblasťou, ohraničenou, transparentnou, předmět, štruktúrovanou, elektricky, vyhrievanou, transparentný, lokálně, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e20815-transparentny-predmet-s-lokalne-ohranicenou-strukturovanou-elektricky-vyhrievanou-transparentnou-oblastou-sposob-jeho-vyroby-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Transparentný predmet s lokálne ohraničenou štruktúrovanou elektricky vyhrievanou transparentnou oblasťou, spôsob jeho výroby a jeho použitie</a>

Podobne patenty